Μορφή αναζήτησης

Markos 15:16

16Tidéw béno, i de sundalo nuwit roy Jesuse mangéy mahur dob fésayaway lawi i odorone tidéw Roma. Atin lénimud roy kéluhanay de dumo ro sundalo ségébataliyon.