Μορφή αναζήτησης

Ex 37

Re' noq xkorjik i loq'laj kaxa molb'al reh i tz'ihb'amaj taqe wii' i k'uhb'aal

(Ex 25.10-40 27.1-8 30.1-10)

1Re' Bezaleel xuyejaa' wo' hoq i loq'laj kaxa re' ruuk' i chee' acacia xukoj. Eh jinaj b'ara ruuk' junk'itub' i rooq, oxk'itub' i wach, eh oxk'itub' runajtiil naah xub'an. 2Eh xub'ur chu'nchel i paam ruuk' i manlik oro, je' wo' chu'nchel i riij, xukoj junrahp i oro chi junsuut. 3Xuyejaa' i kijib' chi kok' kotokaq ch'ihch' re' ruuk' i oro, ar xuch'ilaa' pantaq rutz'u'kaal wataq rooq i loq'laj kaxa, ki'ib' i xukoj chi juntar, eh ki'ib' i xukoj chi juntar. 4Eh xuyejaa' i ki'ib' chib'olob'aq chee' reh ruq'e'liik re' ruuk' i chee' acacia xukoj reh, xukoj oro chi riij. 5Xuxit' chupaam i kok' kotokaq ch'ihch' wilkeeb' pantaq rucheel i loq'laj kaxa, reh chi ruuk' taqe chee' re' re' inkik'am reje.

6Eh xuyejaa' wo' hoq jinaj i tz'apb'al naah i loq'laj kaxa re' ruuk' i manlik oro, jinaj b'ara ruuk' junk'itub' runimaal rooq, eh ox k'itub' i wach xub'an. 7Eh xuyejaa' i ki'ib' chi je' kiwii' ánjel re' ruuk' i oro, xuch'ey wach chi korik ruuk' tuhyb'al kalawux, k'ul xuyeew taqe pantaq ju' i tz'apb'al naah i loq'laj kaxa. 8K'ul xuyeew taqe pantaq ju' i tz'apb'al naah kaxa, eh xa jinaj kiwii' xub'an. Jinaj i xutzunaa' panju' chi juntar, eh jinaj i xutzunaa' panju' chi juntar. 9Re' jinaj k'ul wach ruuk' i jinaj xkahnik, xa re' la' re' tz'apb'al naah i loq'laj kaxa inkilow qohoq. Eh re' i kixiik' he'lik xi kahnik chinaah i loq'laj kaxa, xi kahnik chi rumuuj i ko'lb'al reh.

10Re' Bezaleel xuyejaa' wo' hoq jinaj i mexa, re' ruuk' i chee' acacia xukoj reh, jinaj b'ara i rooq, ka'k'itub' i wach, eh oxk'itub' i runajtiil naah xub'an. 11Eh xub'ur wach i mexa re' re', ruuk' manlik oro, xukoj junrahp chi oro chi junsuut i chii'. 12Junrahp i ruk'o'nalil wach xukoj i mexa re' re', re' ruuk' och'imaj wach, kajq'ab' i runimaal wach. Eh xukoj wo' chik i koq i xti manlik oro chuwach. 13Eh xuyejaa' wo' hoq i kijib' chi kok' kotokaq ch'ihch' re' ruuk' i oro, ar xukoj i koq wataq rooq i mexa pantaq rutz'u'kaal. 14Re' taqe i kok' kotokaq ch'ihch', ma' najt ta qohoq chi ri'sil i ruk'o'nalil wach i mexa xukoj. Ar xujut taqe i b'olob'aq chee' inkamanik chi k'amb'al reje reh i mexa.

15Eh re' ki'ib' chib'olob'aq chee' re' ruuk' i acacia xuyejaa', xukoj oro chi riij, k'amb'al reje reh i mexa. 16Eh re' taqe i xa chib'ih jariik inkamanik nah mexa re' ruuk' manlik oro xuyejaa' taqe wii', re' taqe wili: Re' taqe i pulato, re' taqe i nimaq cucharo, re' taqe i xaro, re' taqe i kulk inkamanik chi k'ulb'al reh i mayiij inkik'am chaloq chi ha'.

17Re' Bezaleel xuyejaa' i ye'aab' kantela re' ruuk' i manlik oro xukoj reh. Eh xuch'ey wach ruuk' i tuhyb'al kalawux. Eh re' rooq, re' wach'ehk, re' i chi ralaq, eh je' wo' hoq naa ruwihiik wii' i saqum, je' wo' chu'nchel i ruhtz'ub'aal wach, xa jinaj reliik xub'an. 18Eh wuquub' i naah i ye'aab' kantela xuyejaa' jinaj i wilik panyejaal, eh ox ox i q'ab' xuyejaa' chi ju'juntar. 19Eh chi kiju'junaal i waqiib' chi q'ab' xuyejaa' chuwach i runimaal i ye'aab' kantela, re' ju'jun chi q'ab' oxtiq i je' ruwii' kulk xuyejaa' chuwach, je' ruwii' ruhtz'ub'aal almendro, je' wo' taqe i ruk'o'nalil wach. 20Eh wach'ehk i runimaal kijib' i je' ruwii' kulk xuyejaa', je' ruwii' ruhtz'ub'aal almendro xuyejaa', je' wo' taqe ruk'o'nalil wach. 21Eh waqchel q'ab' i nelik cho chuwach i runimaal i ye'aab' kantela, ju'jun i je' ruwii' kulk wilik chi ri'sil. 22Re' taqe i je' ruwii' kulk, je' wo' hoq i runimaal i ye'aab' kantela, re' ruuk' i manlik oro, eh xa jinaj reliik chu'nchel, ch'eyooj wach chi korik ruuk' tuhyb'al kalawux. 23Eh manlik wo' oro xuyejaa' wii' i wuquub' chi ye'aab' kantela, je' wo' taqe i kok' lach' reeh ch'ihch' yok'b'al reh i runoq'il, je' wo' taqe i kok' pulato inkamanik reh. 24Re' i xukoj chi yejemb'al reh i ye'aab' kantela, ruch'ihil taqe inkamanik reh ar, ho'oob' aroba rahliil chi manlik oro.

25Re' Bezaleel xuyejaa' wo' hoq i artaal xk'atarik wii' insensia, re' ruuk' i chee' acacia xukoj reh. Kajtz'u'k xub'an reh, ka'k'itub' i runimaal rooq, je' wo' re' i runimaal wach, eh re' i runajtiil naah jinaj b'ara xub'an, re' taqe i ruk'aa' i artaal re' re' xa jinaj reliik ruuk' i runimaal i artaal xub'an. 26Eh noq ruyejaam chik, xukoj xti manlik oro chuwach i tz'apb'al naah, je' wo' taqe panjojol kajchel, je' wo' taqe i ruk'aa' xukoj wo' xti manlik oro chi riij, eh xukoj wo' junrahp xti manlik oro chi junsuut i chii'. 27Eh xukoj wo' i kok' kotokaq ch'ihch', re' ruuk' taqe i manlik oro, chi ri'sil qohoq i ruk'o'nalil chii' artaal. Ju'jun i xukoj pantaq rutz'u'kaal chi ju'juntar, eh ju'jun wo' xukoj pantaq rutz'u'kaal chi juntar. Reh chi chupaam i kotokaq ch'ihch' re' re' xuxit' i ki'ib' chi chee' k'amb'al reje reh i artaal. 28Re' taqe i ruq'e'liik re' ruuk' i chee' acacia xukoj reh, eh xukoj oro chi riij kab'chel.

29Re' Bezaleel xuyejaa' i aseite xti looq', re' inokik chi reh kuxesb'al. Eh xuyejaa' i insensia nkorjik chi re' ruuk' ink'ohnik laj iq'oom je' rukab' inkiyejaa' cho reh ink'ohnik laj iq'oom