Μορφή αναζήτησης

Matiu 21

Sade Kx Nzprlxlvztingr Nabx Nc Paam Mz Lrpzki R Jiszs Mz Nzvztr-krde Jerusalem

Mak 11:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19

1Zbz krlzbzkr badr Jiszs mztea Betpeji mrkc mz Newz ngr Nc Olivi. Mrlc esotrpebz Jerusalem. 2X Jiszs sc tqrpipebzle mz kzdu nigr nzling kx, “Vznamu mz mztea lcmonr tzmcpz. Mzli kc navztr-ngrbzmu, sa namcamu dq dcngki nidr mz neide, nzatolvangr mz nqvi. Yokaepxamu nqvi lrdr x vzmimamu. 3Nzmu kx tzrpibz kzdu leplz nike tqvzmi-ngrnamu dcngki lang, rpibzmu kx, ‘Suti drtwr Kxetu.’ X mzli lcpwz ncblo la sa narlr-ani-ngrbzle bamu.”

4Da lc atutrle nzrpikr Profet kx, 5“Pibz mz lr Jerusalem kx, ‘King rmu dese tqvzpem mz nrwx, votrp mz nei dcngki.’”+

6Kztegrng nzvzng x sc tzalepelr da kc tqpibz Jiszs badr. 7Nzvzmimlr dcngki kc x neide mz Jiszs, nzprlxobzlr nzkq scdr mz nibrdr, x Jiszs sc tqwxbuopem mz nei dcngki kc. 8Kzdq zbo ngr leplz kxetu nzprlxtiolr nzkq scdr krali mz lrpzki mrkc navokipx Jiszs. X kzdung nzrplamesitipxmqng nabx nc paam, nzprlxlvzti-kzlr lrpzki. +

9Leplz kxkqlu kcng tzrtwayzng x krkcng tzvzbzng mz nibr Jiszs, sc tzkabo-katomipelr kx, “Hosana! Glqpxkr nim Mrlx Devet! Glqpxkr Kxnzmcpx kc tqvzm mz drtq Yawe! Ngrlvzkr Gct kc tqmyalz-esz'ngr!” +

10Mz nzvotr-krbz Jiszs kc Jerusalem, lr mzteadau amrlx drtwrdr rvea x nzyrkr-lxblrqmng. X leplz kxnzkqlung nzrpilr kx, “?Nelc krlc?” 11Zbo ngr leplz kcng nzayzlu-ngrbzlr natqdr kx, “Krlc Jiszs, profet ngr mztea Naszret mrkc Gzlili.”

Jiszs Angyale Nzatrkatingr Mangr-nzangiongr Yawe

Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22

12Jiszs vztr Mangr-nzangiongr Yawe. X sc tqmaszlrpxpe-ngrde leplz kcng tzxpeting x tzamwating dalr nzrkangr blz. X alzngubzle tebol nyzdr lr Jiu kcng tztekqtrpzlr trau r mrkzbleng mz trau r Mangr-nzangiongr. X alzngu-kzpzle da kx nzwxbulvzo leplz kcng tzamwang nran kx nangi blz. 13Rpibzle mz leplz kcng tzmncng elr kx, “Nzyro mz Nzryrngrkxtr rpi Gct kx, ‘Ma nyznge nangi ma ngr nzkrka'kr leplz.’ + A' apusr-ngrnamule me nzamwangr da kcng tqangqnguti-lzbq-ngrnamu!” +

14Zbz leplz kxkqlu kcng mztr tqmwiti x kxnzvz-tengineng nzvzbzng bade Mangr-nzangiongr, x sc tqamrlzpebzle nrkrdrtqdr. 15A' kxnzetu rdr pris x kxnzalvztrng mz Lou sc Mosis drtwrdr ngyatx zlwz mzli kc tzmc-ngrdr da kcng amrlx tqmrlzting tqalele. X drtwrdr lc, mzli kc tzxlr-ngrdr doa kxnztopwzng mrkc Mangr-nzangiongr mz natqdr nztu-krde mz nzrpi-krdr kx, “Hosana! Glqpxkr nim, kx Mrlx Devet!” 16Nzveatibzlr mz Jiszs kx, “?Xlr-kzq da kc tqvz-rbr tzpilr?” Ayzlu-ngrbz Jiszs natqdr kx, “Eu. A' trvz-rbru. Murde rlwx-zvzamu mz Nzryrngrkxtr kx, ‘Gct, mz nzvz-nqblq-krde me pnz drtwrm, doa kxnztopwzng nzglqlzlr nim.’” +

17Sc tqrlaszpekr nidr mrkc Jerusalem, nigr badr Jiszs. X sc tqvzpekr mztea Betzni mz nzmwi-krgr.

Nounc Kx Trpnzngr Nrade

Mak 11:12-14, 20-24

18Nrlc kx ngrlxobzle mz nourla, nigr kc tqvzpe-moukr Jerusalem. Jiszs nelzde brtale. 19Mcle kc nc fiki mz nrlar lrpzki. Vztrpz mz noude, a' mc-txpwzle leu rde. X sc tqrpipebzle bade kx, “Trpnz-moungr nzpa-krm!” X mzli kcpwz nounc kc sc tqglrpe. 20Kx mckr kc nzglrtx-ani-krde, kctitxpxkr x rpibzkr bade kx, “?Myx kxmule nounc lc tqglr-anitx-ngrpwzle?” 21Ayzlu-ngrm Jiszs natqgr kx, “Da angidr lc napibo bamu. Bzkq drtwrmu li, a' nzmu drtwrmu nabrle, krlzamu nzalengr da kcpwz tqwaisz-ngrne nounc lc. X krlz-kzamu nzrpi-krbzmu mz newz lc kx, ‘Brkalzm x tao prla mz zmatq ngr Gct.’ X Gct sa narlr-ngrbzle bamu nike rlxtiamu. 22Mz nzmu-krde lcde, Gct sa nakabzle da amrlx kx rlxtiamu vzpxm mz nzrlxngiti-krmu.” +

Nzrveatingr Zmatq Ngr Jiszs

Mak 11:27-33; Luk 20:1-8

23Jiszs vztrpz mz makoa ngr Mangr-nzangiongr Yawe. X mzli kc tqalvztr-ngrde leplz, kxnzetu rdr pris x lrtzlvzng nzvzmqng mz nzvea-krbzlr bade kx, “?Neke rkabz bam zmatq mz nzale-krm da lcng tqaleq?” 24Rpibz Jiszs badr kx, “Sa napibo me twzkimc zmatq kc tqale-ngrne da, a' ayzlu-kaipa'mu nzvea-krbo bamu. 25?Zmatq ngr nzawrkxtrkr Jon twzmle drlve? ?Kaom Gct o kabz ncblo?” Sc tztalwzpeng mz nidr esz'-krdr, tzrpipelr kx, “Nzmu narpiku kx, ‘Zmatq kx kaom Gct,’ sa narpimle kx, ‘?E memule trlxngiti-ngrwamuu natqde?’ 26A' nzmu narpiku kx, ‘Zmatq kx kabz ncblo,’ namwxlrtiku leplz kxkqlu ma tznibqlr nigu, murde nzlxngitilr kx Jon nide profet.” +

27Zbz sc tzrpipebzlr mz Jiszs kx, “Trkrlzkru.” Rpibz Jiszs badr kx, “X trpengr nzpi-kz-krbo me twzkimc zmatq kc tqwz-ngrne.”

Nzycmne-ebzpxngr Mrlx Ncblo Kcng Li

28Rpi-mopwz Jiszs badr kx, “Na-aoti ena drtwrmu be lc. Kzdq kc ncblo mrlxde nzling. Vzbz mz mrlxde kxetu x rpibzle bade kx, ‘Mrlxnge, vztx x wz mz nrlanc kc.’ 29Mz trnzamrlue-krdeu trtede, rpibzle kx, ‘Bzkqtxnge.’ A' mz nibrde tekqtr-moule drtwrde x sc tqvzpe mz nzwzngr. 30Mzli lc trtede vz-kzpz mz mrlxde kc tqtopwz x pi-kzpzle da kcpwz. X rpibzle mz trtede kx, ‘Eu. Ninge la navzx.’ A' trvz-pnzu mz nzwzngr. 31Pimamu ena bange. ?Kznike tqotibzle nzwzngr kc tqpibz trtedr?” Kxnzetu r lr Jiu kcng nzrpibzlr kx, “Krkc tqetu.” Zbz rpibz Jiszs badr kx, “Da kx napi-angidrbo bamu desele. Mz nqmq lcpwz, srlx x kxnzatakqting takes nztekqtrlr nqmq nr drtwrdr, nzmnclzbzng mz Gct x sa naprtr-kaing Heven. A' nimu kc tqvz-zvzbeamu nzpxtxpx-krmu nide. 32Murde Jon Kxawrkxtr vzm mz nzaelwapx-krbzle bamu lrpzki r Gct mz nzatubqti-krde leplz mz nzobq-krde, a' trlxngitiwamuu nide. A' srlx x kxnzatakqting takes nzlxngitilr nide. Kxmule-esz' mclamu da lc, a' trtekqtr-kzwamuu nqmq nr drtwrmu mz nzlxngiti-krmu nide.” +

Nzycmne-ebzpxngr Kxnzrbilqng Nrlanc

Mak 12:1-12; Luk 20:9-19

33Rpi-mopwz Jiszs kx, “Lalztq-mouamu mz kzdq kz nzycmne-ebzpxngr. Kzdq ncblo petile kc nrlanc ngr grep mz drtc' nyzde. Lvztrle bz ngrde, oliqtile kc da kx narwzngr waen, x wz-kz-ngrde kc me na-aukzngr mz nrlanc kc. + Zbz sc tqrlrpe-ngrbzle mz kzdung ncblo kx narbilqng x naxpebzlr bade kzdung nra grep mz nrlanc lc. Zbz sc tqrlaszpele mrnyzde, tqvzpe rlru mrkzble. 34Zbz mzli kc tqbrpengr grep, sc tqatwzlrpe-ngrbzle kcng kxnzawz nedeng kx nayzlumibzlr du nra grep kx nangi mqde. 35A' kx nzkrlzbzlr nrlanc kc, nzlolvztitxdr krkcng tzrbilqng nrlanc kc. Nztztilr kc, nznibqlr kc, x nzvaeputilr kc. 36Zbz atwzlr kcng kxnzawz nedeng badr, nzmyaszpxlr krkc kaing. A' ncblo kcng tzrbilqng nrlanc kc nzatrkati-kzlr nidr, da kc tzwaisr-ngrdr krkc kaing. 37Zbz mz nibrde sc tqatwzlrpe-ngrbzle mrlxde. Murde mz drtwrde rpile kx, ‘Ncblo kcng sa na-amrluebzlr mrlxnge x sa nakabzlr du bade nra grep kx nangi dalr nzrbilqngr.’ 38A' mrlxde kc kx nzmc ncblo kcng tzrbilqng nrlanc kc le, sc tzrpi-etrpelr kx, ‘Mrlx kxetu kc tqrnginyz nrlanc ka nide kape. Nanibqpeku, murde da nyz trtede nangi nyzpegu.’ 39Nzlolvzlr nide, nzrtctxpx-ngrdr mz nrlanc kc, x nznibqlr nide.

40“X mzli kc navz-ngrm kxetu r nrlanc kc, krlzpeamu da kx na-alebzle mz ncblo kcng tzrbilqng!” 41X leplz kcng tzlalztqbzng bade nzrpibzlr kx, “Sa navzm nanibqtile ncblo lang. X nrlanc kc sa nabilq-alzupwz ncblo kzbleng kx narkabzng bade nra grep mz mzli r nzbrpe-krdr, nangi dalr nzrbilqngr.”

42X rpibzle badr kx, “Zpwxtx! Krlz-angidramu Nzryrngrkxtr lc tqrpile kx, ‘Rplz kc etu tzpxtxpx-ngrdr ncblo kcng tzrwz-ngrng ma, nzaelwapxngr kx nide nou rplz kc tqmyatxpx-zlwzbz. Da lc, Yawe kxrwzngr. X abrtztx-zlwz-ngrgu.’ + 43Mz nzmu-krde lcde, Gct sa nakatxpxle nimu lr Jiu mz nzngini-krmu leplz nedeng. X sa navectrple bade leplz kxtrngiulrJiu kcng namnc-nqblqlr nqmq krde, murde namnclzbzng bade mz nzngini-krdr leplz nedeng. 44Leplz kcng trnzabrtzlvzlru rplz lc tqmcpx Gct, apule kx nztaong elr x nzataki-lzbqng. X leplz kcng tzvz-zvzng nzpxtxpx-krdr rplz lc, sa na-ayrplapxng kalr mz Mzli Kxmatq kc navzm, apule kx rplz kc nataobz badr x natamyr-ngrde nidr.” +

45Kx nzxlr kxnzetu rdr pris x Farzsi nzycmne-ebzpxkr Jiszs lcng, nzkrlzlr kx Jiszs ycmnetr-ngrde trnzvz-nqblq-krdru nqmq kr Gct. 46Zbz nzrpilr nalolvzlr nide. A' nzmwxlrtilr leplz kxkqlu ma tznibqlr nidr, murde nzlxngitilr kx Jiszs nide profet.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index