Μορφή αναζήτησης

Sam 87

Sam Kranzpnu-rtqmz-nrade-rlimz (87)

Jerusalem Apule Lxe Neidu Amrlx

Nabz ne nqvi lr Kora.

1Yawe wz-ngrde mzteadau Jerusalem

Mz newz kxtr nyzde.

2X mzteadau lc nzmrlzba-krdele

Myaszpxle mztea kc-kzng ngr Israel.

3Delc nimu lr mztea nyzde,

Naxlr-ngrnamu natq kxmrlz kcng tzycmnetr-ngrdr Jerusalem.

4Gct rpile kx, “Mzli kc na-aplxtipx-ngrbo leplz nengeng, lr mrkzble kcng tzmnc-ngalelr Israel sa naprtr-kzng mz dzbede nenge,

Krlcng Ijipt, Bxbilon, Filistia, Taea, x Itiopia.

5X sa narpibzlr kx Jerusalem lxe neidu amrlx murde nzrmctitrpzlr nzlungr bade.

X ninge, Yawe kc tqmyatxlz-esz'ngr, sa na-atu-amqngix nide.

6X sa nayrox drtq leplz amrlx kcng tzbrti drtwrdr ninge,

Mz nzprtr-krdr mz neidu lr Israel.

7X mzli lcde, leplz nengeng lcng amrlx sa naelang x narpilr mz nzngr-krdr kx,

‘Mztea nyzgu, Jerusalem, ngi narlue ngr me vzkipxm da kxmrlzting amrlx.’”

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index