Μορφή αναζήτησης

Jon 21:2

2Mara sago kana kivikivina miikovimaruwa Taiberiyas tokana baranai ivi kiidaburana. Ti na Saimon Pita, Tomas (kana vava sago Didimas), Nataniyera (ina kwanatu Keina, Gariri dobunai), Zebedi natunatuna ma bade kivikivina ruwa yavata.