Μορφή αναζήτησης

Maataio 1

A niluluk na wuna taara anun Iesu Kaarisito

(Lk 3:23-38)

1Bi ia a iaa ra wuna taara taanga namuga baa Iesu Kaarisito, a natun Dewid, a natun Aabaraam i waan paat kon diat.

2Aabaraam a tamaan Aaisaak,

Aaisaak a tamaan Iaakob,

ma Iaakob a tamaan Iuda ma ra kum tatena liklik.

3Iuda a tamaan Peres ma Seraa, ma a naandiaar Taamaar.

Peres a tamaan Esrom,

Esrom a tamaan Aaraam,

4ma Aaraam a tamaan Aaminadaab,

Aaminadaab a tamaan Naason,

ma Naason a tamaan Saalmon,

5Saalmon a tamaan Boaas, ma naana a iaana Raab.

Boaas a tamaan Obed, ma naana a iaana Rut.

Obed a tamaan Iese,

6ma Iese a tamaan Dewid, baa a king.

Dewid a tamaan Solomon, ma naana a tabuan baa i taulaa paa ma Uraia.

7Solomon a tamaan Roboaam,

Roboaam a tamaan Aabia,

Aabia a tamaan Aasa,

8Aasa a tamaan Iosapaat,

Iosapaat a tamaan Ioraam,

ma Ioraam a tamaan Usia,

9Usia a tamaan Iotaam,

Iotaam a tamaan Aakaas,

ma Aakaas a tamaan Esekia,

10Esekia a tamaan Maanaase,

Maanaase a tamaan Aamon,

ma Aamon a tamaan Iosia,

11Iosia i wangaala Iekonia ma ra kum tatena liklik. Namur taana a taara Israael diat waan na karabus irong Baabilon.

12Namur taa ra winawaan urong Baabilon:

Iekonia i wangaala Salaatiel,

Salaatiel a tamaan Serubaabel,

13Serubaabel a tamaan Aabiuda,

Aabiuda a tamaan Eliaakim,

ma Eliaakim a tamaan Aasor,

14Aasor a tamaan Saadok,

Saadok a tamaan Aakim,

ma Aakim a tamaan Eliud,

15Eliud a tamaan Eleaser,

Eleaser a tamaan Maataan,

ma Maataan a tamaan Iaakob,

16Iaakob a tamaan Iosep, ia baa i taulaa ma Maaria. Maaria i buta Iesu, baa di waatungi naa Kaarisito, ia baa God i tula wai.

17A kum taaun taara turpaai kon Aabaraam tuk un Dewid welaar ma 14 diat, ma kon Dewid tuk u ra winawaan na karabus urong Baabilon 14 kaai diat, ma ko ra winawaan na karabus urong Baabilon tuk un Kaarisito 14 a taautaaun taara diat kaai.

Maaria i buta Iesu Kaarisito

(Lk 2:1-7)

18Di buta paa Iesu Kaarisito lenbi: Naana Maaria, di aa pet baat taai karom Iosep, iaku namuga taa ra nundiaar tinaulaa Maaria ia nunurai naa i kipbaala u ra Takado na Nion. 19Iosep baa di aa pet baat taa Maaria karomi, ia a tena takado, ma pa i nemi naa in baana wawirwir Maaria naa ra taara. Io, i nuki naa in kutu ino wa anundiaar weweliman kup a tinaulaa.

20Baa i nuknuk utbaai u ra utnaa mi, a aangelo anu ra Tadaaru i waan paat karomi u ra beberon ma i piri naa, “Iosep, natun Dewid, koku u aalawur nuknuk un Maaria, un ben paai kupi anum tabuan. Maa a naat baa i kipbaala paai i waan paat ko ra Takado na Nion. 21In buta paa a naat muaana ma un taar taa iaana baa Iesu, kabina maa in walaaun paa anuna taara ko ra nundiat kum aakaina mangamangaan.”

22A kum utnaa raap mi i waan paat kupi din paam ot paa a kum pirpir anu ra Tadaaru baa anuna propet ia wapuaana taai naa, 23“Baboi, a tauraara na tabuan in kipbaala ma in buta paa a naat muaana ma din waatungi naa Emaanuel,” Aais 7:14

a kukuraaina naa, “God i ki ungaai ma daat.”

24Io, baa Iosep i tawaangun i paami lenutmaa a aangelo anu ra Tadaaru ia wapua taai uni, ma i ben paa Maaria kupi anuna tabuan. 25Iaku pa diaar inep ungaai paa tuk baa Maaria i buta paa a naat muaana. Ma Iosep i taar taa a iaana baa Iesu.