Μορφή αναζήτησης

Ex 38

1Re' Bezaleel xuyejaa' jinaj i artaal, chee' acacia xukoj reh, k'atb'al keh i chikop inye'arik chi mayiij. Eh kajtz'u'k xub'an, ki'ib' b'ara ruuk' junk'itub' i runimaal rooq, je' wo' re' i runimaal wach xub'an. Jinaj b'ara ruuk' jun k'itub' i runajtiil naah. 2Eh pantaq rutz'u'kaal i artaal, xukoj ju'jun ruk'aa', eh xa jinaj ruwii' xub'an ruuk' i artaal, xukoj re' ruuk' i q'an ch'ihch' chi riij. 3Chu'nchel inkamanik wach artaal q'an ch'ihch' xuyejaa' wii', re' taqe wili: Re' taqe i molb'al chaaj, taqe i likb'al, taqe i nimaq kulk, taqe i lak' lak' reeh ch'ihch', taqe i molb'al nah wach q'aaq'. 4Re' artaal re' re' xukoj k'isa koraal chi chii', re' ruuk' i q'an ch'ihch' chuwach, waraa' i xuch'ikaa' johtoq koxponik kopanyejaal i artaal. 5Eh kijib' kotokaq q'an ch'ihch' xukoj pantaq rutz'u'kaal i k'isa koraal re' re', reh chi ar xuxit' taqe i b'olob'aq chee' k'amb'al reje reh. 6Xuyejaa' wo' hoq i ki'ib' chib'olob'aq chee', re' ruuk' i acacia i xukoj reh, eh xukoj q'an ch'ihch' chi riij. 7Re' taqe i ki'ib' chi chee' re' re', xuxit' chupaam i kijib' chi kok' kotokaq ch'ihch' wilkeeb' pantaq rucheel i artaal, re' chee' re' re', kikamanik chi k'amb'al reje reh. Re' artaal xa je' ruwii' kaxoon xub'an tz'ilom xukoj reh.

8Eh re' Bezaleel ruuk' q'an ch'ihch' ruuk' i kilemoow ixoq kikamanik panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', xuyejaa' jinaj i molb'al ha' reh tz'ajb'al iib'. Eh re' i ch'ikaab' reh q'an ch'ihch' xukoj reh.

Re' rukorb'eesjiik i tehlik chi junsuut i santo laj itz'ihy naah paat

(Ex 27.9-19)

9Eh re' Bezaleel xuyejaa' reje i tehlik chi junsuut i itz'ihy naah paat, lajeeb' roxk'ahl b'ara i itz'ihy xukoj reje chib'urb'al pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij, re' ruuk' i itz'ihy lino xukoj. 10Eh juninaq i rooq xukoj, juninaq i ch'ikaab' reh taqe rooq xukoj, re' ruuk' i q'an ch'ihch' xukoj reh. Eh re' taqe i lokolaq ch'ihch', taqe i kok' kotokaq ch'ihch' xukoj reh re' ruuk' i plata. 11Eh pansak'aaj reh i rookb'aal q'iij xukoj wo' reje i itz'ihy pan q'e'lik lajeeb' roxk'ahl i b'ara rooq. Juninaq i rooq xukoj, juninaq ch'ikaab' reh taqe i rooq xukoj, re' ruuk' i q'an ch'ihch' xuyejaa' wii'. Eh re' taqe i lokolaq ch'ihch' taqe i kotokaq ch'ihch', re' ruuk' i plata. 12Eh parookb'aal reje reh i q'iij ho'oob' ru ka'winaq b'ara rooq itz'ihy xukoj, lajeeb' i rooq xukoj, eh lajeeb' ch'ikaab' reh taqe i rooq xukoj. Eh re' taqe i lokolaq ch'ihch' ruch'ihil i kotokaq ch'ihch' xukoj chuwach taqe rooq re' ruuk' i plata. 13Eh pareelb'aal q'iij reje ho'oob' ru ka'winaq b'ara i itz'ihy xukoj. 14Eh parucheel reje i ookb'al wuquub' b'ara ruuk' ka'k'itub' itz'ihy xukoj, ixib' taqe i rooq xukoj, ixib' ch'ikaab' keh i rooq xukoj. 15Eh parucheel chi juntar i ookb'al, wuquub' wo' b'ara ruuk' ka' k'itub' itz'ihy xukoj, eh ixib' i rooq xukoj, ixib' taqe i ch'ikaab' reh i rooq xukoj. 16Eh chu'nchel i itz'ihy xukoj chi junsuut i tehlik chi junsuut i itz'ihy naah paat inlooq'jik wii' Dios re' ruuk' i itz'ihy lino. 17Chu'nchel i ch'ikaab' reh i rooq i itz'ihy, re' ruuk' i q'an ch'ihch' xuyejaa' wii'. Eh re' taqe i lokolaq ch'ihch', taqe i kotokaq ch'ihch' xukoj chuwach taqe i rooq re' ruuk' i plata. Eh chu'nchel i chee' xukoj chi rooq taqe i itz'ihy kojooj plata chi kiju', eh xukoj wo' chuwach taqe i chee' re' re' kotokaq ch'ihch' re' ruuk' i plata.

18Re' i itz'ihy xukoj panookb'al reh i tehlik chi junsuut i itz'ihy naah paat, xa holohik chik ruch'ikojal wach re' ruuk' i itz'ihy raxmuqik, eh q'eqjutik ru kaqiil, kaq laj itz'ihy, taqe i holohaq itz'ihy lino. Eh lajeeb' b'ara rooq, eh ki'ib' b'ara ruuk' ka'k'itub' runajtiil naah, eliik wach ruuk' i itz'ihy xukoj chi chii' tehlik chi junsuut i itz'ihy naah paat. 19Kijib' i rooq xukoj, kijib' i ch'ikaab' reh taqe rooq xukoj, re' ruuk' i q'an ch'ihch'. Eh re' taqe i lokolaq ch'ihch' ruch'ihil taqe i kotokaq ch'ihch' reh wataq rooq, re' ruuk' i plata. Re' taqe i rooq itz'ihy re' re' xukoj plata chi ju'. 20Eh chu'nchel i ch'ihch' b'ak'alkeeb' wii' i ruk'ahamal i santo laj itz'ihy naah paat, je' wo' hoq i ch'ihch' wilkeeb' chi junsuut i tehlik re' ruuk' q'an ch'ihch'.

Re' taqe i xi k'amwik rub'eeh i kamanik

21Re' i Moisés xuq'or keh i xiyej-anik reh i santo laj itz'ihy naah paat, chi kitz'ihb'aaj rehtalil nik' k'ihaal i tz'a'amb'al xuk'am i itz'ihy naah paat. Re' i xitz'ihb'anik rehtalil re' taqe i aj Levíta, eh re' Itamar xk'amwik kib'eeh re' rak'uun i Aarón.

22Re' Bezaleel rak'uun i Uri, riih i Hur, chupaam i junch'uq chi tinamit Judá inchalik. Xuyejaa' chu'nchel i chib'ih jariik xuq'or i QaJaaw Dios reh i Moisés. 23Eh ixto'arik ruum i Aholiab rak'uun i Ahisamac re' ruuk' i riih rumaam Dan. Re' reh aj ch'eyel ch'ihch', aj kemool, aj ch'ikool. Chuwach taqe i itz'ihy raxmuqik, q'eqjutik ru kaqiil, kaq laj itz'ihy, i itz'ihy lino.

Re' taqe ch'ihch' xkojarik chi yejemb'al reh i itz'ihy naah paat

24Eh chu'nchel i oro xkamanik reh i ru itz'ihy naah paat i Dios ruch'ihil xkamanik ar, re' taqe i oro xkik'am cho chi kimayiij taqe i aj Israel. Eh re' k'ihaal i oro xkiyeew ach ho'oob' libra ma' kiib' ru ka'winaq kintaal rahliil, re' ruuk' i pajb'al inkikoj parupaat i Dios.

25Eh chu'nchel i plata xkik'am chaloq chi kimayiij ho'lajuuj ru kajwinaq kintaal ruuk' lajeeb' roxk'ahl libra rahliil, re' ruuk' i pajb'al inkikoj parupaat i Dios. 26Eh chu'nchel i aj Israel wilik juninaq haab' keh waqiib' siento miil ruuk' ixib' miil ruuk' ho'oob' siento ruuk' lajeeb' roxk'ahl chi kiib'. Re' taqe i ju'jun ho'oob' roxk'ahl libra chi plata xkik'am chaloq chi kimayiij, re' ruuk' i pajb'al inkikoj parupaat i Dios. 27Eh re' i plata ho'lajuuj ru kajwinaq kintaal rahliil, re' i xkamanik chi ch'ikaab' reh i jinaj siento chi chee' i xkipab'aa' reh i rooq i rupaat i Dios, ruch'ihil i rooq itz'ihy. Eh ho'lajuuj rukajwinaq libra chi plata i xokik reh i ju'jun chi ch'ikaab' reh i rooq. 28Eh ko lajeeb' roxk'ahl libra chik i plata qohxanik, ruuk' chik i re' korjik i kotokaq ch'ihch' taqe i lokolaq ch'ihch' eh re' wo' re' xkikoj chi ju' taqe i rooq.

29Re' i q'an ch'ihch' xkiyeew chi kimayiij i aj Israel, oxlaj roxk'ahl kintaal ruuk' lajeeb' libra rahliil. 30Eh ruuk' i q'an ch'ihch' re' re', xkiyejaa' i ch'ikaab' reh i chee' xkipab'aa' panookb'al reh i rusantolaj itz'ihy naah paat molb'al iib'. Ruuk' wo' re' xkiyejaa' i artaal, taqe i koraal ch'ihch' chi chii', je' wo' chu'nchel inkamanik wach artaal. 31Eh ruuk' wo' q'an ch'ihch' xkiyejaa' i ch'ikaab' reh taqe i chee' xkipab'aa' chi chii' i rusantolaj itz'ihy naah paat i Dios, je' wo' taqe i ch'ihch' kichopwik reh panak'al, je' wo' taqe i ch'ikaab' reh i puerta wilik chi chii' i tehlik wilik chi junsuut i rusantolaj itz'ihy naah paat i Dios.