Μορφή αναζήτησης

Luka 3

1Kokaru lokitomonet kakany loka airumit naka Kaisar Tiberio, korai Pontio Pilato ekayaiton loko Yudaya, ka Kerode da ekabaka loko Galilaya, ka Pilipo onaceke ŋes ekabaka loka akwap naka Ituraya ka Turakonito, ka Lusania ŋes ekabaka loka Abilene, 2kapak nakeraatar Ana ka Kaiapa lusasedotin lupeti, kobu akirot naka Edeke mama ejai Yokana okoku loka Sakaria kamodiŋ. 3- Kolot akwap kere naidunyasi Yorodan, elimonokini aibatisa naka aitoronikin kanuka alemar adiakanareta. 4- Kwape kiwadikatere koitabo loka akiro nuka enabi Isaia ebe,

“Eporoto loka yenikiworoi kamodiŋ ebe,

Kitemonokis erot loka Ejakait,

Kitetena ikesokono.

5Itutuo rwaru ŋinidirot,

Ikeio ŋoliroŋat ka ŋoliukot;

Itetenio neekudukudo, liyaiyakinio nuimugogolito;

6- Eanyunete kere luejaas awat aitajar naka Edeke.”

7- Aso kolimok ikodeta lukepote mamakeŋ aibatisao ebe, “Yes aur naka imusagan, iŋai bo kiikwenyari yes akerit anyunyura naebunit? 8- Aso koraata araito nuibusakinito aitoronikin, ido sirikigeut einer kotauonokus ebe, ‘Ejai oni Aburaam papaawok’; naarai kalimokini yes ebe, Epedori Edeke aitonyoikin Aburaam idwe kotoma amor kanu. 9- Nati kwape kwana da ibwaikinitai aep atoromin nuka ikito: aso ŋolikitoi lomam erai araito nuejok ejepario, ka acakakin akim.”

10Kiŋita ŋes ikodeta ebe, “Aso keswamara anyoika?” 11Koboŋok kes kotema atiar, “Yenejaas ikason iarei, koinak yenemamei; ka yenejaas inyamat da kikon nepenen.” 12- Kopotu luketelemak esolo da aibatisao, kiŋita ŋes ebe, “Ekesisianakinan, keswamata isio da anyoika?” 13Kotema kes atiar, “Siritelemenenete luedeparito lukicorakinitai.” 14Kiŋita ŋes iserikalei da ebe, “Ka sio da, keswamata anyoika?” Kotema kes atiar, “Siribenyaka kama ejai ituŋanan, sirisabanakinete; kisiyalamikinito da ekusiropit.”

15- Kosodete komunos ituŋa, koomoomoete ituŋa kere kotauonokec nuka Yokana, arai diat erai ŋesi Kristo; 16- Koboŋok Yokana kotema kes kere atiar, “Abeit kebatisai yes kakipi; konye ebunit loketelekarit eoŋ kagogoŋ, lomam eoŋ kebusakinit alacun amuny naka amukake: kibatisai ŋol yes kEmoyo Lokalaunan ka akim, 17Ejai ekeritei akanike, epiari cut ekepejal, etukonokini akimake odula; konye icwei agugu kakim namam itudeŋio.”

18Ido kaicoreta ace nuipu kolimonok ituŋa akiro nukajokak. 19- Konye ekabaka Kerode, kanuetoronia Yokana ŋes kanuka Kerodia aberu naka onaceke, ka nukaronok kere nukiswamat Kerode, 20kiyatak na da tomakec, kogolok ŋesi Yokana aidaris.

21- Kosodi kanen, kedaut ituŋa kere aibatisao, kibatisauna Yesu da, napilipi ŋesi, koŋaar akuj, 22- kijesun Emoyo Lokalaunan mamakeŋ kakuan bala ajele, kolom eporoto kakuj, ebe, “Irai ijo Okokuka Iominat; kalelakinit jo noi.”

23- - Yesu elopet nakegeunia aisisianakin kerai loka ikar bala akaisauni, koomitete araut okoku loka Yosep, okoku loka Keli, 24Okoku loka Matat, okoku loka Lebi, okoku loka Meliki, okoku loka Yanai, okoku loka Yosep, 25okoku loka Matatia, okoku loka Amos, okoku loka Nakum, okoku loka Esili, okoku loka Nagai, 26okoku loka Maat, okoku loka Matatia, okoku loka Semein, okoku loka Yosek, okoku loka Yoda, 27- okoku loka Yoanan, okoku loka Resa, okoku loka Serubabel, okoku loka Sealutiel, okoku loka Neri, 28okoku loka Meliki, okoku loka Adi, okoku loka Kosam, okoku loka Elamadam, okoku loka Er, 29koku loka Yesu, okoku loka Elieser, okoku loka Yorim, okoku loka Matat, okoku loka Lebi, 30okoku loka Simeon, okoku loka Yuda, okoku loka Yosep, okoku loka Yonam, okoku loka Eliakim, 31- okoku loka Melea, okoku loka Mena, okoku loka Matata, okoku loka Natan, okoku loka Daudi, 32- okoku loka Yese, okoku loka Obed, okoku loka Boas, okoku loka Salumon, okoku loka Nason, 33- okoku loka Aminadab, okoku loka Arani, okoku loka Kesuron, okoku loka Peres, okoku loka Yuda, 34- okoku loka Yakob, okoku loka Isaak, okoku loka Aburaam, okoku loka Tera, okoku loka Nakor, 35okoku loka Serug, okoku loka Reu, okoku loka Peleg, okoku loka Eber, okoku loka Sela, 36- okoku loka Kainan, okoku loka Arupakasad, okoku loka Sem, okoku loka Noa, okoku loka Lamek, 37okoku loka Metusela, okoku loka Enok, okoku loka Yared, okoku loka Makalaleel, okoku loka Kainan, 38- okoku loka Enos, okoku loka Set, okoku loka Adam, okoku loka Edeke.

Ebaibuli 1961

© 1961 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index