Μορφή αναζήτησης

Luka 4

1- Kosodi Yesu, kilelebun Emoyo Lokalaunan, koboŋo koYorodan, kiŋarenik Emoyo Lokalaunan amodiŋ, 2kodau apaarasia akaisaoŋon, ecoduni Satan ŋes. Kapaarasia kaŋun mam kenyami ibore: kedaunos, korieb eteŋei, 3Kotema Satan ŋes atiar, “Arai tope irai ijo Okoku loka Edeke kicorak amoru na koraun atap.” 4- Koboŋok Yesu ŋes ebe, “Iwadikatai ebe, Mam ituŋanan ejari kanuka atap bon.” 5Kitodoka kuju, kitodianak ajakanuto kere nuka akwapin, katipet, 6Kotema Satan atiar, “Kainakini jo apolou na kere, ka aibusesukec; naarai kainakinitai eoŋ; eoŋ da ainakini yenakoto kere. 7Aso arai kiima eoŋ, eraunete kere nukon.” 8- Koboŋok Yesu kotema ŋes atiar, “Iwadikatai ebe, Komaenenei Ejakait Ekonideke, kijaanakinenei ŋes bon.” 9Koyaŋa ŋes Yerusalem, kisibwo koswi loka eyekalu, kotema atiar, “Arai tope irai ijo Okoku loka Edeke, kosomari kwap. 10- Naarai iwadikatai ebe,

Icorakini ikemalaikan kanukon, kidarata jo.

11- Ido,

Kidakete jo kakaninikec,

Kinyek amoru aiguikin akonikeju.”

12- Koboŋok Yesu kotema ŋes atiar, “Ebalai ebe, Sirikodununei Ejakait Ekonideke.” 13- Nakedaunia Satan ŋinicodunet, kinyek ber ŋes.

14- Koboŋ Yesu kapedor naka Emoyo, kolot Galilaya: kisiarakin ekeemutu anatar akwapin kere nuidunyatar. 15Kisisianakinenei kotoma atukosiakec, kitopolooritos ituŋa kere.

16- Kobu Nasaret, kama kitopolounere; kapaaran nakasabato koloma toma atukos, kwape kejaar ekepitene, kobwo asoman. 17- Koinakinai eitabo loka enabi Isaia. Kopuko eitabo, kodum aibois mama kiwadikatai ebe,

18- “Emoyo loka Ejakait ejai keoŋ,

Naarai abu kenyonyoik akinyet alimonokin lukican akiro nukajokak;

Kejuk eoŋ alimor aosikinio mama ejaas luijoreoritai,

Ka imudukiok da akwenyun,

Alakakin lueridakinitai.

19- Alimor da ekaru loka Ejakait loecamunitai.”

20Korapak eitabo, kinyakak ekejaanakinan, kiboikin; kosesenata ŋes noi ituŋa kere lukejaas atukos. 21Kogeu alimokin kes ebe, “Etodolikin lolo nukiwadikatai nu toma akiikus.” 22- Kitejenut kere, koumokis akiro nukasianut nukelomunete kaitukuke: kobalas ebe, “Mere lo okoku loka Yosep?” 23- Kotema kes atiar, “Abeit ipote ainerakin eoŋ awaragan na ebe, ‘Emurwon, kitaŋaleun bon: ŋun kere nukiiranari ebe kiswamat Kaparanaum, kiswama kane da kobukus.’ ” 24- Kotema atiar, “Abeit katemari yes atiar, Emamei enabi loecamunio kobukec. 25- Konye abeit katemari yes atiar, Kojaas kolo apuserun nuipu koIsirael kapaarasia nuka Eliya, apak nakegolitere akuj ikar iuni ka ilapio ikanykape, nakedoikinio ebeli loepol akwap kere; 26- mam aponi kijukarai Eliya mama ejai adiopet kakesi, dimarai Sarapeta, kakwap naka Sidon, mama ejai aberu nakerai apuserut. 27- Kojaas da lukatapon luipu koIsirael kapaarasia nuka Elisa enabi; mam yenaponi kiswagarai, dimarai Naaman Esuriat.” 28Nakiirariata kesi akiro ŋun kotoma atukos, kilelebunos kere anyunyura. 29Konyoutu, koremosi kiŋa ka ere, koyaŋaasi neetukum koukot loadukokinitai ekecere, tetere eremorete ŋes kwap cut. 30Konye ŋes kitoro kidiŋikec kolot.

31- - Kikokorun kiton Kaparanaum, ore loko Galilaya. Kisisianak kes kapaaran nakasabato, 32- Koumokis noi ituŋa akeisisianakin; naarai kejai akekirot apolou, 33Kejai etuŋanan atukos lokejai emoyo loka ajokit naerono, kiworo keporoto loepol ebe, 34“Kinyeinai! Anyoika isio kajo, Yesu loko Nasaret? Ibu kereka amudiar sio? Kajeni jo kwape iraar, Lokalaunan loka Edeke.” 35Kiretak Yesu ŋes ebe, “Kobuta, kolom kamakeŋ.” Kibirok ajokit lokadekan kidiŋikec, konyou kamakeŋ, komam imadiŋit, 36Koumokis kere, kineranakinos bonik ka bonik ebe, “Akirot anyoin na? Naarai icorakini imoyon lueroko kapolou ka apedor, elomunete da.” 37Kisiarakin ekeemut anatar aiboisio kere nuidunyatar akwap ŋin.

38- Konyou katukos koloma togo loka Simon. Kedeka toto naka aberu naka Simon ekamidi loepol; kiŋaiŋaata ŋes kanukeŋ. 39Kobwo kama ejai, kiretak ekamidi; kinyek ŋin: atipet konyou kijaanak kes.

40Napibiror akoloŋ, ŋul kere lukejaas ituŋa lukedekasi adekesia nuegelegela koinut ŋes; kidokok akekanin ŋinidiopet kaŋul, kitaŋaleu kes. 41- Konyoununut ajokin da kaneejaas luipu, kiworoto ebe, “Irai ijo Okoku loka Edeke.” Kiretak kes, kisimik einer, naarai kejenete ebe ŋes Kristo.

42Kosodi kiwala akwap, konyou kolot aibois naesil; komoata ŋes ikodeta, kopotu mama ejai, kokotosi aitasal ŋes, kinyek anyoun kamakec. 43- Konye kotema kes atiar, “Kebusakinit alimonokin akiro nukajokak nuka ajakanut naka Edeke koreria ice da: naarai ŋin keyakuunere.” 44- Kolimonokinenei katukosia nuko Galilaya.

Ebaibuli 1961

© 1961 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index