Μορφή αναζήτησης

كْنتِ تِقٍ 18

سّرّشّدُبّيٍ نُن لٍوِ بْنسْي شَ قٍ

1عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن هَرُنَ بّ، «عِ تَن، عِ شَ دِيٍ، نُن لٍوِ بْنسْي بِرِن، وٌ تَن نَن يُنُبِ سْتْمَ شَ قٍ حَاشِ سَ رَبَ هْرْ مْلِنفِرَ شَ قٍ رَ. هَرُنَ عِ تَن نُن عِ شَ دِيٍ، وٌ تَن نَن يُنُبِ سْتْمَ شَ قٍ حَاشِ سَ رَبَ سّرّشّدُبّحَ شَ قٍ رَ. 2عِ شَ لٍوِ بْنسْي مِشِ بِرِن مَسٌ عِ رَ، عَلَكٌ عٍ شَ عِ تَن نُن عِ شَ دِيٍ مَلِ وٌ شَ وَلِ رَ هْرْ مْلِنفِرَ كُي. 3عٍ عِ مَلِمَ هْرْ مْلِنفِرَ وَلِ كُي، كْنْ عٍ نَشَ مَكْرّ يِرَبَسٍ سّنِيّنشِيٍ نُن سّرّشّبَدٍ رَ، عَلَكٌ وٌ نَشَ قَشَ، عٍ تَن نُن عِ تَن. 4عٍ بِرَ مَ نّ عِ قْشْ رَ عِ شَ هْرْ مْلِنفِرَ وَلِ بِرِن كُي. مِشِ فبّتّ يٌ نَشَ سُنبُ وٌ رَ. 5وٌ تَن فبَنسَن شَ سّنِيّن لِنفِرَ نُن سّرّشّبَدٍ وَلِ رَبَ، عَلَكٌ عَلَتَلَ نَشَ قَ عَ شَ شْنّ رَ مِنِ عِسِرَيِلَكَيٍ مَ سْنْن. 6ﭑ تَن نَن وٌ نفَشَكٍرٍنيِ لٍوِ بْنسْي تٌنفٌشِ عِسِرَيِلَكَيٍ يَ مَ ﭑ يّتّ بّ. ﭑ بَرَ عٍ سَ وٌ سَفٌي، عٍ شَ وٌ مَلِ هْرْ مْلِنفِرَ وَلِ رَبَ رَ. 7عِ تَن نُن عِ شَ دِيٍ، وٌ حْشْ سَمَ نّ وٌ شَ سّرّشّدُبّ وَلِ شْن مَ سّرّشّبَدٍ نُن يِرٍ سّنِيّنشِ قِسَمَنتٍ، نَشَن نَ دُفِ فبَكُشِ شَنبِ رَ. ﭑ تَن نَن نَ وَلِ قِشِ وٌ مَ. مِشِ فبّتّ نَ عَ مَسٌ نَ رَ، عَ قَشَمَ نّ.»

8عَلَتَلَ نَشَ عَ قَلَ هَرُنَ بّ، «ﭑ بَرَ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ هَدِيَ سّنِيّنشِ بِرِن قِ عِ تَن نُن عِ شَ دِيٍ مَ، بَرِ مَ وٌ تَن نَن سُفَندِشِ سّرّشّدُبّيٍ رَ عَبَدَن. 9سٍيٍ نَن يِ كِ نَشٍيٍ قِندِ مَ عِ فبٍ رَ سٍ سّنِيّنشِيٍ تَفِ، تّ مُ نَشٍيٍ فَنشِ؛ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ سّرّشّ، عٍ شَ سَنسِ شْرِ دِنشِ سّرّشّيٍ، عٍ شَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّيٍ، نُن عٍ شَ يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّيٍ. نَ سّرّشّ سّنِيّنشِيٍ قِندِ مَ عِ تَن نُن عِ شَ دِيٍ نَن فبٍ رَ. 10وٌ نٍيٍ دٌنمَ نّ عَلْ سٍ سّنِيّنشِيٍ. شّمّ بِرِن نْمَ عٍ دٌندٍ وٌ شَ دٍنبَيَ كُي. سٍ سّنِيّنشِيٍ نَن عٍ رَ وٌ بّ.»

11«سٍ نَشٍيٍ بَشِ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ هَدِيَ سّنِيّنشِيٍ رَ، ﭑ نٍيٍ قَن قِمَ نّ عِ مَ، نَشٍيٍ لِنتَنمَ ﭑ يَ عِ عَ مَسٍنقٍ رَ ﭑ فبٍ نَ عَ رَ. ﭑ نَ قِمَ عِ تَن، عِ شَ دِ شّمّيٍ، نُن عِ شَ دِ فِنّيٍ مَ. عِ شَ مِشِ بِرِن نَشٍيٍ سّنِيّنشِ عٍ نْمَ نَ دٌندٍ. 12ﭑ مَن بَرَ دَشَمُي سِنفٍيٍ قِ عِ مَ، عِسِرَيِلَكَيٍ نَشٍيٍ بَمَ ﭑ نَ هَدِيَ رَ عَلْ تُرٍ، وّنِ، نُن سَنسِ شْرِيٍ دِنشِ. 13دَشَمُي سِنفٍيٍ عٍ قَمَ نَشَن بِرِن نَ ﭑ بّ، نَ بِرِن قِندِ مَ عِ فبٍ نَن نَ. عِ شَ مِشِ بِرِن نَشٍيٍ سّنِيّنشِ عٍ نْمَ نَ دٌندٍ.»

14«سٍ نَشَن بِرِن هَرَ مُشِ مِشِيٍ بّ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، عَ قَ قِندِ ﭑ فبٍ رَ، ﭑ بَرَ نَ قِ عِ مَ. 15دِ سِنفٍ بِرِن نَشٍيٍ قِمَ عَلَتَلَ مَ، عَ قِندِ مِشِ رَ، عَ قِندِ شُرُ سٍ رَ، نَ بِرِن عِ تَن نَن فبٍ عَ رَ. كْنْ عِبُنَدَ مَ شَ دِ شّمّ سِنفٍ نُن سُبٍ هَرَ مُشِ شَ دِ شّمّ سِنفٍ، عٍ تَن شُن سَرَ مَ نّ. 16عٍ نَ كِكٍ كٍرٍن سْتْ، عٍ شُن شَ سَرَ فبٍتِ كٌلٍ سُولِ، نَشَن كٌلٍ كٍرٍن لَنمَ فِرَ مُ قُ مَ.»

17«كْنْ عِ نَشَ نِنفٍيٍ، يّشّييٍ، نُن سِيٍ شَ دِ سِنفٍيٍ شُن سَرَ، بَرِ مَ عٍ تَن سّنِيّنشِ. عٍ وُلِ شَ كَسَن سّرّشّبَدٍ مَ، عٍ تُرٍ شَ بَ سّرّشّ رَ. عٍ شَ فَن تّ رَ عَلَتَلَ بّ. نَ رَقَن عَ مَ. 18عٍ فَنيَنيِ نُن عٍ يِرٍقَنيِ تَبٍ قِندِ مَ عِ فبٍ نَن نَ، بَرِ مَ عٍ نُ لِنتَنشِ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ سّرّشّ رَ. 19ﭑ بَرَ نٍيٍ قِ عِ تَن نُن عِ شَ دِيٍ مَ عَبَدَن، عِسِرَيِلَكَ نَشَن بِرِن بَمَ عٍ شَ سّرّشّ سّنِيّنشِيٍ رَ عَلَتَلَ بّ. سَاتّ نَن عَ رَ نَشَن مُ كَنَمَ عَبَدَن، عِ تَن نُن عِ بْنسْي بِرِن بّ عَلَتَلَ يَ عِ.»

20عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن هَرُنَ بّ، «عِ مُ كّ سْتْمَ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ عَلْ بٌورٍ. ﭑ تَن نَن قِندِ مَ عِ كّ رَ عِسِرَيِلَكَيٍ تَفِ. عِ هَيِ مُ نَ سٍسٍ فبّتّ مَ.»

21«ﭑ عِسِرَيِلَ شَ قَرِلّ قِمَ لٍوِ بْنسْي نَن مَ سَرٍ رَ عٍ شَ هْرْ مْلِنفِرَ وَلِ شَ قٍ رَ. 22عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ عٍ مَسٌ هْرْ مْلِنفِرَ رَ سْنْن، عَلَكٌ عٍ نَشَ قَ يُنُبِ سْتْ نَ كُي عٍ قَشَمَ نَشَن مَ. 23لٍوِ بْنسْي نَن هْرْ مْلِنفِرَ شَ وَلِ رَبَمَ. شَ يُنُبِ يٌ سَ مِنِ نَ وَلِ كُي، عٍ تَن نَن عَ كٌتٍ تٌنفٌمَ. نَ قِندِ مَ سّرِيّ نَن نَ وٌ بّ عَبَدَن. لٍوِ بْنسْي مُ قَمَ كّ سْتْدٍ عِسِرَيِلَكَيٍ تَفِ. 24ﭑ بَرَ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ قَرِلّ قِ لٍوِ بْنسْي مَ كّ رَ. نَ نَن عَ تٌشِ، ﭑ نَ عَ قَلَشِ عٍ شَ قٍ رَ، كّ مُ نَ عٍ تَن بّ عِسِرَيِلَكَيٍ تَفِ.»

25عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن مُنسَ بّ، 26«عَ قَلَ لٍوِ بْنسْي بّ، ‹عِسِرَيِلَكَيٍ نَ قَ عٍ شَ قَرِلّ رَ، ﭑ نَشَن قِمَ وٌ مَ، وٌ شَ نَ قَرِلّ شَ قَرِلّ بَ ﭑ تَن بّ. 27نَ كُي وٌ قَن عَ رَبَمَ نّ عَلْ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ نَشٍيٍ قَرِلّ بَمَ عٍ شَ سَنسِ شْرِ رَ لٌنيِ يِرٍ، شَ نَ مُ عَ رَ عٍ شَ وّنِ رَ عٍ عَ بُندُ مَ تّمُي نَشّ. 28وٌ شَ وٌ شَ هَدِيَ بَ ﭑ بّ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ قَرِلّ رَ، وٌ قَ عَ سٌ هَرُنَ سّرّشّدُبّ يِ رَ. 29وٌ شَ قَرِلّ بَ ﭑ بّ هَدِيَ رَ وٌ نَشَن بِرِن سْتْمَ. وٌ شَ دَشَمُي سِنفٍيٍ وٌ نَشٍيٍ سْتْمَ، وٌ شَ ﭑ فبٍ بَ نَ رَ.› 30عِ مَن شَ عَ قَلَ عٍ بّ، ‹وٌ نَ فّ دَشَمُي قِسَمَنتٍ بَدٍ ﭑ بّ، وٌ شَ نَ قَرِلّ بَ سَنسِ شْرِ نُن وّنِ رَ لٍوِ بْنسْي بّ. 31وٌ تَن نُن وٌ شَ دٍنبَيَيٍ نْمَ نَ دٌندٍ وٌ وَ مَ عَ شْن دّننَشّ. وٌ شَ هْرْ مْلِنفِرَ وَلِ سَرٍ نَن نَ كِ. 32دَشَمُي سِنفٍيٍ بَقٍ مُ قِندِ مَ يُنُبِ رَ وٌ بّ. وٌ مُ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ هَدِيَ سّنِيّنشِيٍ مَبٍرٍ مَ نَ كُي، وٌ مَن مُ قَشَمَ نَ شَ قٍ رَ.›»

سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index