Μορφή αναζήτησης

Yohane 7:52

52Ago senu otao mamai nuso meni ina ego sewa awa, “Ni da ago Galilaya ema ni? Ni lo ge nasokai azimai bua i-susauma ego gamunosa: Galilaya zebura ena porofete zo kei awaise sai oko itia.” [