Μορφή αναζήτησης

Mateo 18

1Bé béno do gai, ménangéy i de kuyug Jesuse dob Beene brab ménénginsa ro maro, “Ati isuwe begey toow na fo gérotor dob kéféguléw i Tuluse?”

2Tidéw béno, ténawag Jesusey ségétéwe nga atin féntindégén dob téngaanga ruwe. 3Atin bénréhén bero mano, “Béréhé ku begom i toowe, amuk énda émfégalin i de fédéw gom inok iringé kom i kétérifantad i de nga, énda géahur gom dob kéféguléw i Tuluse. 4Non i toowe na fo gérotor bé de étéw féguléwoy Tuluse, been i gérifantade loo bé ngae. 5Atin atiy étéwe témayakuf bé ngae loo bé ni sabaf bé kéunur ne Begén, tayakufé no so Begén.

6“Endob amuk wén i émfésala bé ségétéwe mantu séna munur dob Begéne loo bé ni nga, toow fo mékégédaw-gédaw. Toow fo gétimal ké mékukum, mélaw mas na fiyo dob beene ké ibérén dob dogote nikéton dakél batéw i reer ne. 7Mékégédaw-gédaw i de étéw dob duniyae ni non wén i de éntingayén émfésala bero. Démoyun wén i do étéw émfésala bé de dumo ro. Endob mékukum ro fo toow moso.

8“Mélaw amuk been i kémér me taloo no sékéyém i funa muwe gésala, kéléngém brab ibérém. Non mas na fiyo ké gédoté moy umule magufusa ménkéléng i bala i kémér me taloo no sékéyém, bé géangéy go dob uleono emferno énda i kulang bé lowoh me. Non diyo wén i aféye énda émfandaén taman sa taman. 9Atin amuk i moto muwey funa muwe gésala, lésitém brab ibérém. Non mas na fiyo ké gédoté moy umule magufusa énda i bala moto mo, bé géangéy go dob emfernowe énda i kulang bé lowoh me.

10“Atin kagom siyawén i de étéw gérifantad segiléw bé ni nga. Non béréhé ku begom, wén i karo télaki démiyaga bero, atin bati ro dob lawayo beroy Abay guwe Tulus. 11Non i Nga i Kéilawane, sani Begéne, ménangéyu dini inok fukasé kuy de étéw ménsala do maak do méntadin ro.

12“Fégitung gom i fantage bé ni ufama. Wén i ségétéwe étéw wén i mératu bili-bili no. Endob méntadin i sébaane de. Ati rigoné nuwe? Tagaké noy siyowe de folo bra siyow dob fétabtabane, atin angéyé no sélédén i sébaane de méntadin. 13Tidéw béno, buluk énggito no, toow fo moror. Béréhé ku begom, toow na fo moror sabaf bé nan sébaan méntadin bili-bili énggito no bé de siyow de folo bra siyow énda méntadin ro. 14Ségiléw so bé ni, i Abay gome Tulus dob lawayo toow fo mika de ké wén i sébaan bé de ni gérifantad do méngintulus mékukum.

15“Amuk wén i ségétéw dumo mo brab ménsala dob beeme, ay go dob beene inok sébegom-begom saén. Tidéw béno, toroém dey sala ne. Amuk gésénule de, tintu fo ténabanga mo séfule dob Tuluse. 16Endob amuk énda gésénuleén de, uwitém i ségétéwe taloo no ruwo gétéw bé de dumo mo séfule mangéy dob beene. Mélaw wén i dumo mo émbéréh toow i kébéréh me fantag bé sala ne. 17Endob amuk énda fo gésénuleén de, téboém dob kéluhanay de munur dob lawie féngadafan. Atin amuk énda na fo gésénuleén de, fiyon fo ké téboéy kéluhanay munure de, kagom séloyuk de maak ségétéw békén méngintulus look ségétéw lémiful kémubra buwis.

18“Atin béréhé ku begom i toowe, amuk wén i sugué kom bé énda fakayén rigonén dob fantade ni, énda so fakayén dob lawayo diyo. Brab amuk wén soy sugué kom fakay rigonén dob fantade ni, fakay so dob lawayo diyo.

19“Atin béréhé ku so begom, amuk wén i ruwo gétéw begom dob duniyae ni séfagayun bé kédasal gome, i Abay guwe Tulus dob lawayo rigoné no. 20Non fiyon fo ké wén saén i ruwo taloo no téléw gétéw sélimud méngadaf Begén, diyou so dob berowe.”

Fantag bé kéfésagade

21Tidéw béno, ménfégédét i Pedrowe brab ménénginsa mano, “Kadnan, amuk wén i dumo gu démoyunén gésala dob begéne, firoy gule fatut fésagada ku? Aw fésagada ku taman fitéw gule?”

22Séménumbul i Jesuse mano, “Médoo na gule tidéw bé nan. Kago térénon i émfésagade. 23Ureté ku begom i sébaane binuwaya fantag bé kéféguléw i Tuluse. Wén i ségétéwe datu méguléw, éntukén i de utong i de sugu-sugué no dob beene. 24Atin amun féngganaya no, nuwitén dob beeney ségétéwe bé de sugu-sugué no, laksaén i utong ne. 25I ni sugu-suguén énda gébayada noy utong ne. Mélaw i datue, fébéléyén i ni sugu-suguén brab bawag ne brab de ngaén, inok waléy ro do rifén. Brab i kéluhanay éntingayéne kaan, fébéléyén so inok gébayada noy utong ne. 26Endob ménlingkuwéd i ni sugu-suguén dob adafay datue, brab ménfégédaw-gédaw mano, ‘Tingkélonu na. Enda sénay kurta gu, éndob bayada ku so beem ké wén i kurta gu.’ 27Ménuray i nay datue de. Mélaw fénsagada no, brab éndaén fénbayadén de. Tidéw béno, fénuleén.

28“Tidéw béno, i sunguwe ni sugu-suguén ménagéw brab énggébalaka noy ségétéwe bé de dumo no sugu-suguén, énggéutong dob beene kloh kurta. I ni sungu sugu-suguén génamakén i dumo nuwe ni dob reer ne brab kénrangén. Atin ménbéréh mano, ‘Bayadanu bé utong me begén!’ 29Tidéw béno, ménlingkuwéd i géruwowe ni sugu-suguén, brab ménfégédaw-gédaw mano, ‘Tingkélonu na. Enda sénay kurta gu, éndob bayada ku so beem ké wén i kurta gu.’ 30Endob i sunguwe ni sugu-suguén énda fo fénggélingoén de. Yamula fénférisu no taman énda gébayada noy utong ne. 31Amun i de dumo sugu-suguén énggito roy ni ménrigo, toow fo méntete i fédéw ruwe de. Atin ménangéy ro dob datue ménlolok, brab nuret roy kéluhanay ménrigowe. 32Tidéw béno, féntawag i datuey sunguwe ni sugu-suguén brab ménbéréh mano, ‘Toow go fo tete étéw. Fénsagada ku beem bé kéluhanay utong me begén non ménfégédaw-gédaw go. 33Fégédaw go so damén bé dumo muwe sugu-suguén loo bé kégédaw guwe beem.’ 34Toow fo ménkérit i datue, mélaw fénférisu noy ni sugu-suguén taman énda gébayada noy kéluhanay utong ne.”

35Atin féntama Jesusey ni binuwaya bé ni kébéréh mano, “Loo bé nan i kérigoy Boh guwe dob lawayo bé séngae ségétéw begom, buluk énda toow fo fésagada kom i de étéw énggésala dob begome.”