Μορφή αναζήτησης

Mak 12:4

4Ago wenu giro buara mama meni noko bua mai zo nusokare nana bayaise sero iyetinu bamunu nukare nu puro sero ziro giti nuso dewa boya wenua awa.