Μορφή αναζήτησης

Marako 15

1- Atipet tupuruc sek kinerut isasedotin lupeti ka imakio ka ikewadikak, ka aurianet kere, koenata Yesu, koyaŋaasi, kijaikis Pilato. 2- Kiŋit Pilato ŋes ebe, “Irai kereka ijo Ekabaka loka Iyudayan?” Koboŋok kotema atiar, “Ijo ibala.” 3Kiwosatos ŋes isasedotin lupeti kakiro nuipu. 4Kiŋit bobo Pilato ŋes ebe, “Mam cabo iboŋokini akirot? Koany akiro nuetia nen nukiwosatere,” 5- Mam bobo Yesu eboŋokino akirot; koumok Pilato.

6Kopucit atapit aosikin kes eenat ediopet, loelipete. 7Kejai etuŋanan lokenyaritai Baraba, lokeenitai nepepe kalukipaliikinete, lukearete ituŋa kotoma aipaliikin ŋin, 8Kobu ekodet kogeu ailip aiswamakin kes kwape kenaikinitotor. 9Koboŋok Pilato kes ebe, “Ikotosi kaosikis yes Ekabaka loka Iyudayan?” 10- Naarai ajeni ŋesi ebe ainakis isasedotin kanuka ekolo. 11Konye kisidikoto isasedotin lupeti ekodet ebe, koosik gwai Baraba. 12Koboŋok bobo Pilato, kotema kes atiar, “Aso ekonakini ai ŋol loibalasi yesi ebe erai Ekabaka loka Iyudayan?” 13Kiworoto bobo ebe, “Kibubuk ŋes.” 14Kotema Pilato kes atiar, “Kanukinyo, naanyoin aronis nakiswamai?” Konye kiyatakisi kesi aiworo noi ebe, “Kibubuk ba.” 15Kosodi kokoto Pilato aisiyalamikin ekodet, koosik kes Baraba, ido kedau aida Yesu koinak tetere ibubukinio.

16Kitolomasi ŋes iserikalei alaro, naerai Epuraitorion* , kotukokis erioŋet kere. 17Kitanapa anapito namuge, kojeata aboko naka ikukwa, kitanapikis akouke. 18Kogeut ayogan ŋes ebe, “Yoga, ijo Ekabaka loka Iyudayan!” 19Kinomonomata akouke kagada, kimwaanakis aimul, kokukonokinos komaata. 20- Kosodete kedaut akienar ŋes, kolacasi anapito namuge, kitanapata akenapito. Kitolomasi kiŋa aibubukin.

21- Kitiŋaasi etuŋanan lokitorit, Simon Lokurenayot lokebuni kamanat, papa loka Alegesanda ka Rupo, tetere erioŋi emusalaba loka Yesu. 22Koyaŋaasil aitodol aibois naenyaritai Gologota, apolouke ebe, Aibois naka Abelekek naka Akou. 23- Koinakis ebino lokinyalakinitai lukesai; konye mam abu kocam. 24- Kibubukis ŋes, kokorokorata ikenapen, kilamilamata eroet, aanyun lueyaŋaari ŋolituŋanan. 25Kerai esawa lokiwuniet, kibubukis ŋes. 26Kojai da ebalua loka nueosatai ŋes loewadikatai kuju ebe, “EKABAKA LOKA IYUDAYAN.” 27Kibubukis ikaŋatak iarei nepepe kaŋes; ediopet kakanike nakoteten, ka ediopet da kakanike nakokediany. [28- Kosodi kitodolikinoi Nukiwadikatai ebe, “Aponi kimarakinai nepepe kalukepali.”] 29- Lukitorito nen koinyanakinete ŋes, kimuŋumuŋete da akecekwes, kobalas ebe, “Aso cado! Ijo loikesi eyekalu, ka adukun kotoma apaarasia auni, 30kitajarun cani, kodoku komusalaba!” 31Kikote nen da isasedotin lupeti kokienatar ŋes bonik ka bonik nepepe kikewadikak, kobalas ebe, “Etajar ice; mam epedori aitajarun bon. 32- Kristo, Ekabaka loka Isirael, kodoku komusalaba, kaanyutu, keyuutu da.” Ŋul da lukibubukinitoi nepepe kaŋes kimuasi ŋes.

33- Napekedolo esawa lokikanyet kape, kojau amuton akwap kere kiton osawa lokikanyet kaoŋon. 34- Kosawa lokikanyet kaoŋon kodelo Yesu keporoto loepol kobala ebe, “Eloi, Eloi, lama sabakatani?” apolouke ebe, “Ekadeke, Ekadeke, kanukinyo kijalakinia eoŋ?” 35Ice kalukebwoete kanen, kiirasi, kobalas ebe, “Koany, enyarit Eliya.” 36- Koker ediopet, kileleb acago ebino loedwar ria, kibwaik toma agada, kitamat ŋes, kobala ebe, “Kinyeisi; kaanyutu arai cani ebuni Eliya aitodokun ŋes.” 37Konye Yesu kodelo keporoto loepol, kiridak. 38- Kocila aigalisit naka eyekalu kaarei ameun kokuju kiton kwap. 39Keanyu ekapolokiton lokebwoi kanen atereikina, ebe eridaki kwaŋin, kobala ebe, “Abeit etuŋanan lo kerai Okoku loka Edeke.”

40- Kojaas da aŋor nukesesenete kama elwanikina: kotomakec kejai Mariam Magadalene, ka Mariam toto naka Yakob lodidi ka Yose, ka Salome da, 41nuaupenenas kaŋes, naajaar Galilaya, ijaanakinete ŋes; ka aŋor ace da nuipu nukedokarete nenipe kaŋes Yerusalem.

42- Kosodi napekitiboŋ, naarai kerai Aitemonokin, ŋes atemar ebe apaaran naeliŋakini nakasabato, 43kobu Yosep loko Arimataya, esot lokaurianet, lokemunokina ajakanut naka Edeke; kotitiŋior koloma mama ejai Pilato, kilip akuan naka Yesu. 44Koumok Pilato kwape ketwania atipet: konyarau ekapolokiton, kiŋit arai teni kedau atwanare. 45Kedau ajenun kama kekapolokiton, kocam ainakin Yosep akuan. 46Kogwel ŋesi egoe loka ebaputa, kolacu akuan, konunukik ogoe loka ebaputa, kibwaik toma ates nakikeitoi atiiba; kikokorik amor okek loka ates. 47Kosesenete Mariam Magadalene ka Mariam toto naka Yose aibois naebwaikinio.

Ebaibuli 1961

© 1961 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index