Μορφή αναζήτησης

AR XUWA 10

Ár ꞌbede ar ma̱ꞌyo

1Xa majöni di xiꞌahu̱, nöꞌö togo hingi ku̱tꞌa hár goxthi ár nguñꞌo ya de̱ti, ne po̱xta har jödo, nꞌar bë ne ar da̱kate.

2Ha nöꞌö togo ku̱tꞌa har goxthi, gehnu̱ ar ma̱ꞌyo.

3Ar sugoxthi xokwabi, ne ya de̱ti pötwa ár mhö ar ma̱ꞌyo. Ne nunu̱ da zopa yá thuhu nꞌa ngu nꞌa, ne da gu̱ki.

4Nu xta bo̱nga nthi gatho yá me̱ti, da mꞌe̱tꞌo ar ma̱ꞌyo, ne nuya de̱ti te̱ni, ngetho pötwa ár mhö.

5Ne nuyá de̱ti hingi te̱nga ya nꞌañꞌo ma̱ꞌyo, da nixtꞌi ngetho hingi pö ya nꞌañꞌo mhö.

6Nunar ꞌbedenu̱ bi xipabiꞌu̱ ar Hesu, mödi himbi böꞌu̱ teme mi ne nda xipabi.

Ar Hesu ar hoga ma̱ꞌyo

7Jange ar Hesu bi mengi bi xipabiꞌu̱:

—Xa majöni di xiꞌahu̱, nuga go dar goxthigi habu̱ ku̱tꞌa ya de̱ti.

8Gatho nuꞌu̱ togo xi zo̱ mꞌe̱tꞌo, núꞌmu̱ hinge ndi tso̱tka, ma ya bë ne ya da̱kate, ne nuya de̱ti himbi ꞌyo̱te.

9Nuga go dar goxthi. Nöꞌö togo da yu̱tꞌa har goxthiꞌö da mpo̱ho̱, di ku̱tꞌi ne di po̱ni, ne xta bo̱ni da dinga te da zi.

10Nꞌar bë ho̱nse̱ bi ehe da mpë, da ñhote ne da hwati. Ha nuga xta ehe ga unga ar te, hinge nꞌar tetho, nꞌar hoga te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

11Nuga go dar hoga ma̱ꞌyo. Ar hoga ma̱ꞌyo e̱ntꞌa ár te da ñönga yá de̱ti.

12Ha nöꞌö togo mꞌe̱gotho ne hingar ma̱ꞌyoꞌö, hingo yá me̱ti ya de̱ti, xta hyandi da e ar miñꞌo, da nixtꞌi da zopꞌu̱ ya de̱ti. Ha nunar miñꞌo da fontꞌi habu̱ gatho da ma.

13Njapꞌu̱ nöꞌö togo mꞌe̱gotho, da nixtꞌi da ma, ngetho ger ꞌbe̱go hingi tupa ár mu̱i te da ja ya de̱ti.

14Nuga go dar hoga ma̱ꞌyo, ne di pödi togo ma de̱ti, ne numa de̱ti pökagi nꞌehe.

15Jangutho ar Dada pökagi, ne nuga di pökaꞌö, ne di e̱ntꞌa ma te ga ñönga ma de̱ti.

16Ne ꞌbu̱ maꞌra ma de̱ti nuꞌu̱ hingya mengu nunar nguñꞌonu̱. Nuꞌu̱ nꞌehe ma ga tsihi, ma da ꞌyo̱ ma mhö. Nꞌadar mhuntsꞌi ma da nja, ne nꞌadar ma̱ꞌyo.

17Jö ar Dada xa mökagi ngetho di unga ma te, ne ga pengi ga hönga manꞌagi.

18Hinto da hñömga ma te, nuga go di unse̱. Di pe̱ꞌsa ar tsꞌe̱di ga uni, ne di pe̱ꞌsa ar tsꞌe̱di ga hönga manꞌagi. Njapꞌu̱ bi ꞌbe̱pkagi ma Dada.

19Nuya xodyo bi mengi bi ñöxhnatho ngetho bi ꞌyo̱xa nöꞌö bi mönga ar Hesu.

20Nze̱ye̱ mi eñꞌu̱:

—Nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi ne xi ꞌbe̱ ár mfeni. Yoꞌö gi japamasuhu̱ gi o̱xu̱.

21Ha maꞌra mi enö:

—Nuya te mö, hinda tsa̱ da mönga nꞌa togo di nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi. Ha nꞌar tsꞌondöhi hinda tsa̱ da xokwa yá da̱ ya goda̱.

Nuyá ndö ya xodyo bi u̱tsa ar tsi Hmu Hesu

22Núnu̱ Herusalen mi ta̱tꞌa nꞌar da̱ngo mfeni, mi fenga ar pa xki mengi xki nꞌaꞌyo manꞌagi ar nijö, ne nuya paꞌu̱ mar ntse̱.

23Ha nu ar Hesu mi ꞌyonu̱ hár mꞌetꞌe ar dönganijö, tꞌembabi ár mꞌetꞌe ar Salomon.

24Nuya ndöxodyo xa bi gotꞌatho ne bi ꞌñembabi:

—Hamꞌu̱ ma gi hye̱gagihe gi jaje di yomihe. Nuꞌmu̱ xa majöni go gar Kristo, xikagihe nꞌagitho.

25Ar Hesu bi dödi:

—Xta xiꞌahu̱, ne hingi ne gi ñꞌemu̱ihu̱. Nuya ꞌbe̱fi di pe̱fi di po̱ta ma Dada, ka nhekipꞌu̱ togogi, ngu xta xiꞌahu̱.

26Ne ngu xta xiꞌahu̱, nuꞌahu̱ hingi ñꞌemu̱igihu̱, ngetho hingo ma de̱tiꞌihu̱.

27Nuya ma de̱ti o̱xa ma mhö. Di pökaꞌu̱, ha nuꞌu̱ te̱ngagi.

28Ne di umba ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi, hiñhamꞌu̱ ma da mꞌe̱di, ne hinto tsa̱ da zimga ha ma ꞌye̱.

29Numa Dada togo bi ꞌrakagi, xa döta ár tsꞌe̱di, ne hinto tsa̱ da zimba hár ꞌye̱ꞌö.

30Nuga ne ma Dada di nꞌathoꞌbe.

31Mi ꞌyo̱xa njapꞌu̱ ya ndöxodyo, bi mengi bi gu̱xya do, mi ne nda hyo̱xya nkꞌahni.

32Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nze̱ye̱ ya hoga ꞌbe̱fi xta o̱tꞌe bi pe̱hna ma Dada. Tema ꞌbe̱fiꞌö hingi hanthu̱ xiñho, ngetho gi ne gi kꞌankagihu̱.

33Nuꞌu̱ bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hindi ne ga kꞌañꞌahe ngetho gi o̱tꞌa ya hoga ꞌbe̱fi. Di ne ga o̱the ngetho gi hökwa ár nsu Jö. Gar jöꞌi nguje, ne gi ñhuxkwi Jö.

34Ar Hesu bi dötwabiꞌu̱:

—Ha hingi enga njawa ha ri tꞌofohu̱: Nuga da enö: Nuꞌahu̱ gar jöhu̱.

35Nuꞌmu̱ bi hñuꞌspabi ya jö nuꞌu̱ togo bi umba ár mhö, ha nunar Tꞌofo bi zoju̱ Jö hinto tsa̱ da ꞌñenö hinga majöni,

36nuga togo xpa e̱ntkꞌagi ne xpa pe̱nkagi Jö ar Dada, hanja gi engagihu̱ di hökwa ár nsu, ho̱nse̱ da mönga ár Tꞌu̱gi Jö.

37Nuꞌmu̱ hindi o̱tꞌwa ár ꞌbe̱fi ma Dada, yo gi ñꞌemu̱igihu̱.

38Ha nuꞌmu̱ di o̱tꞌwabi, mödi hingi ñꞌemu̱igihu̱, ñꞌemu̱ihu̱ nuya ꞌbe̱fi di o̱tꞌe, ne njapꞌu̱ gi ꞌñetꞌa ri mu̱ihu̱ gi pöhu̱ di ꞌbu̱ꞌbe Jö ar Dada.

39Manꞌagi ya ndöxodyo mi nehmö nda gu̱, ha bi kꞌotꞌi bi ma.

40Nepꞌu̱ ar Hesu bi mengi bi ma ꞌrandi ar döthe Hordan, habu̱ mꞌe̱tꞌo mi xixthehmö ar Xuwa, ne ka ba kohnu̱ꞌö.

41Ne nze̱ye̱ ya jöꞌi mi pa mi tsu̱di, ne mi eñꞌu̱:

—Majöni nunar Xuwa hinte ma ntꞌudi bi ꞌyo̱tꞌe. Mödi njapꞌu̱, gatho nöꞌö bi xikagihu̱ mi no̱nga ar Hesu, xi tho njapꞌu̱.

42Ne nze̱ye̱ ya jöꞌi bi ñꞌemu̱inu̱.