Μορφή αναζήτησης

Luka 12

1- Kapaarasia kaŋun, naketukonokinotor ilukumin luka ikodeta kiton aicakacaka, kogeu alimokin ber ikekesisiak ebe, “Kocoito aitubuunet naka Iparisayon, ŋes aisoswanut. 2- - Konye emamei akirot naimunonitai, namam epukorio; karaida naibwaitai, namam ejenunio, 3Aso nuinerata kamuton iirario kaica; ido nuiyeiyeata kagolai nukotoma elimonokinio kokuju otogoi.

4“Katemari yes ikapapero atiar, Sirikikuriakaros luearete akuan, kosodi mam bobo nuepedorete aswam. 5Konye kekwenyari yes loikuriaka: kokuriaka ŋol loejai apedor kedau aiar acakakin Ogeena; eebo, katemari yes ariar, Kokuriaka ŋol. 6Mam kereka egwelete anyiporin akany apesan aarei? Kwabo mam imurwokinio adiopet kakonyen nuka Edeke. 7- Konye imaritai itima da kere luka akwesikus kere, Sirikuriaka; iraas yesi luketiai adepar anyiporin nuipu.

8“Katemari yes atiar, ŋinituŋanan yenikalimori eoŋ kakonyen nuka ituŋa, elimori da Okoku loka etuŋanan ŋes kakonyen nuka imalaikan luka Edeke; 9- Konye ŋin yenikaŋeri eoŋ kakonyen nuka ituŋa, enerio ŋin da kakonyen nuka imalaikan luka Edeke. 10- Ŋinituŋanan da yeninera akirot asurokin Okoku loka etuŋanan isionio; konye yeneinyanakini Emoyo Lokalaunan mam isionio. 11- Nakiyaŋaariata yes akonyen nuka atukosia ka ikayaitok ka lukapolou, sirikiyaloŋoŋoto epone arai akiro nuiboŋokinete arai nuineras; 12naarai kisisianakini Emoyo Lokalaunan kosawa kaŋol nuibusakinit einer.”

13Kotema ediopet kokodet atiar, “Ekesisianakinan, kolimok onaceka katiakata keoŋ akosikirumet.” 14- Konye kotema ŋes atiar, “Ikatunanan, iŋai bo kadakakini eoŋ araut ekatubon arai ekakoran kamakus?” 15- Kotema kes atiar, “Kocoito, kidaras bonik kama ejai airaŋaanut kere; naarai aijar naka ituŋanan mere iboro luipu luejaatar ŋesi.” 16Kolimok kes awaragan ebe, “Kebwaŋunito noi alup nuka etuŋanan lokabaran. 17Kogeu aomoom kotauke ebe, ‘Kekonak ai, naarai emamei neengadakini ikanyamat?’ 18Kotema atiar, ‘Ekonakini ne; atiyatiyai idulaaka, ka aje da luitelekarito; eŋadakini nen akakima kere ka ikaboro.’ 19Atemari akaijar atiar, ‘Aijar, ejaas jo iboro luipu luimonot kanuka ikar luipu; aso kijamam, konyam, komat, kolakara da.’ 20- Konye kotema Edeke ŋes atiar, ‘Ibaŋaana ijo! Ekotoi akoniijar akuare na; iboro da luitemokinit, eraunete lukaŋai?’ 21- Ikoni nen yeniŋadakinit iboro luka akais kanuke elopet, komam ebari mama ejai Edeke.”

22- Kotema ikekesisiak atiar, “Kanuka ŋun katemari yes atiar, Siriyaloŋoŋoete kanuka akusiijar, luinyamete, karaida kanuka akusiwat luinapete, 23Naarai aijar itelekarit inyamat, ka akuan da itelekarit anapito. 24- Koomito ikuruka ebe mam eyeete kwabo mam idwenyete, emameete aiŋadisia karaida idulaa; konye itanyami kes Edeke, Itelekarito cama yesi noi akweny! 25Iŋai bo kayes kiyaloŋoŋ epedori aiyatakin akeibut? 26Aso do arai mam ipedorete akirot naedit noi kwaŋin, kanukinyo iyaloŋonooro kanuka ace kere? 27- Koomito aapecelun, kwape epolooto; mam itaaritos, karaida aoj; konye katemari yes atiar. Ka Solomon da kotoma aibusesuke kere mam esiritoi kojokan kwape adiopet kaŋun. 28Aso arai itanapi Edeke kwaŋin inya luka ais, Iuejaas lolo, ecakario moi oupa; itelekarit cama noi aitanap yes, okwe yes luedit aiyuun. 29Sirikimoata luinyamete karaida nuimasete, kwabo sirikibuonokinos. 30Naarai emooto atekerin kere nuka akwapin ŋun kere: konye ejeni Papakus ebe ipudasi yesi ŋun. 31Konye komoata akejakanut, kiyatakinio da ŋun.

32- “Ijo esipan loedit, sirikikurianar, naarai isiyalamikinit Papakus ainakin yes ajakanut. 33- - Kogwelanasi luijaatar, kokora lukaitim; kodonyonokinos iriagin lumam emojoŋete, emono kotoma akuj lomam iŋoŋar, aibois namam eapikini ekokolan, karaida ikajekel amunaun. 34Naarai nepejai akusibar, nepenen ejaikinos ikusitauon da.

35- - “Koenito akusiŋabes, konokete da akusitalai; 36- yes da ikulepek kosubito bala ituŋa luidarete ejakaitikec naeboŋunio koiterane tetere naebunio aikuŋukuŋ koŋaikis atipet. 37- Isirereŋitoi ibulesin ŋul luedumuni ejakaitikec ekwenyete naebunio; abeit, katemari yes atiar, eeni akeŋabet, isukunyikini kes onyamat, ebuni ŋesi elopet ijaanakini kes. 38Arai kebu kakwenyunet nakiareit, arai nakiwuniet, kodum ikote nen, isirereŋitoi ibulesin ŋul. 39- - Konye kojenutu akirot na ebe arai kejeni elopet etogo esawa loebunio ekokolan, tikekweny, kwabo timam kejalaki eketogo abokio. 40Yes da kokapakina; naarai ebuni Okoku loka etuŋanan kosawa lomam iwomito.”

41Kotema Petero atiar, “Ejakait, kilimokinit sio bon awaragan ŋin, arai bo ituŋa kere?” 42- Kotema Ejakait atiar, “Aso iŋai bo erai ekeŋadan lomunot loepiriana, lokedakakini ejakaitike ayait lukokaleke kere akoranakin kes ikecenyamat kapakikec? 43Isirereŋitoi ebulesit ŋol, loedumuni ejakaitike iswamai kwaŋin naebunio. 44- Abeit katemari yes atiar, Edakakini ŋes ayait luejaatar kere. 45Konye arai etemari ebulesit ŋol otauke ebe, ‘Eyap ejakaitika abunore,’ kogeu aibuŋ itelepai ka apesur, ka ainyam ka aimat ka amer da; 46ebuni ejakait loka ebulesit kaŋol kapaaran namam eomit, ka esawa da lomam ejeni, etubi ŋes katutubeta aarei, itebei ekewai nepepe kalumam iyuunito. 47- Ebulesit ŋol loejeni nuekoto ejakaitike, komam ekapakin, karaida aswam nuekoto ejakaitike, edaio luipu. 48Konye ŋol lomam ejeni, kiswama da nuibusakinito adaia, edaio luikidioko. Ŋin da yeneinakinitai nuipu, emoio nuipu kamake; ŋin da yenititiŋito ituŋa nuipu, iburaete nuiyatakina.

49“Abunit acakakin akim akwap; ti akoto kinokokinitete sek! 50- Ejai aibatis naebusakinit aibatisao; ido aridakina cama eoŋ kiton neitodolikinere! 51- Aso iwomitos kereka ebe abu kabu ayaŋaun ainapakin toma akwap? Katemari yes atiar, Mam; dimarai atiakatiak: 52naarai amear kwana ejaikinos ituŋa ikany togo ediopet, etiakas iuni aluikin iarei, ka iarei da aluikin iuni; 53- etiakas, papa eluikini okokuke, ka okoku da eluikini papake, toto eluikini akokuke, ka akoku da eluikini totoke, tataa eluikini ateranike, ateran da eluikini tataake.”

54- Kotema ŋesi ikodeta da atiar, “Naianyuniata edou edakun koto, atipet ibalas ebe, ‘Etepi nat akir’; ido ejaun kwaŋin, 55Naianyuniata ekusi ekwam loka eŋalakimak, ibalas ebe, ‘Ejaun aibuse naepol’; ejaun da kwaŋin, 56Yes lukesoswai, ijenete aŋicun ejautene loka akwap ka akuj; konye kanukinyo mam ijeniata aŋicun apak na?

57“Kanukinyo mam yes ikulepek itubioto nueraas nukabeit? 58- Naarai naiupatarar ka lokiwosat alosit mama ejai ekayaiton, kinyikok ainerun kaŋes korot nuka aipuc, kinyek aidilidilar jo mama ejai ekatubon, ekatubon da kijaikini akanin nuka eketatacan, eketatacan da kieakakini aidaris. 59Katemari jo atiar, Mam cut ilomuni kanen aitodol naidaunia atacakin apesa nakawasia.”

Ebaibuli 1961

© 1961 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index