Μορφή αναζήτησης

Jon 13:2

2Ravi ipika, ikamkam ma nani kamonai na namada Saimon Iskariyot natuna Judas nota berona Devil gwabinai iviiya da Yesu iti wawanei.