Μορφή αναζήτησης

Sam 89

Sam Kranzpnu-rtqmz-nrade-rpwxmz (89)

Angidati-mopwz Nzesz'tikr Drtwr Kx Yrlqbzme Mz Devet

Nabz ne Etan.

Nzaodu-zvzkr Gct

1-2Yawe, sa nangr-zvz-ngrne nzaodu-krm,

Kc tqyc tqyc.

X sa nayapwxtipx-alox nzangidati-krm natqm,

Kc tqyctx alo, da kc tqwai bongavz.

3X sa nayrlq-zvzq natqm kc tqpibzme mz kxnzawz nem, Devet,

Kc tqmcpxq, mz Nzesz'tikr Drtwrmu ncdr.

4Rpibzme bade kx, “Ncblo kcng tzvzpxmqng mz neidu lrm, sa nanginipwzlr king,

Murde nqvi lrm na-aclve alo.”

Nabz Ngr Nzrglqpxngr

5-7Yawe, lr Heven nzglqpxlr nzangidati-krm,

Mz nzangrlvz-krdr da kxnzkctipx kcng tqaleq.

Enjrl amrlx nzamrlue-zlwzlr nim,

Murde trpnzngr lr Heven kx apule nim, kc tqmyaszlzle nidr amrlx.

8Yawe Gct kc tqrninr, nim txpwz kx xplr-esz'ngr,

Mz nzangidati-krm me pnz drtwrm.

9Kxmule-esz' srkau xplr, a' sc tqlolvzq,

X mz nzprtz-krm nrc kxoda, lclvzbzme murde nrwx navo. +

10X aovxio-zvzq enqmi rmqng mz nzxplr-esz'ngr-krm,

Da kc tqwai nztabrti-krm Mepwz ngr prla kc bqnc.

11Kxrpalz, bongavz x drtc' nyzmqng,

Murde nim kx rwzngr nrlc x dalrdeng amrlx.

12X doa x da amrlx mz nrlc tulvzo

Nzaxvctr-lxblrng mz nzangrlvz-krdr drtqm,

13Mz nzrpi-krdr kx, “Nim kc tqmatq-esz'ngr,

X nzxplr-krm etu-esz'ngr.

14Nou nzaclve-krm nrlc nidr seleng:

Nztubqngr, nzrsakrlrngr, nzaodu-zvzngr, x nzangidatingr.”

15Yawe, ngi da kxmrlz nzmalq-abrtzlvz-krgr nim,

Murde xngibzkr nzulrm.

16X ngi da kxmrlz nzbilvz-krgr drtqm,

X nzglqlz-krgr nztubq-esz'ngr-krm mz zbq kang kqlu.

17Murde axplrq nigr,

X aovxiokr enqmi rgrng mz nzokatr-krm.

18Yawe, nim Gct kc tqtr-esz'ngr x angio-txpwzkr nim.

Murde mcpxbzme king rgr lc tqaclve-zpwxle nigr.

Nzesz'tikr Drtwr Gct Ncdr Devet

19Mzli kc bqnc, mz nzyrlq-krm Devet nzngini-krde king, vzme mz profet nemqng,

X rpibzme mz nzrmwiblengr kx,

“Aprcbo zmatq mz kzdq ngrlrvea kx xplr,

Mz nzarmyalz-krnge nide mz leplz txneng, murde nanginide king.

20Ncblo kxnzawz nenge lc tqmcpxx, Devet,

X aelux nide mz tolo kxtr. +

21Sa namailzx nide mz mqnge.

X sa na-axplrx nide mz zmatq rnge.

22Kxdrka'-ngrng kcng tzngi enqmi rdeng, trtxpnzngr nzyatr-krbzlr bade

Mz nzamyati-krbzlr drtqde.

23Murde sa natamyr-ngrbo nidr

Mz nznibqti-krbo kxnzpxtxpx-ngrdr nide.

24Sa na-aodu-zvzx nide x nanginide kztenge.

X sa nabatrpo bade nzaovxio-krde mz drtqnge.

25Sa nakabo bade zmatq ngr nzaclve-krde Prla Meditrenia,

Navz nakrlzbzle Lue Yufretis.

26Sa namcle kx ninge trtede,

Kc tqngi Gct rde x butqbr nyzde kc tqrlakitrle.

27X sa na-apusr-ngrne nide mrlxnge krdau,

Mz nzarmyalz-zlwz-krbo nide mz king amrlx mz nrlc.

28Drtwr kxesz'ti kc tqyrlqbo bade, trtxpnzngr nzyzpr-krde,

Mz nzangidati-krnge nzaodu-zvz-krnge nide.

29X nzyrlq-krbo nzaclvekr nqvi lrde tqyc tqyc,

Da kc tqwai nzyc-alokr bongavz.”

30X rpi-mopwz Gct kx, “A' nzmu doa nedeng naesablqtilr loukxtr scnge,

Mz trnzlolvz-amqngi-krdru nzalvztr-krnge

31X nzmu trnavz-nqblqlru me pnz drtwrnge

Mz nzpxtxpx-krdr natqnge,

32Sa na-ayrplapxxng mz alwx ngrdr,

Mz nzaetq-krbo drtqdr mz nikeng nzvz-rbrtilr.

33A' trpnzngr nzatao-krnge da kc tqesalz-ngrbo mz Devet,

A' sa na-aodu-zvzx nide.

34X trpnzngr nztekqtr-krnge natqnge,

A' sa na-atutr-zvzx nzesz'tikr drtwr kc tqyrlqbo bade.

35Esalzpex mz drtqnge kxtr

X amqngipex kx trtxpnzngr nzesabrti-krnge nide.

36-37X nzaclvekr nqvi lrde tqyc tqyc,

Da kc tqwai nzti-alokr nepi x nzprtz-krm temz x nztao-krde.”

King Kc Tqvzpxm Mz Nqvi Lr Devet, Drtwrde Lctrpz Mz Gct

38Yawe, rpiq da lc, a' mzli ka drtqm satrpem bange x rlaszpeq ninge,

Mz nzngyati-moukr drtwrm ninge, king kc tqmcpxq.

39Nikipeq Nzesz'tikr Drtwr kx yrlqbzme mz melrmqgr Devet, kx natu-zvzbzme mz nibr nqvi lrde,

Mz nzapusr-krbzme kraon ngr narnge brmrda.

40Awxlikitxopebzme drkq ngr mzteadau nyznge.

X odati-atwrnr-ngrbzme lrpalvc nyzgrng amrlx.

41Enqmi rgrng amrlx nzatrkati-zlwzlr nigr.

X lr mrkzbleng kcng tzmnc-aepztrpqng bagr nzyrpalelvzlr ninge, king nem.

42Murde ngi-batrpzme nzxplrkr ncblo ngr vea nedrng.

X mzli ka sc tzbilvzpelr.

43Amyatibzme nipna scngeng mz nzrpna-krnge,

X rlr-ngrbzme nzaovxio-krdr nigr.

44Odatipeq tron nyznge,

Mz nzkatxpx-krbzme zmatq ngr nzngini-krnge king.

45Amyatibzme drtqnge mz mz leplz.

X ngi-batrpe' nzngini-ani-krnge lrtzlvz.

Nzkrka'ngr

46Yawe, bzkq mnc-rlrume bagr.

X bzkq apqtipeq nigr mz nzngya-zlwzkr drtwrm.

47A' na-aoti drtwrm nzmrbcnekr nzlu-krgr nigr leplz

Mz nzmnc-krgr mz nrlc.

48Trpnzngr leplz kx na-arlapx-lzbq,

Murde nigr amrlx mnclzbzkr mz zmatq ngr nzbzngr.

49Kxetu, opxm kx trangidatipewq natqm kc tqpibzme mz Devet,

Murde trxngipepwzkru nzaodu-zvz-krm kc bqnc.

50Bzkq mrbrtr mz drtwrm nzobqszokr leplz ninge, kxnzawz nem,

Murde kxnzmnc-mrbr lcng sc tzbilvztipelr ninge.

51Yawe, enqmi rmqng nznelvztilr ninge, king kc tqmcpxq,

Mz nzxtrnga-krdr ninge.

Nabz Kx Yrkrpxngr Buk Kratq

52Na-armyalzku Yawe, kc tqngi Kxetu rgu.

Tqvzpe, tqvzpe. Eu. Na-armyalzku Yawe.

Buk Krapwx

Sam 90—106

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index