Μορφή αναζήτησης

Matiu 3

Nzryapwxpxkr Jon Kxawrkxtr

Mak 1:1-8; Luk 3:1-18; Jon 1:19-28

1Mzli lcde, Jon Kxawrkxtr vzpxm lzke ngr Judiz Provins, x sc tqryapwxpebz mz leplz. 2Rpibzle kx, “Tekqtramu nqmq nr drtwrmu mzli ka, murde Gct ycpe pipz nzvectr-krmle leplz mz nzmnclz-krbzlr bade mz nzngini-krde King rdr.” 3Jon nide kc tqycmnetrngr profet Asaea mz nzryr-krde kx, “Natq kzdq ncblo kx natqde etu mz nzryapwx-krbzle mz leplz lzke. Natq lcde rpile kx, ‘Oliqtiamu nabzmu mz nzvz-krm Kxetu Gct. Atubqtibzmu lrpzki kx nangi nyzde, na-apule nzoliqtikr leplz kzdq lrpzki kx navzkim king.’” +

4Jon lc nide kzdq ncblo kx rpxingr lrpz kx nzwzngr mz nrpnr kamel x nrkalode ngi bekzu. Dakxnzng nade ngi txpwz kionabr x hane kzpeto. +

5Leplz kxnzkqlung mrkc Jerusalem x me nzyc-aepztimqng mz provins kc Judiz, x mrkcng amrlx tqo-ngalele LueJodzn, nzvzmqng mz nzlalztq-krbzlr mz Jon. 6Nzplxtipxbzlr alwx ngrdrng mz Gct, x sc tqawrkxtrpeng Jon mz LueJodzn.

7Mzli kc tqmcngr Jon kx Farzsi x Sadiusi kxnzkqlung sc tzvzpe-kzpqng bade mrkc tqawrkxtr-ngrde leplz, drtwrde trmrlzu, x sc tqrpipebzle badr kx, “Nimu doa neng kxdrka'-ngrng kxnzodang! ?Neke rpibz bamu nzwrkxtrngr na-ayrbqpxle nimu mz nzayrplapxkr Gct kc navzm? + 8Nzwrkxtrtx-ngrpwz esz'-krde trna-arlapxleu nimu, a' na-aleamu da kx aelwapx-ngrde kx tekqtrpeamu nqmq nr drtwrmu kxtrka kx ycpxm mz nabzmu. 9X bzkq rpiamu mz nimu esz'-krmu kx, ‘Rlapxpekr murde Ebraam ngi melrmqgr. X nigr angidr leplz kx mcpx Gct.’ Murde napibo bamu kx nzmu trnavz-nqblqwamuu lrpzki r Gct mz nzarlapx-krde leplz, krlzle nzbatr-krbzle neidu lr Ebraam nzvzpx-krmlr mz rplz lcng, mz nzatutr-krde da kx esalz-ngrbzle bade. + 10Gct apule ncblo kx twzle akes scde x oliqtile nzrlakitiongr nounc x rtctxlz-ngrde mz nyr, murde trnzpapx-ngrdru nradr kxmrlz. Sa tqoliqtile mzli ka nzangc-krde leplz mz nyr ngr nzayrplapxngr, murde nqmq krdr trtubqu x nzpxtxpx-ngrdr nztekqtr-krdrle. +

11“Awrkxtrx leplz mz lue txpwz namcngr kx tekqtrpeamu nqmq nr drtwrmu kc tqtrka. A' kzdq la ncblo sa navzm mz nibrnge. X da kx na-alele namyaszlz-moule ninge. Murde kxmule-esz' ninge kzdq profet, a' trtakitrdeu ninge nzwztr-krbo bade, x trtakitr-kzpwc'u nzrmalene-ngrbz sadol scde, murde myaszlz-zlwzle ninge. Sa na-awrkxtrle nimu mz Mqngrkxtr x nyr kx na-alqngile nimu. 12Mz nzvz-krmle naoliqtinemle nzrpipx-krde nqmq kr leplz. Nakapxmle leplz kx nzmrlzng mz leplz kx nztrkang, mz nzamnc-angidrpe-krdeleng Heven. A' leplz kxnztrkang sc tqangcpeleng mz nyr kx ngc alo.”

Nzwrkxtrkr Jiszs

Mak 1:9-11; Luk 3:21-22

13Mzli lcde Jiszs rkalzm Gzlili Provins x vzm mz Jon mrkc mz LueJodzn mz nzawrkxtrkr Jon nide. 14A' Jon abzle nzarlapx-lzbqngr mz nzawrkxtr-krde Jiszs. Rpibz Jon kx, “Nzmu na-awrkxtrbzme ninge! Trtakitrdeu nzawrkxtr-krbo nim!” 15A' ayzlu-ngrbz Jiszs natqde kx, “Rlr-ngrbz kx nakxmupele lc mzli ka. Murde mz nzale-krgi da lc, dekc na-atutr-ngrgi me pnz drtwr Gct.” Zbz sc tqaolvzpebz Jon natqde.

16Mz nibr nzwrkxtrkr Jiszs, mzli kcpwz tqvzdz-ngrmle mz lue kc, Heven lvxpx-lzbqbz bade. X mcle Mqngrkxtr vzom bade apule nran, x wxbuobz bade. 17Zbz kzdq natq rpiomle Heven kx, “Mrlx lc nide Mrlxnge Kxnzmrlzti. X abrtzlvz-zlwzx nide.” + +

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index