Μορφή αναζήτησης

Lukas 1:18

18Tidéw béno, ménbéréh i Sakariase mano, “Endob ati kégétiga kuwe de ké toow i ni bénréhém? Non i begéne brab bawag guwe toow geyén fo lukés.”