Μορφή αναζήτησης

Gen 18

Re' Dios xuq'or reh i Abraham chi naa ruye'em jinaj rak'uun

1Re' QaJaaw Dios xuk'uhtaaj riib' reh i Abraham kab'lajora i q'iij noq tzunlik chi chii' i ru-itz'ihy naah paat, re' i wilik wii' i taqe i chee' tz'inuj paruye'aab' i Mamre. 2Eh noq xtz'ehtanik reje i Abraham, xrilow chi ixib' taqe i winaq pa'alkeeb' i koq ruuk'. Eh jumehq'iil xwuktik chi kik'ulariik chi chii' i ru-itz'ihy naah paat, xuk'utzaa' qohoq i naah, korehtaal xutz'a'j wach aak'al ruuk' i yejal wach. 3Je' wili xuq'or keh:

Jaaw re' taq i hat xik'ul taq awach chi xat k'uloq taq wuuk', cha kuy mat'ooj pee taq chi jumehq'iil. 4Wila' ruk'ul taq awach, re' hin naa nutaq'aam ruk'amariik i jot'ik reh chi nee taq inutz'aj aawooq, eh nee taq tihi'lik chi muuj i chee' wili. 5Ruum chi xat-ik'ik taq wuuk' ayu', i hin patim wii', naa taq nuk'amam cho k'isinoq k'uxumb'al aweh, reh chi wilik taq chik aakowiil noq nee tiooj, inki Abraham.

Re' keh je' wili xkiq'or:

Ma' xta wo' reet re', inki taqe.

6Re' Abraham jumehq'iil xooj chupaam i ru-itz'ihy naah paat, je' wili xuq'or reh i rehk'een Sara:

Chachop ixib'-oq pajb'al i xti chihooj laj arina neenayejaa' i kaxlanwi'k chi jumehq'iil keh i qulaa', inki.

7Re' Abraham jumehq'iil xooj chuk'amariik i ruwakax. Eh jinaj i k'isa imas wakax xti q'ina' xuk'am chaloq, xuq'asaj reh jinaj keh i rumoso, reh chi xuyejaa' chi jumehq'iil xuyeew chi kik'uxb'aal taqe rulaa'. 8Re' Abraham xuk'am wo' reje i rutib'kaal wakax, xkiyejaa' chi kik'uxb'aal, xuk'am wo' reje i mantekilla, je' wo' i lecha xuyeew keh taqe rulaa' reh chi xkik'ux chi muuj chee', eh re' reh xkahnik i koq paa' kuuk'.

9Eh noq xkikohlaaj kiwa' xkipahqaaj reh i Abraham chi je' wili:

¿Aha' wilik i Sara awehk'een? inki taqe.

Re' Abraham je' wili xuq'or, ayu' wilik panu itz'ihy naah paat, inki.

10Eh jinaj keh ixib' chi rulaa', je' wili i xuq'or reh i Abraham:

Je' yu' jinaab' naa wo' chik nuk'uliik awuuk'. Eh chupaam i q'iij re' re', aasjinaq chik i k'isa awak'uun ruuk' i Sara, inki.

Xanaah re' i Sara chi riij i Abraham pa'lik cho chi chii' i ru-itz'ihy naah paat xrib'iram i xq'orarik. 11Re' Abraham ruch'ihil i Sara rijib' chik taqe chi korik. Re' Sara rumayam chik i rutz'ajooj i rub'an reh rajlaal poh, ma' xta naq chik rehtalil chi naa ruwihiik ruha'lak'uun. 12Ruum aj re', re' Sara xama' rukuy ta chik i ruse'eel noq xrib'iraj i re', je' wili xuq'or paruk'ux: ¿Nik' chik wach noq neen wihik i rusuqkiil nuk'ux re' re' chi q'e' chik hin rijib', je' wo' nub'ahiil rijib' wo' chik? inki. 13Eh re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Abraham:

¿Chib'ih reet noq q'e' ruse'laaj i Sara aha' wilik i nuq'or? ¿Mi ma' runimaj re' chi koneen wihik ruha'lak'uun atoob' ta rijib' chik? 14¿Mi wilik re' i k'ayeew chi nuwach i hin? Korik i nuq'or aweh chi je' yu' pan jinaj haab' naa wo' chik kaat ruk'uliik wula'eem. Eh chupaam i q'iij re' re' aasjinaq chik jinaj i k'isa awak'uun ruuk' i Sara, i nuchjik.

15Noq xrib'iraj chi je' re' i Sara, xchalik ruyo'jiik, xuq'or chi ma' k'ahchi' ta chi se'eel je' wili i xuq'or:

Re' hin ma' se'eel ta nub'an, inki.

Re' hin weht'al chi se'eel i na a'n, i nuchjik ruum i QaJaaw Dios.

Re' Abraham xupahqaaj ree Dios chi chuketelaaj wach i tinamit Sodoma

16Chi riij i re', re' taqe ixib' chi ulaa' re' re' xi wuktik johtoq, xiooj reje pan tinamit Sodoma. Eh re' i Abraham xooj reje chikiij, reh chi xponik taqe ruch'aq. 17Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or paruk'ux: ¿Mi ma' neenuq'or reh re' i Abraham chib'ih i naa nub'anam? inki. 18Ruum re' reh naa rukahniik chi kajaaw taqe i k'ih seht chi tinamit nimaq kiwach. Eh nuq'orom wo' reh chi ruum i reh naa nuye'em i wotob'il chikinaah chu'nchel i tinamit wach ak'al. 19Re' hin nusik'im wach i reh chi naa ruq'orom keh i rak'uun rixq'uun chi naa kinimam i nuk'uhb'aal, eh chi re' chu'nchel i holohik, chi re' i korik naa kianam, reh wo' chi neenub'an ruuk' i reh chu'nchel i nuq'orom cho reh chi naa nub'anam ruuk'. 20Je' re' noq, re' QaJaaw Dios xuq'or reh i Abraham chi je' wili:

Re' tinamit Sodoma ruch'ihil i tinamit Gomorra, ma' holohik ta k'isinoq kib'iirjiik xiik' naah i kimahk k'ahchi' keeb'. 21Yu'naak, ar kinooj ilil reh mi korik chixiik'naah yib'kiil wach i kina'ojb'al k'ahchi' keeb', je' rukab' imb'iraj rib'iral, chi je' re' neenunab'eej, inki.

22Eh kiib' keh i ulaa' re' re' xiooj pan tinamit Sodoma, eh re' Abraham reh, xkahnik kahnoq ruuk' i QaJaaw. 23Re' Abraham xujil i koq riib' ruuk' i QaJaaw xupahqaaj reh chi je' wili:

¿Mi naa wo' asacham kiwach haa' taqe i ma' xta kimahk chi kixilak i wilik kimahk? 24Eh raaj mi wilik lajeeb'-oq roxk'ahl i korik wach kik'ux chi kixilak i tinamit re' re' yiib' wach i kina'ojb'al. ¿Mi nee wo' nasach kiwach i tinamit re' re'? ¿Mi ma' neenakuy kimahk kuum i lajeeb' roxk'ahl chi korik wach kik'ux? 25Re' hat ma' nee ta ruyeew riib' chi junsachariik kiwach neena a'n i ma' xta kimahk kuuk' i wilik kimahk. ¿Mi neena a'n re' i je' re', ruum re' hin weht'al chi re' hat parub'ehel ti q'atwik q'orik chikinaah i tinamit wach ak'al? ¿mi ma' re' i rub'ehel naa a'nam re'?

26Re' i QaJaaw Dios je' wili i chaq'wik xub'an:

Wila' xnureq lajeeb'-oq roxk'ahl i ma' xta kimahk chi kixilak i tinamit Sodoma, neenukuy kimahk i tinamit re' re' kuum i lajeeb' roxk'ahl ma' xta kimahk, inki.

27Chalik i Abraham je' wili xuq'or:

Chakuy numahk, re' hin ma' ruk'ul ta naq chi numin wiib' chaq'orob'jiik, ruum re' hat, hat Dios, eh re' hin xa hin wo' tii winaq. 28Qaq'or chi wilik ho'oob'-oq roxk'ahl i ma' xta kimahk neenareq ar, ¿Mi neenasach kiwach i tinamit re' re'? inki.

Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or:

Wila' xnureq ho'oob'-oq roxk'ahl i ma' xta kimahk, ma' nee ta nusach kiwach i tinamit re' re', inki.

29Re' Abraham xupahqaaj wo' chik reh i Dios chi je' wili:

Raaj wila' xa ka'winaq taqe i ma' xta kimahk neenareq ar, ¿mi neenasach kiwach? inki.

Kuum i ka'winaq chi ma' xta kimahk, ma' nee ta nusach kiwach, inki i QaJaaw Dios.

30Re' Abraham je' wili i xuq'or reh i QaJaaw Dios:

Chakuy manchalik tii ak'aah wuuk', qaq'or chi xalajeeb' ru ka'winaq i ma' xta kimahk neenareq chi kixilak, ¿mi neena sach kiwach i tinamit re' re'? inki.

Re' hin kuum i lajeeb' ru ka'winaq re' re' ma' nee ta nusach kiwach tinamit re' re', inki Dios.

31Re' Abraham je' wili i xuq'or reh i QaJaaw Dios:

Chakuy numahk chi q'e' hin toq' toq' chaq'orob'jiik, ¿chib'ih neena a'n wila' xa juninaq i ma' xta kimahk neenareq chi kixilak i tinamit re' re'? inki.

Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or. Kuum i juninaq re' re' ma' nee ta nusach kiwach, inki.

32Eh re' Abraham je' wo' chik wili xuq'or:

Jaaw, cha kuy numahk, ach wo' re' yu'naak naa nupahqaam aweh, manchalik tii ak'aah wuuk', ¿Chib'ih i neena a'n wila' xalajeeb' i ma' xta kimahk neenareq ar? inki.

Kuum i lajeeb' re' re', ma' nee ta nusach kiwach i tinamit re' re', inki Dios.

33Eh noq xukohlaaj q'orik i Dios ruuk' i Abraham, xelik reje ar. Je' wo' hoq i Abraham, xooj wo' chupaam i ru-itz'ihy naah paat.