Μορφή αναζήτησης

Gen 19

Re' Dios xusach wach i tinamit Sodoma i Gomorra

1Re' taqe ki'ib' chi ánjel okal q'iij chik xi ponik ar Sodoma. Eh re' Lot tzunlik chaloq panookb'al reh i tinamit, re' ye'aab' inkimol wii' kiib' taqe i tinamit. Noq xrilow kiwach i ki'ib' chi ánjel i Lot xwuktik reje chi kik'ulariik xuk'utzaa' qohoq i naah, korehtaal xutz'a'j wach aak'al ruuk' i yejal wach, 2je' wili i xuq'or keh:

Jaaw, cha kuy tikahnoq tii taq jino'q aq'ab' panupaat, ar nee taq inutz'aj aawooq, ko'qal wahq'eq taq chik tiooj, inki. Re' taqe i ki'ib' chi ánjel, je' wili xkiq'or:

Ma' chih taj rint'ioos naq aweh, re' hoj neenqik'saj aq'ab' pamb'eeh, inki taqe.

3Re' Lot toq' toq' xub'an keh, korehtaal xkik'ulaa' reh, xiooj wo' chi riij i parupaat. Eh xuyejaa' kiwa' reh kixq'eeq, xuyejaa' wo' hoq i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh. Re' taqe i ki'ib' chi rulaa', jinaj suq laj wi'k i xkian.

4Eh noq xakomajaa' wo' kiyohkik taqe i ki'ib' chi rulaa' re' re', chu'nchel i winaq wilkeeb' ar Sodoma chi nimaq chi kok' taq xkikotej lanik riij i paat. 5Re' keh kow xkiq'or i koq reh i Lot chi je' wili:

¿Aha' wilkeeb' i winaq xi okik chi patal awuuk' chupaam aq'ab' wili? Chawesaj taqe cho qeh, inqaaj wirik kuuk' inki taqe.

6Noq xrib'iraj chi je' re' i Lot xelik chaloq chi kiq'orob'jiik, xutz'ap chaloq chi korik i puerta chikinaah i rulaa', 7je' wili i xuq'or keh:

Chakuy taq wamigo maa a'n taq i ma' ruq'or korik laj na'ojb'al kuuk' taqe i ki'ib' chi wulaa'. 8Re' hin ki'ib' taqe i wixq'uun wilkeeb' komajaa' ta keht'al wach q'o'rinik winaq. Re' hin naa wesam taqe chaloq, cha a'n taq kuuk' chib'ih pa' taq inawaaj. Xa re' la', maa chih taq awuchej taqe i ki'ib' chi winaq wilkeeb' panupaat, ruum re' taqe re' xa xnuk'am wo' taqe chaloq, inki.

9Re' keh je' wili chaq'wik xkian:

Eleen ayu', re' hat tokoom tinamit ti chalik, ma' nee ta rub'an chi re' hat nee titaaq'anik qeh.

Re' hojxiik'naah i ti' k'axik naa qa'nam aweh i hat, ma' xata je' rukab' i naa qa'nam kee keh, inki taqe.

Eh ma' k'isiin ta xchalik kik'aah chinaah i Lot xkijil i koq kiib' ruuk' reh chi xkiweq i puerta. 10Re' taqe i ki'ib' chi rulaa' i Lot xkilahk'aaj chaloq i Lot, eh xkik'am i koq pampaat xkitz'ap lom chaloq i puerta. 11Eh chi kunchelaal taqe i winaq wilkeeb' i koq rij paat chi nimaq chi kok' taq xikanab'jik chi moywach, xama' jaruuj chik inkireq i chii' puerta, xa xiq'uhtik wo' chusik'ariik.

12Re' taqe rulaa' i Lot je' wili xkiq'or:

¿Mi wilik taqe awach aweh ayu'? Wilik oon awak'uun, awixq'uun, ajii' xa chib'ih chik jariik aweh chupaam i tinamit wili, chawesaj taqe reje ayu', chak'am taqe reje chi najt, 13ruum re' hoj naa qasacham wach i tinamit wili. Re' QaJaaw Dios reht'al chik chi yohb'aal wach i kimahk i wilkeeb' chupaam i tinamit wili. Ruum aj re', xoj rutaq'aaj chaloq chi rusachariik kiwach inki taqe.

14Noq xrib'iraj i Lot chi je' re', xooj kuuk' i okik naq keh chi rujii', re' naq i naa ruk'amwiik keh i rixq'uun, je' wili i xuq'or keh:

Yu'naak eleen taq reje ayu', ruum re' QaJaaw Dios naa b'ila' rusacham wach i tinamit wili, inki.

Re' taqe i okik naq keh chi rujii' i ma' xkinimaj taj i xq'orarik keh. 15Ruum chi xa saq'ik chik i rub'an, re' taqe i ánjel je' wili i xkiq'or reh i Lot:

Yu'naak hiy chi jumehq'iil chak'am reje awehk'een, je' wo' taqe i ki'ib' chi awixq'uun wila' re' taq i hat ma' nawaaj chi nee taq tikimik noq neenqasach wach i tinamit wili, inki taqe.

16Ruum chi k'ahchi' naq ruchahmiik i Lot, re' taqe i ki'ib' chi ánjel xkichop cho chi q'ab' i Lot, je' wo' rehk'een, je' wo' taqe i ki'ib' chi rixq'uun, xkesaj chaloq chi riij i tinamit re' re'. Reh chi xkiko'leej taqe chuwach i kimik, ruum xketeljik wach ruum i QaJaaw. 17Eh noq chi riij chik i tinamit wilkeeb' jinaj keh i ánjel je' wili i xuq'or reh i Lot:

Hiy chi jumehq'iil, chako'leej riij aak'achariik mat tz'ehtanik cho chawiij, eh matpahik wo' wach k'ixkaab'. Hiy pantaq raxchee' wila' nawaaj ako'leem awiib'

18Re' Lot je' wili i xuq'or keh i ki'ib' chi ánjel:

Chakuy taq jaaw ma' nwaaj ta chi nee kinooj chi najt. 19Re' taq i hat ma' k'isiin i nutoob'jiik xa a'n, q'e' taq hat atoob' wuuk', ruum xako'leej taq riij i nuk'achariik. Xa re' la', re' hin ma' nwaaj ta ojik pantaq raxchee', ruum nee-oq kinooj kanoq wach b'eeh noq nee taq inasach wach i tinamit wili, eh xa nee wo' kinkimik. 20Ma' najt ta reje ayu' wilik jinaj i k'isa tinamit neerub'an chi ar neenooj nukeb'aa' wiib'. Re' hin inwaaj chi nee taq i nayeew q'ab' weh reh chi nee nuko'leej riij i nuk'achariik ar. Korik noq re' re' q'e' k'isiin laj tinamit, inki Lot.

21Eh jinaj keh i ánjel re' re' je' wili i xuq'or reh i Lot:

Xb'iraj chik i xapahqaaj weh naa wo' nub'anam. Ma' nee ta wo' nusach wach i k'isa tinamit inaq'or. 22Xa re' la' hiy lom yu'naak, ruum re' hin komajaa' chih i naa nub'anam wila' majaa' ti ponik ar, inki.

Ruum aj re', re' tinamit re' re' Zoar i xokik chi rub'ihnaal.

23Eh noq saq'inaq chik, re' Lot poninaq chik chupaam i tinamit Zoar. 24Chupaam i jumehq' re' re' xuqasaj chaloq i QaJaaw Dios pan taxaaj i q'aaq' ruuk' asufre chinaah i tinamit Sodoma i Gomorra. 25Xusach kiwach i tinamit re' re' ruch'ihil taqe i k'achareel wilkeeb' chupaam. Xusach wo' kiwach chu'nchel i chib'ih jariik i k'ahchi' ruk'iih chuwach i k'ixkaab' re' re'. 26Eh re' i rehk'een i Lot xam naq reje chi riij, eh xtz'ehtanik reje chi riij. Xa chi jumehq'iil xsutinik chi soos ab'aj ar.

27Eh wahq'eq chi junwaar xooj wo' chik i Abraham aha' xuq'oreej wii' i QaJaaw Dios. 28Re' reh xtz'ehtanik reje wach k'ixkaab' i wilik wii' i tinamit Sodoma, i tinamit Gomorra. Eh i rilow k'ahtinaq chik taqe, ma' k'isiin i sib' k'ahchi' ruwuktiik. Xa je' chik rukab' i rusib'eel jino'q i nimlaj horna. 29Re' QaJaaw Dios je' re' noq xusach kiwach i ki'ib' chi tinamit i wilkeeb' wach k'ixkaab' re' patim naq wii' i Lot. Eh re' QaJaaw Dios xk'ulik paruk'ux aha' wilik i xq'orarik reh ruum i Abraham. Ruum aj re', koxuko'leej i Lot.

30Re' Lot xyo'jik chi patinik ar Zoar. Ruum aj re', xooj chi patinik pantaq raxchee'. Xuk'am taqe reje chi riij i kiib' chi rixq'uun. Eh koxcheel xi patinik pan ruhopil ab'aj. 31Pan jinaj q'iij re' i aasb'ees rixq'uun i Lot je' wili i xuq'or reh i ruchaaq':

Re' qajaaw rijib' chik, eh chupaam i ye'aab' wili ma' xta jino'q winaq, ma' awach ta uuk' neen qa a'n kaxáro, je' rukab' imb'aan. 32Je' re' noq neerub'an chi neenqayeew reh i k'ahlaj ha' re' ruuk' i riis uuva, i qajaaw reh chi neenqaxohk'risaj, chi je' re' nee qoh wirik ruuk', oon neen wihik ruha'lak'uun quuk', inki.

33Eh xa chupaam wo' aq'ab' re' re' xkiyeew reh i k'ahlaj ha' i kajaaw xkixohk'risaj, eh re' aasb'ees xq'un xwirik ruuk' i rajaaw. Re' rajaaw ma' xriik' raaj taj nik' xwirik i koq ruuk' i rixq'uun, eh ni xata xriik'raaj nik' xelik reje ruuk'. 34Eh chi junwaar chik re' aasb'ees xq'un, je' wili i xuq'or reh i ruchaaq':

Chaq'ab' ne'eel nee wo' chik inqaxohk'risaj i qajaaw, re' chik i hat neetiwirik ruuk'. Chi je' re' qakab'cheel neen wihik ruha'lak'uun quuk', inki.

35Chupaam aq'ab' re' re' xkiyeew wo' chik reh i k'ahlaj ha' i kajaaw xkixohk'risaj wo' chik, eh re' chik i chaaq'b'ees xq'un xwirik ruuk' i rajaaw. Re' rajaaw ma' xriik'raaj taj nik' xwirik i koq ruuk' i rixq'uun, eh ni xata xrik'raaj nik' xelik reje ruuk'. 36Je' re' noq kab'chel i rixq'uun i Lot xi kahnik wach k'acharik ruum i kajaaw. 37Re' aasb'ees xq'un x-aasjik jinaj i rak'uun Moab i rub'ihnaal xukoj, re' i peet cho kajaaw i aj moabita wilkeeb' yu'naak. 38Je' wo' hoq i chaaq'b'ees xq'un x-aasjik wo' jinaj i rak'uun Ben-ammi i rub'ihnaal xukoj, re' peet cho kajaaw i aj amonita wilkeeb' yu'naak.