Μορφή αναζήτησης

يّتّ سْتْي 10

مَنكَنّ سٌلٌمَسَشَن ندٍ؛ كَتٌي

1عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن مُنسَ بّ، «سِفَ قِرَوُنَ يِرٍ، بَرِ مَ ﭑ تَن نَن عَ شَشِلِ نُن عَ شَ كُنتِفِيٍ شَشِلِ رَشْرْشْ، عَلَكٌ ﭑ شَ ﭑ مَ تْنشُمَ مَكَابَشِيٍ مَسٍن عٍ بّ. 2ﭑ فبَلٌي نَشَن دْشْمَ مِسِرَكَيٍ مَ، وٌ شَ نَ قَلَ وٌ شَ دِيٍ نُن وٌ شَ مَمَدِيٍ بّ، عَلَكٌ وٌ شَ عَ كٌلٌن، ﭑ تَن نَن عَلَتَلَ رَ.»

3مُنسَ نُن هَرُنَ نَشَ سِفَ قِرَوُنَ شْنيِ، عٍ عَ قَلَ عَ بّ، «عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ، ‹عِ تٌندِ مَ عِ يّتّ مَفٌرٌدٍ ﭑ بّ هَن مُن تّمُي؟ عِ شَ ﭑ مَ حَمَ بّحِن، عٍ شَ سِفَ ﭑ بَتُدٍ. 4شَ عِ مُ عٍ بّحِن، تِنَ ﭑ كَتٌي رَدِنمَ نّ عِ شَ بْشِ بِرِن مَ. 5عٍ بْشِ فبَاتَ مَكٌتٌمَ نّ، عٍ سَنسِ نُن وُرِ بِلِ بِرِن دٌنمَ نّ بَلَبَلَنيِ مُ نَشٍيٍ لِشِ. 6عٍ قَمَ سٌدٍ عِ تَن، عِ شَ كُنتِفِيٍ، نُن مِسِرَكَيٍ بِرِن شَ بَنشِيٍ كُي، عَلْ وٌ بٍنبَيٍ مُ نُ عَ تٌشِ كِ نَشّ كَبِ مِسِرَ قْلّ.›» مُنسَ تٌ فّ نَ قَلَدٍ، عَ نَشَ عَ كٌبٍ سٌ، عَ مِنِ قِرَوُنَ شْنيِ.

7قِرَوُنَ شَ كُنتِفِيٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «يِ شّمّ وٌن تْورْ مَ هَن مُن تّمُي؟ عِ شَ عَ شَ حَمَ بّحِن عَلَكٌ عٍ شَ سِفَ عٍ مَرِفِ عَلَتَلَ بَتُدٍ. هَن يَ عِ مُ عَ كٌلٌن مِسِرَ نَ سْنتْقٍ نّ؟»

8قِرَوُنَ نَشَ مُنسَ نُن هَرُنَ شِلِ، عَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ سِفَ، وٌ سَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بَتُ.» عَ مَن نَشَ عٍ مَشْرِن، «ندٍيٍ نَ سِفَقٍ وٌ يَ مَ؟» 9مُنسَ نَشَ عَ يَابِ، «مُشُ بِرِن سِفَمَ نّ؛ قٌنِكٍيٍ، قٌرِيٍ، شّمّيٍ، فِنّيٍ، مُشُ شَ شُرُ سٍيٍ. عَلَتَلَ شَ سَلِ شُنفبٍ نَ عَ رَ.» 10قِرَوُنَ نَشَ عٍ يَابِ، «وٌ وَ مَ نّ ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ، ‹عَلَتَلَ شَ وٌ كَنتَ.› شَ ﭑ سَ عَ لُ وٌ شَ سِفَ، وٌ نُن وٌ شَ دِيٍ، ﭑ عَ كٌلٌن وٌ قٍ كٌبِ رَبَمَ نّ. 11ﭑ مُ تِنمَ نَ رَ. شّمّيٍ فبَنسَن نْمَ سِفَدٍ عَلَتَلَ بَتُدٍ، بَرِ مَ وٌ نَ نَن مَشْرِنشِ.» عَ تٌ فّ نَ قَلَدٍ، قِرَوُنَ نَشَ عٍ كٍرِ.

12عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن مُنسَ بّ، «عِ بّلّشّ عِتَلَ مِسِرَ بْشِ شُن مَ، كَتٌييٍ شَ قَ. عٍ شَ بُرّشّ شِندٍ بِرِن دٌن بَلَبَلَنيِ مُ نَشٍيٍ لِشِ.» 13مُنسَ نَشَ عَ شَ يِسُشُوُرِ عِتَلَ مِسِرَ بْشِ شُن مَ، عَلَتَلَ قَ قٌيٍ رَ مِنِ يَنيِ نُن كْي كٍرٍن كُي كٍلِقٍ سٌفٍتٍدٍ. نَ كُيٍ عِبَ، نَ قٌيٍ نُ بَرَ قَ كَتٌييٍ رَ، 14نَشٍيٍ دِن مِسِرَ بْشِ بِرِن نَ. كَتٌييٍ فبٍفبٍ نَشَ لُ مِسِرَ يِرٍ بِرِن. هَن يَ نَ قٍ مَنِيّ مُ تٌشِ، عَ مَن مُ تٌمَ سْنْن. 15عٍ نَشَ بْشِ بِرِن مَكٌتٌ هَن عَ عِقْورْ. عٍ نَشَ بُرّشّ شِندٍ نُن وُرِ بٌفِ بِرِن دٌن بَلَبَلَنيِ مُ نَشَن لِشِ. بُرّشّ شِندٍ يٌ مُ لُ وُرِيٍ نُن سَنسِيٍ كْن نَ مِسِرَ بْشِ مَ.

16قِرَوُنَ نَشَ مُنسَ نُن هَرُنَ شِلِ مَقُرٍن. عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «ﭑ بَرَ يُنُبِ سْتْ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ، ﭑ بَرَ هَاكّ سْتْ وٌ قَن نَ. 17وٌ شَ دِحّ ﭑ مَ، وٌ شَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ مَشَندِ عَلَكٌ عَ شَ يِ تْورّ بَ ﭑ مَ.» 18مُنسَ نَشَ كٍلِ قِرَوُنَ يِرٍ، عَ نَشَ عَلَتَلَ مَشَندِ. 19عَلَتَلَ نَشَ تُرُننَادّ قٌيٍ رَ مِنِ، عَ كَتٌي بِرِن تُتُن سٌفٍفٌرٌدٍ، عَ سَ عٍ رَ سِن شُلُنيُمِ بَا مَ. هَلِ كَتٌي كٍرٍن مُ لُ مِسِرَ. 20نَ دَنفِ شَنبِ عَلَتَلَ نَشَ قِرَوُنَ شَشِلِ رَشْرْشْ، عَلَكٌ عَ نَشَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّحِن.

مَنكَنّ سٌلٌمَنَانِ ندٍ؛ دِ مِ

21نَ تّمُي عَلَتَلَ نَشَ عَ قَلَ مُنسَ بّ، «عِ بّلّشّ عِتَلَ كٌورٍ مَ، دِ مِ بِنيٍ شَ سِن مِسِرَ بْشِ مَ.» 22مُنسَ تٌ نَ رَبَ، دِ مِ بِنيٍ نَشَ سِن مِسِرَ بْشِ بِرِن مَ. شِ سَشَن بُن مَ 23مِشِ مُ نْ عَ بٌورٍ تٌدٍ، مِشِ مُ نْ كٍلِدٍ عَ شْنيِ. كْنْ عِسِرَيِلَكَيٍ نُ سَبَتِشِ دّننَشّ، مّننِ تَن عِيَلَنشِ. 24قِرَوُنَ نَشَ مُنسَ شِلِ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «وٌ شَ سِفَ عَلَتَلَ بَتُدٍ. وٌ نْمَ وٌ شَ دِيٍ نُن وٌ شَ فِنّيٍ شَنِندٍ، كْنْ وٌ شَ وٌ شَ شُرُ سٍيٍ تَن لُ بٍ.» 25مُنسَ نَشَ عَ يَابِ، «عِ شَ تِن مُشُ شَ شُرُ سٍيٍ شَنِن مُشُ نَشٍيٍ بَمَ سّرّشّ رَ مُشُ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ. 26مُشُ شَ فْورّ بِرِن شَ سِفَ. هَلِ كٍرٍن مُ لُمَ بٍ. ندٍيٍ بَمَ سّرّشّ نَن نَ مُشُ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ، كْنْ مُشُ مُ عَ كٌلٌن سِندٍن شُرُ سٍيٍ مُندُن رَوَلِمَ نَ كُي، قٌ مُشُ شَ سٌ نَا.»

27نَ دَنفِ شَنبِ عَلَتَلَ نَشَ قِرَوُنَ شَشِلِ رَشْرْشْ، عَ مُ تِن عٍ بّحِندٍ. 28قِرَوُنَ نَشَ عَ قَلَ مُنسَ بّ، «كٍلِ ﭑ شُن مَ! عِ يّتّ رَتَنفَ تِقٍ رَ ﭑ يَ عِ سْنْن. شَ ﭑ عِ تٌ بٍ، ﭑ عِ قَشَمَ نّ.» 29مُنسَ نَشَ عَ يَابِ، «عَ شَ رَبَ عَلْ عِ عَ قَلَ كِ نَشّ. عِ مُ ﭑ تٌمَ سْنْن.»

سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index