Μορφή αναζήτησης

GÉNESIS 31

Jacobo Labanmanta miticushpa rinata yuyarishcamanta

1Jacoboca Labanpac churicuna parlanacushpa: «Jacoboca tucui ñucanchic taitapac charishcatami japishca, tucui chaicunahuanmi chayucyashca» ninacuctami yachac chayarca. 2Shinallatac Jacoboca Labán piñashca ñahuihuan ricuc cashcatapish ricurcami. 3Mandac Dios Jacobota rimashpaca:

—Cambac taitacunapac causana llactaman rishpa, cambac familiacunahuan causagri. Ñucaca canhuanmi casha— nirca.

4Jacoboca paipac ovejacuna shayana pambamanmi Raqueltapish, Leatapish cayachun cacharca. 5Chaiman chayacpimi Jacoboca:

—Cancunapac taita mana utcapi shina cuyac cashcatami ricushcani. Shina cacpipish, ñuca taitapac Diosca ñucahuanmi cashca. 6Ñuca pudishcahuanmi cancunapac taitataca servishcani, chaitaca cancunallatac yachanguichicmi. 7Ashtahuanpish paica ñucaman pagashpapish chunga cutincamanmi umashca. Shina cacpipish, pai ima millaita ruhuachunca, Diosca mana saquishcachu. 8Pai: «Tucui muru ovejacunatami can servishcamantaca cusha» nicpica, tucui ovejacunami muru ovejacunata huacharca. Cutin: «Tucui yana ovejacunatami cusha» nicpica, tucui ovejacunami yana ovejacunata huacharca. 9Chashnami Diosca Labanmanta tucui animalcunata quichushpa, ñucaman curca.

10Animalcuna chayarina punzhapi huarmi ovejacunapi muru, shuyu listado cari ovejacuna chayaricuctami muscuipi ricurcani. 11Chai muscuillapitacmi Diospac angelca: “Jacobo” nicpi, ñucaca: “Caipimi cani” nircani. 12Chaipimi angelca: “Labán canta tucui mana allita ruhuashcatami ricushcani. Chaimanta can huichailla ricui, tucui muru, shuyu cari ovejacunami huarmi ovejacunapi chayaricun. 13Ñucaca Bet-el pambapi ricurishca Diosmi cani. Chaipimi aceiteta rumipi tallishpa, ñucaman allicunata cushami nircangui. Cunanca jatari, caimanta llucshishpa, can huacharishca llactaman cuti” nircami— nirca.

14Shina nicpi, Raquelpish, Leapish rimashpaca:

—Ñucanchicca taitamanta ima herenciata mana charinchicchu. 15Ñucanchictaca pi mai cashca shinatami charin. ¡Ashtahuancarin can ñucanchicmanta trabajashcatapish paillami tucui japirca! 16Chaica, Dios ñucanchic taitamanta quichushcacunaca ñucanchicpacpish, ñucanchic huahuacunapacpishmi can. Shinaca Dios canta nishca shinallatac tucui ruhuailla— nirca.

Jacobo Labanpacmanta miticushpa rishcamanta

17Shinami Jacoboca jatarishpa churicunatapish, huarmicunatapish camellocunapi tiyachishpa, 18paipac taita Isaac causana Canaán llactaman cutingapac, Padan-aram llactapi mirachishca animalcunatapish, servishcamanta paiman cushca animalcunatapish ñanpi churarca. 19Labán ovejacunata rutungapac ricpimi, Raquelca paipac taitapac dioscunata shuhuarca. 20Jacoboca arameopuramanta Labantaca chaimanta llucshigricushcata mana huillashpami umarca. 21Chashnami tucui pai charishcacunata apashpa, Eufrates yacuta pasashpa, Galaad urcuman rirca. 22Quimsa punzha quipami, Labanca Jacobo rishcataca yachac chayarca. 23Chaimantami paipac familiacunahuan Jacobota japingapac catishpa llucshirca. Canchis punzhapimi Galaad urcupi japirca. 24Chai tutami Mandac Diosca arameopuramanta Labanman muscuipi ricurishpaca: «Jacobotaca maipish cachun rimarinamantaca cuidaringui» nirca.

25Labanca Galaad urcupi Jacobo carpa huasicunapi samaricucpimi chayarca. Chaillapitacmi Labanpish, familiacunandi saquirirca.

Labanhuan Jacobohuan alli tucushcamanta

26Chaipimi Labanca Jacobotaca:

—¿Imatatac ruhuarcangui? ¿Ima nishpatac ñucata umashpa, ñuca ushicunataca prezuc shina apamurcangui? 27¿Ima nishpatac mana huillashpa, miticushpa llucshishpa ñucataca umarcangui? Ñucaca can llucshigricushcata yachashpaca, cushicushpa tamboracunahuan, arpacunahuan caya minchacaman nimanmi carcani. 28Ñuca huahuacunatapish, ñuca ushicunatapish muchashpa, caya minchacaman nichunllapish mana saquishcanguichu. ¡Canca juizhu illac shinami ruhuashcangui! 29Ñucaca cancunata llaquichisha nishpapish llaquichimanllami, ashtahuanpish cambac taita Isaacpac Dios muscuipi tuta ricurishpa: “Jacobotaca maipish cachun rimarinamantaca cuidaringui” nirca. 30Ña cambac taitapac huasita yuyarishpa, cutina munaita charishpaca, ¿ima nishpatac ñuca dioscunata shuhuamurcangui?— nirca.

31Chashna nicpimi, Jacoboca Labantaca:

—Ñucaca cambac ushicunataca uyai mana uyai quichunga yuyarcanimi, chaimantami mancharcani. 32Maijan caipi caccunapi cambac dioscuna tariricpica, chai charicucca, ¡huañungami! Ñucanchic cambacta apamushcata ricsishpaca, familiacuna ricucucpi apailla— nirca.

Jacoboca Raquel paipac taitapac dioscunata shuhuashcataca mana yacharcachu.

33Labanca Jacobopac, Leapac shinallatac ishcai servic huarmicunapac carpa huasiman yaicushpapish paipac dioscunataca mana tarircachu. Leapac carpa huasimanta llucshishpaca, Raquelpac carpa huasimanmi yaicurca. 34Chaipimi Raquelca shuhuashca dioscunataca camello parejo ucupi churashpa, chai jahuapi tiyarirca. Labanca tucui carpa huasi ucupi mashcashpapish mana tarircachu. 35Shina mashcacucpimi, Raquelca paipac taitataca:

—Ñuca taitalla, quilla ungüihuan cashcamantami cambac ñaupapi mana jatari pudini, chaimanta ama piñaringuichu— nirca.

Labanca tucuita mashcashpapish mana tarircachu. 36Chashna mana taricpimi, Jacoboca yallita piñarishpa Labantaca:

—¿Ima mana allitatac ruhuashcani? Can yallita piñarishpa, ñucata cati shamuchunca, ¿ima mana allitatac ruhuashcani? 37Tucui ñuca imalla charishcacunapi mashcashpapish, ¿imatatac cambac cashcataca tarircangui? ¡Imata tarishpaca, cai cambac familiacunapac, ñuca familiacunapac ñaupapi churai! Paicunami ñucanchic imata ruhuacushcataca ricunga. 38Ishcai chunga huatatami canhuan cashcani. Ovejacunapish, chivocunapish mana shullurcachu. Cambac manada ovejacunamantapish jaicapi shuc cari ovejallatapish mana micushcanichu. 39Sacha animalcuna huañuchishca ovejacunatapish mana apamushpa, chaipac randica, ñucami chai ovejacunamantaca cutichic carcani. Tuta cashpa, punzha cashpa, cambac animalcunata shuhuacpica, ñucatami cutichichic carcangui. 40¡Tutaca chiripi, punzhaca rupaipi, mana sueñushpami llaquita aparcani! 41Chashnami ishcai chunga huatata cambac huasipi carcani. Cambac ishcai ushimantaca chunga chuscu huatatami servircani. Animalcunamantaca sucta huatatami servircani. Chunga cutinmi umashpa mana pagarcangui. 42Abrahampacpish, ñuca taita Isaacpacpish manchana Dios mana ñucahuan cacpica, chushac maquitami cachanguiman carcangui. Shina cacpipish, Diosmi ñuca llaquilla cashcata, ñuca servishcata ricushpa, tuta ricurishpa, cantaca rimarca— nirca.

43Shina nicpimi, Labanca Jacobotaca:

—Cai huarmicunaca ñuca ushicunami, ushicunapac huahuacunapish ñuca nietocunami, ovejacunapish ñuca ovejacunami. ¡Tucui caipi ricushcacunami ñucapac! Shina cacpipish, ñuca ushicunatapish, paicunapac huahuacunatapish, ¿imatatac ruhuasha? 44Cunanca shamui, canhuan ñucahuan alli tucungapac ari ninacushun— nirca.

45Shina nicpimi, Jacoboca shuc rumita japishpa, pilar shinata shayachirca. 46Shina shayachishpami, paipac huasi ucupuracunataca:

—Rumicunata tandachichic— nirca.

Chashna nicpica, tucuimi rumita tandashpa, shuc montonta ruhuarca. Shinami chai rumi jahuapi micurcacuna. 47Chai rumi montontaca «Labanca Jegar Sahadutatami» shutichirca. Cutin Jacoboca «Galaadtami» shutichirca.

48Shinallatac Labanca:

—Cai rumi montonmi ñucanchic ishcai alli tucushcataca huillacun— nirca.

Chaimantami chaitaca “Galaadta” shutichirca. 49Shinallatac “Mizpata” shutichishpami Labanca:

—Ñucanchic caishuc chaishuc caruyanacushpa, mana ricucpipish Mandac Dios ñucanchicta cuidachun. 50Ñuca ushicunata can llaquichicpipish, cazarashca jahua shuc-huan cazaracpipish, pi mana ricunchu. Chashna cacpipish, Mandac Diosca ñucanchic ishcaitatacmi ricucun— nirca.

51Labanca Jacobotaca:

—Ricui, caipimi rumi montonpish, jatun rumipish. Caitaca canhuan ñucahuan alli tucushpa, ari nishcata ricuchicmi. 52Cai rumicunaca canpish ñucata, shinallatac ñucapish canta llaquichingapac mana pasai pudishcatami ricuchin. 53Cambac taita Abrahampac, ñuca taita Nacorpac, shinallatac paicunapac Dios ñucanchicta ricuchun— nirca.

Shina nicpi, Jacoboca paipac taita Isaacpac manchana Diospac shutipi ari nirca. 54Chai quipami Jacoboca animalta urcupi huañuchishpa, paipac huasi ucupuracunaman carangapac cayarca. Tucui paicunami chaipi micushpa, chai tutaca pacarirca.

55Tutamanta Labán jatarishpa ushicunatapish, nietocunatapish muchashpa bendiciashpami paipac llactaman cutirca.

Dios Rimashcata Quillcashcami

Dios Rimashcata Quillcashcami © Sociedades Bíblicas Unidas 2010

Texto Biblia en Quichua Cañar © Sociedades Bíblicas Unidas, 2010.

More Info | Version Index