Μορφή αναζήτησης

Sam 107

Sam Kratrtqki-esz'-nrade-rlimz (107)

Gct Ayzlu-zvz-ngrbzle Natq Leplz Nedeng

Nzawingr

1Na-awi-ngrbzku mz Yawe nzmrlz-esz'ngr-krde.

Murde aodu-zvzle nigu.

2Naglqlz-zvzku nide,

Murde arlapxbzle nigu mz mq enqmi rgung,

3Mz nzkapx-krmle nigu mrkzbleng mz nrlc tulvzo.

Murde nayrlwr-lxblrku mz drtc' nyzde.

Kxnzayoneng Lzke

4Kzdung nigu nzayoneng lzke,

Me trpnzngr lrpzki kx narmcti-ngrdr mztea kx namnc-ngrdr.

5Kztegu lcng nzbrtale-zlwzng, nzbrlxkz-zlwzng,

X mztr tclvrting.

6Zbz sc tzkqlepelr Yawe,

Kc tqkatxpxpebzle nzkxpu-krdr.

7Mailzle nidr mz lrpzki kxtubq,

Vz, vz nzkrlzbzlr mztea kx namnc-zpwx-ngrdr.

8-9Rkabz lue mz kxnzbrlxkzng,

X dakxnzng kxmrlzting mz kxnzbrtaleng.

“Awi Yawe, mz nivz lrm kc tqyc tqyc, eu.

Okatr-zvzq nigr. Awi Yawe, mz nivz lrm.”

Kxnzmncng Mz Presin

10Kzdung nigu nzatolva-ngrng mz presin,

Mz nzmncpx-krmlr me tungr nzlo.

11Murde nzrnzlvzolr lou sc Gct kc tqmyatxlz-esz'ngr,

X drtqdr sa kz nzrlolvzngr nzalvztr-krdeng.

12Delc tqngi-batr-ngrbzle nzetqkr drtqdr mz nzwz-kato-krdr.

X nzyangrngapeng, a' trpnzngr kx naokatrle nidr.

13Zbz sc tzkqlepelr Yawe,

Kc tqkatxpxpebzle nzkxpu-krdr.

14Aopxbzle drtqdr mz da kc tzatolva-ngrdr,

X vzmipxmleng mz nabz nzlo mz zyzlr.

15-16Zmatq ngrde myaszpxle naonrx ngr presin,

Mz nzodati-atwrnr-krdele.

“Awi Yawe, mz nivz lrm kc tqyc tqyc, eu.

Okatr-zvzq nigr. Awi Yawe, mz nivz lrm.”

Kxnzyagoxng

17Kzdung nigu nzpxtxpx-ngrdr Yawe mz nzngqngu-krdr,

X ayrplapxle nidr mz alwx ngrdrng mz nzbatr-krbzle nzyagox-zlwz-krdr.

18Mzli lc nzpxpe-ngrdr nzmungr,

X nabzpeng.

19Zbz sc tzkqlepelr Yawe,

Kc tqkatxpxpebzle nzkxpu-krdr.

20Yawe amrlzle nrkrdrtqdr mz zyagox lcng mz nzycmnetx-krpwzle.

Delc tzrlapx-ngrdr mz nzbzngr.

21“Awi Yawe, mz nivz lrm kc tqyc tqyc, eu.

Okatr-zvzq nigr. Awi Yawe, mz nivz lrm.

22Abrtz-zlwz-ngrgr nim nzkatxpx-krbzme

Nzkxpu-krgrngq. Abrtz-zlwz-ngrgr nim.

Naglqpx-zvzkr nim mz nzngr-krgr nabz,

X mz nzale-krgr blz. Naglqpx-zvzkr nim.”

Kxnzalilvcneng Mz Lcsu

23Kzdung nigu nzalilvcneng mz lcsu prla,

Murde nzrtrngztibzlr nzmabz-krdr elr.

24Kztegu lcng nzmclr zmatq ngr Yawe,

Mz da kx aleting dcpwe.

25Mzli kc tqycmneti-ngrdr nenq, x trlipu r nenq kc tqwqpe.

X batrpzle nzvzdz-krm ebio wq.

26Ebio lc glqtxlzle lcsu scdr wq.

X twzo-moule mrbrobz mz mzlirdr mz kztedeng.

Trlipu lc avzdzmle nelzdr x alibzle drtwrdr.

27Dea-ngrdr tqvzne x nztaneng nzapulr ncblo kxnzrmnqng.

X trpengr da kx nakrlzlr kx nartrngztibzlr.

28Zbz sc tzkqlepelr Yawe,

Kc tqkatxpxpebzle nzkxpu-krdr.

29Ycmnebz mz nenq x sc tqamaope,

Mz ebio x nrwx kc tqvope. +

30Kztegu lcng nzabrtztx-zlwz-ngrdr nzvopekr nrwx,

X sc tqmailztrpeng Gct mz nabzn kc naokitrlr.

31“Awi Yawe, mz nivz lrm kc tqyc tqyc, eu.

Okatr-zvzq nigr. Awi Yawe, mz nivz lrm.

32Napipxbzkr nimq mz mz lrtzlvzng,

X mz leplz amrlx. Napipxbzkr nimq.”

?Nzayrplapxngr O Nzamrlzngr?

33Yawe apztx-atwrnr-ngrde lue kxnzetuting,

X aesakile nzyrlelz-krm aulzng,

34X apiz-kzle drtc' murde trpnzngr da kx nalvcpu mrlcde,

Mz nzayrplapx-krde kxdrka'-ngrng kcng tzmncng elr.

35A' me ngi drta'ngr ngi nabzdeng kx lrngr lue,

X drtc' kx mingrting yrlelz-ngrm aulzng.

36Murde navzmimle melrmqgung kxnzbrtaleng namncng mrlcde,

Mz nzwz-krdr mztea nyzdr kx namnc-ngrdr.

37Nzrwz-ngrng nrlanc x nzpetilr nounc,

X nzrnginanqng dakxnzng x nranc kxkqlu.

38Amrlz-zvzle nidr x ngi-batrpzle nzrmika-krdr doa kxkqlu,

X nzkqlunepxkr animol nedrng.

?Kxnzyrplapxng O Kxdrka'-ngrng?

39Mzli kznike leplz nzobqszo-ngrdr nigu

Mz nzatalvzo-krbzlr drtwrgu x nzaetq-zlwz-krbzlr drtqgu,

40Gct kc tqobqszo-ngrde kxnzetung kxnzglqpx-lzbqng,

X batrpzle nzayone-krdr nzapulr kx trpnzngr me tutrngr nzvzne-krdr.

41A' katxpxbzle nzkxpu-krgu, nigu leplz txneng,

X aclvele nigu mz nzapu-krgu sip nedeng.

42Kxnztubqng nzmclr nqmq krde x nzabrtz-zlwz-ngrdr.

A' kxdrka'-ngrng nzwx-nabu-txpwzng.

43Krkcng tzyrplapxng nakrlzlr da lcng

Mz nzaotikr drtwrdr nzetukr nzaodukr Yawe nigu.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index