Μορφή αναζήτησης

Marako 13

1- Nakelomunia koyekalu, abu ediopet kokesisiakake kolimok ŋes ebe, “Ekesisianakinan, koany amoru nu kwape ejaatar, ka aduketa nu da kwape ejaatar!” 2Kotema Yesu ŋes atiar, “Iany aduketa nu nuepolok? Mam esalakin amoru adiopet kuju kanace, namam etiyakinio.”

3Nakiboioo kotoma omoru loka Iseitunin atereikina eyekalu, kiŋita ŋes Petero ka Yakob ka Yokana ka Anderea kaiyeiyea ebe, 4“Kolimokinai, ejaunete bo ŋun wori? Anyoin da aanyunet naka apak naeapuuniata ŋun kere aitodolikinio?” 5Kogeu Yesu atemar kes atiar, “Kocoito kinyek ituŋanan aitapaar yes. 6Epote rwaru luipu kokirorika, kobalas ebe, Eoŋ ŋopeŋol; itapaarete kesi luipu. 7Naiirariata nuka ijiisio ka iemuto luka ijiisio, sirikiyaloŋoŋoto: ibusakinit ŋun ajaun; konye koroko awasia edoluno. 8- Naarai enyoikini ateker asurokin ateker, ka ajakanut da asurokin ajakanut: ejaununete amaraneta nuka akwap kaiboisio nuegelegela; ejaunun da ebel: ŋun ŋes ageunet naka ariebo naka aidoun.

9- “Konye kocoito yesi ikulepek: naarai kiyaŋaarete yes airabisia; kibuŋao katukosia; ibwoete kakonyen nuka ikayaitok ka ikabakan kanukaŋ, araut ikajenak kamakec. 10- Ibusakinit ber Akiro Nukajokak alimonokinio atekerin kere, 11Nakiyaŋaariata yes aijaikin atubokinio, sirikiliŋa aiyaloŋoŋ nuinerete: konye nukiinakinio kosawa kaŋol kinerata ŋun: naarai mere yes inerasi, dimarai Emoyo Lokalaunan. 12- Ijaikini onac onaceke atwanare, papa da ikekoku; enyoikinete idwe da lukauriakakec, tetere eario. 13- Kiŋarunete yes ituŋa kere kanuka ekakiror: konye yenetitiŋikini kiton awasia, ŋes itajario. 14- Konye naianyuniata etal loemudiari ebwoi nemam ibusakinit (yenesiomi kojenu), ŋes konyet ekeriata ŋul luejaas Yudaya oroŋan. 15- Ituŋanan yenejai kuju togo sirikedoku, karaida alomar ayaŋaar ibore kotogoke. 16Yenejai mana da sirikeboŋu kau ayaŋaar akenapito. 17Konye itukwi kes nuepotiete, ka nuitanakete da kapaarasia kaŋun! 18Kilipata yesi kinyek apak ŋin adolun kiporo. 19- Naarai eraunos apaarasia ŋun nukican, numam peŋo etakanunito ameun kasubio naasubia Edeke kiton kwana, komam bobo ejaunete cut. 20Kedim Ejakait aiŋoŋar apaarasia timam kitajari akuan kere; konye kanuka luseuna, luabu ŋesi koseu, eŋoŋa apaarasia. 21Kapak kaŋin arai kitemari yes ituŋanan ebe, ‘Koany, ejai Kristo ne’; arai bo, ‘Koany, ejai laije’; sirikiyuut. 22- Naarai enyounete luKriston lukeŋalak ka inabin lukeŋalak, itodikinete ŋul aanyuneta ka nukaumokin da, tetere itapaarete luseuna, arai epedoros. 23Konye kocoito yesi kadau aikwenyar yes eroko akiro nu kere epona.

24- “Konye kapaarasia kaŋun akaulo ka ican ŋul, itumutonorio akoloŋ, mam elap ecauni, 25- ibirununos aacerin kotoma akuj, itamaranio da nukapedor nuejaas toma akuj. 26- Kosodi konyet eanyunete Okoku loka etuŋanan ebuni kodouon, kapedor naepol ka aibuses. 27- Kosodi ijukuni imalaikan, etukonokini luseunake anyoun kokwamin iwoŋon, ameun kosaŋe loka akwap kiton osaŋe loka akuj. 28Aso kisisiautu akewaragan kama ejai etini; kedaut aketenieik alibun, itolomuni akekui, ijenunete ebe eapie apak naka aidweny. 29Aso yes da, naianyuniata ŋun edolunete, kojenut ebe eapie ŋesi, kokek, 30Abeit katemari yes atiar, Mam edaun atur na aitodol naejaunotor akiro ŋun kere. 31Edaunos akuj ka akwapin, konye akakiro mam edaunos cut.

32- “Konye akiro nuka apaaran kaya ka esawa da emamei yenejeni, karaida imalaikan luejaas toma akuj, karaida Okoku, dimikito Papa bon. 33Kocoito, kokwenyete, kilipete: naarai mam ijenete naejaikinor apak. 34- Eputos bala etuŋanan ekepejon loiboiororoi kacekwap, kinyeinite eketogo, koinakinite ikebulesin apolou, ŋinituŋanan akeswam, kicorakinite da ekagolon aikweny. 35- Aso kokwenyete: naarai mam ijenete naebunio ejakait loka etogo, arai eboŋ, arai kidiŋ ebai, arai naeruikinioto ikokoroi, arai tupuruc; 36kinyek aŋesun atipet kodum yes ijotoete. 37Ido nukalimokini yes, alimokini kere, ebe Kokwenyete.”

Ebaibuli 1961

© 1961 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index