Μορφή αναζήτησης

Sam 86

Sam Kranzpnu-rtqmz-nrade-esz'mz (86)

Okatrp Ninge Mz Nzaodu-krm

Nabz ne Devet.

Abrtrpo Drtwrnge Bam

1Yawe, xlrm nzkrka'-krnge,

Murde trxplrwxu x ninge ncblo txne.

2Nim Gct rnge. Arlapx ninge mz nzbzngr murde tenge nim,

X ninge kxnzawz nem kc tqmnc-xgle-zvzle nim.

3Nayc mz drtwrm ninge,

Murde vz zvz nzkrka'-krbo bam.

4Kxetu rnge, aelalzm drtwrnge,

Murde abrtrpo drtwrnge bam.

5Murde mrlz-esz'ngrn nzripq-zvzngr.

X aodu-zvzq krkcng tzkrka'bzng bam.

6Yawe, lalztqm mz nzyrni-krnge,

X ayzlum natqnge.

7Mzli ka kqlex nim mz nzkxpu-krnge,

Murde angidati-zvzme nzrlx-krbo da bam.

8Kxetu, trpnz-moungr gct kx apule nim,

Murde trpnzngr nidr kx rkrlz nzalengr da kxnzkctipxng kcng tqale-zvzq.

9Kxrpalz, lr drtc' amrlx kcng tqwz-ngrn

Sa nayrngzobzng bam mz nzarmyalz-krdr nim.

10Murde nim txpwz Gct,

Kc tqmatq-esz'ngr mz nzale-krm rkx kxetuting.

Angio-zvzx Nim

11Yawe, aelwa-ngrm bange me pnz drtwrm, murde navz-nqblqx natqm.

X alvztrp bange nzamrlue-zvz-krnge nim.

12Murde nabznge atwrnrngr na-awibz bam mz nzngini-krm Gct x Kxetu rnge,

X na-angio-zvzx drtqm.

13Murde nzaodu-zvz-krm ninge etu-esz'ngr,

Mz nzarlapx-krm ninge mz nzbzngr.

Okatrp Ninge Mz Nivz Lrm

14Gct, kxnzglqpx-lzbqng nztutitr nardr ninge.

Zbo ngr ncblo kxayo lc nzrpilr nanibqlr ninge, murde nzpxtxpx-ngrdr nim.

15A' yc zvz mz drtwrm leplz, x zmrlz ngrm myalz-esz'ngr.

X drtwrm trngya-aniu, a' nzaodu-krm x nzangidati-krm tqvzpe tqvzpe.

16Mz nzmu-krde lcde, yzlum x nayc mz drtwrm ninge.

Axplr x arlapx ninge, murde wztrpo bam da kc tqwai lxenge mz nzwztr-krbzle bam.

17Yawe, okatrp ninge mz nivz lrm, murde drtq enqmi rngeng namyatx-zlwzng

Mzli kc namc-ngrdr nzaxplr-krm ninge x nzapqtr-krme drtwrnge.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index