Μορφή αναζήτησης

Gen 16

Re' Agar, eh re' i Rak'uun Ismael rub'ihnaal

1Re' Sarai ma' nwihik ta naq ruha'lak'uun ruuk' i rub'ahiil, Abram. Xa re' la' jinaj i rajpooh xwihik Agar rub'ihnaal aj Egipto. 2Re' i Sarai je' wili i xuq'or reh i rub'ahiil:

Re' QaJaaw Dios ma' ruyeew ta q'ab' chi nwihik aha'lak'uun wuuk', re' hin i nupahqaaj otob'il aweh chi chak'am chi awixoqil i wajpooh Agar.

Nee oon naq inche inwihik aha'lak'uun ruuk' nee naq inkahnik chi weh, inki.

Eh re' Abram xuk'ulaa' i xq'orarik reh. 3Eh noq lajeeb' chik haab' kiponiik chi patinik chupaam i ye'aab' Canaán re' Sarai xuk'am chaloq i Agar aj Egipto xuq'asaj chi rixoqil i rub'ahiil. 4Eh re' Abram xwirik ruuk' i Agar, eh xkahnik wach k'acharik, noq xrilow i Agar chi wach k'acharik chik wilik. Ma' suq ta chik rilariik i rupatroon ixoq i rub'an. 5Re' Sarai je' wili i xuq'or reh i Abram:

Amahk i hat k'ahchi' nuk'ulum i ti' k'axik. Re' hin xin ye'wik aweh chawixoqil i wajpooh Agar, eh xa ruum chi naa raasjiik aha'lak'uun ruuk', ma' suq ta chik wilariik i rub'an. Xa re' la', re' QaJaaw Dios naa ruq'oriik awach i wilik ru mahk, mi re' hat, oon re' hin, inki.

6Re' Abram je' wili i chaq'wik xub'an:

Re' awajpooh panaq'ab' wilik, cha a'n ruuk' nik' wach i ruk'ul cha weh i hat, i nuchjik.

Noq xrib'iraj chi je' re' i Sarai, xtohq'ik rub'anam ti' k'axik reh i Agar, korehtaal xelik reje chuwach.

7Eh noq xponik i Agar chupaam i ye'aab' chiq yuuq' chi chii' i k'achlik jul ha' chupaam i b'eeh inooj pan tinamit Shur, ar xreqarik ruum jinaj i ruánjel i QaJaaw Dios. 8Re' i ánjel xupahqaaj reh chi je' wili:

Agar, hat rajpooh i Sarai ¿Aha' xat chalik, eh aha' tiooj? inki reh.

Re' hin elik i nub'an chuwach i nupatroon ixoq, inkinoq chaq'wik i Agar.

9Re' i ruánjel i QaJaaw Dios, je' wili i xuq'or reh i Agar:

Yu'naak ti sutinoq reje ruuk' apatroon ixoq, eh cha nimaj chu'nchel i nee ruq'or aweh, inki reh.

10Eh re' ruánjel i QaJaaw je' wili i xuq'or reh:

Re' hat yohb'aal wach kik'ihaal aawiih aamaam naa ruwihiik,

eh ma' awach ta naa rukuywiik rajaljiik.

11Chakoj rehtaal noq yu'naak wach k'acharik chik wilkaat.

Naa raasjiik jinaj k'isa awak'uun,

eh Ismael i rub'ihnaal naa akojom,

ruum re' QaJaaw Dios xrilow chaloq i ti' k'axik k'ahchi' ak'ulum.

12Re' awak'uun naa raasjiik je' josq'iil jino'q i josq'laj chikop,

chu'nchel aj uuk' naa rupajam riib', eh chu'nchel wo' naakipajam kiib' ruuk'.

Eh ma' jaruuj naa reliik parupaat

atoob' ta ixoowjoq wach kuum taqe ruchaaq', i nuchjik.

13Re' i Agar ruum chi xq'orob'jik ruum i QaJaaw Dios, je' wili i xuq'or: Re' hat i Dios kinawil chaloq, inki. Je' wo' chik wili i xuq'or: Re' QaJaaw Dios xuk'uhtaaj riib' weh, eh ma' xin kimik ta noq xwilow wach, inki. 14Ruum aj re', re' jul ha' re' re' k'achlik jul ha', eh k'ahchi' kiin rilom rub'ihnaal. Re' jul ha' re' re', ar wilik pankiyejaal i kiib' chi tinamit, re' Cades, re' i Bered.

15Eh noq x-aasjik i k'isa rak'uun i Abram ruuk' i Agar, re' Abram Ismael wo' rub'ihnaal i k'isaak'un xukoj. 16Eh re' Abram kajwinaq ruuk' waqiib' haab' i wilik reh noq x-aasjik i k'isa rak'uun re' re'.