Μορφή αναζήτησης

Levitiko 26

Macenjezyo aakumaninizya

1-Mutalicitili zimpangaliko, nekuba kuliimikizizya zikozyano zibezedwe na minsemu, nekuba kubika ibbwe lili azifwanikisyo munyika yanu, kuti muzikotamine. Nkaambo ndime Jehova Leza wanu, 2Amubambe masabata aangu akulemeka cikombelo cangu. Ndime Jehova.

3-Na muleenda mumilao yangu akubamba imbeta zyangu akuzicita, 4-njoomuwisizya imvula kuzi indi zyeelede, aboobo nyika iyoozyala zilyo, amisamu iyoozyala micelo yayo. 5-Kupola maila aanu takukooyoomana mane kusikila ciindi cakucela masaansa, akucela kwanu kuyoosika kuciindi cakubyala, Muyoolya zilyo zyanu cakukuta, akukala munyika yanu caluumuno. 6-Njoomupa luumuno munyika yanu, nkabela muyoolala cakutayoowa cintu, Njoolesya banyama babi munyika yanu, alyalo ipanga lyankondo talikooyooboneka akati kanu. 7Muyootanda basinkondonyokwe, mane bakawe kupanga kunembo lyanu. 8Bantu bosanwe banu bayootanda mwanda, abantu bali mwanda bayootanda zyuulu zili ikumi. Basinkondonyokwe bayoowa kupanga kunembo lyanu. 9-Njoomweembela, njoocita kuti muzyalisye akuvula, alimwi njooyumya cizuminano ncetutangene anywebo, 10Muyoolya zilyo zyamatala makulukulu, akugwisya zilyo zyaciindi nkaambo kakuvula kwazilyo zipya. 11-Njoobika cikalilo cangu akati kanu, Moyo wangu tuukooyoomusesemwa pe. 12-Njooendeenda akati kanu, njooba Leza wanu, anywebo muyooba bantu bangu. 13-Ndime Jehova Leza wanu iwakamupozya munyika ya-Egepita, kuti mutacibi bazike babo, Ndakatyolaula zikeyi zyamajoko aanu akumucita kuti mweende cakululama.

14-Pele na mwakaka kundiswiilila akucita malailile aya oonse, 15-na mwakaka milumbe yangu, na myoyo yanu ilasesemwa imbeta zyangu, aboobo mwabula kucita malailile aangu oonse, mwatyola cizuminano cangu, 16-ncobeni mbuboobu mbunjoomucitila. Njoomubusizya ciyoosyo, lungwangwa antuntumaanzi, malwazi aamana meso akupenzya moyo, Muyoobyala imbuto zyanu cabuyo, nkaambo basinkondonyokwe mbebayoozilya. 17-Njoomulanga cankayikayi, nkabela muyoozundwa kulibasinkondonyokwe. Basikumusula mbebayoomweendelezya, nkabela muyoocija nekuba kuti taakwe uumutanda. 18-Lino kusule lyazintu ezi zyoonse, na mucikaka kuswiilila, njoomuuma alimwi ziindi zili musanu azibili nkaambo kazibi zyanu. 19-Njoomwaya inguzu zyanu nzemulikankaizizya. Nkabela njoocita kuti kujulu kumubede mbuli butale, ayalo nyika imubede mbuli mukuba. 20-Inguzu zyanu muyoozibelesya buyo, nkaambo nyika yanu tiikooyoozyala zilyo, amisamu yamunyika tiikooyoozyala micelo.

21Lino na muceenda cakutamvwa, na mucikaka kuswiilila, njoomuletela aamwi mapenzi aainda ziindi zili musanu azibili, mbubonya mbuli zibi zyanu. 22-Njoomutumina banyama bamusokwe, nkabela bayoomubbida bana banu akumunyonyweeda iŋombe zyanu, mane mukaceye, anzila zyanu zilasofwaala,

23-Lino zintu ezi zyoonse na zilabula kumweempya, na muceenda cakutamvwa, 24-ambebo njooenda cakutamumvwa, njoomuuma ziindi zili musanu azibili nkaambo kazibi zyanu. 25-Nkabela njoomuletela ipanga lyakuliila cizuminano inkoto. Na mwabungana mukati kaminzi yanu, njoomutumina malwazi, nkabela muyooabwa mumaanza aabasinkondonyoko. 26-Lino kuciindi eco nenjoomanisya malilu oonse aabuumi bwanu, banakazi bali ikumi bayoomujikila insima mucijikilo comwe, nkabela bayoomupimina zyakulya zyanu, Muyoolya, kukuta pe,

27Lino kusule lyazintu azeezi zyoonse, na mucikaka kuswiilila, na muceenda cakutamvwa, 28-njooenda ambebo cakutamumvwa acabukali, nkabela njoomuuma ziindi zili musanu azibili nkaambo kazibi zyanu. 29-Muyoolya nyama yabana banu balombe akulya nyama yabana banu basimbi. 30-Nkabela njoonyonyoona zikombelo zyanu zyakuzilundu akugonka zikozyano zyanu zyazuba. Njoosowa mitunta yanu atala lyamitunta yazikozyano zyanu, amoyo wangu uyoomusesemwa. 31-Njoosaala minzi yanu, njoocita zikombelo zyanu kuti zibe matongo, abweema bwatununkilizyo twanu nsikooyoobumvwa. 32-Njoosaala nyika yanu mane lumwi basinkondonyokwe bakede mulinjiyo bagambe, 33-Anywebo nobeni, njoomumwaisya akati kabamasi, nkabela njoomusomweda ipanga, Lino nyika yanu iyooba matongo, aminzi yanu iyoomwaika.

34-Lino nyika iyoobotelwa masabata aayo mazuba oonse aakunyonyooka kwayo, nywebo nemuyooba munyika yabasinkondonyokwe, Nyika iyoolyokezya akubotelwa masabata aayo. 35Mazuba oonse aakutakalwa kwayo iyoolyokezya, nkaambo yakabulide kulyokezya mumasabata aanu nemwakakede mulinjiyo. 36-Abaabo banu basyeede, njootuma luwizuko mumyoyo yabo munyika yabasinkondonyina mobabede, nkabela kupoota kwetu lipepuluka amuuwo kuyoobayoosya, mane bayoocija mbubonya mbuli kucijwa ipanga, akuwa bayoowa nekuba kuti taakwe uubatanda. 37-Bayoodadalika akulimbana mbubonya mbuli kucijwa ipanga, nekuba kuti taakwe uubatanda. Tamukooyooba anguzu zyakulitabilila kulibasinkondonyokwe pe. 38Muyoonyonyooka akati kabamasi, anyika yabasinkondonyokwe iyoomulida limwi. 39-Abaabo banu basyeede banooya bukotelakotela mumilandu yabo oko kunyika yabasinkondonyokwe, akaambo kamilandu yabamawisi banooya bukotelakotela.

40-Pele na balyaamba milandu yabo amilandu yabamawisi, lupapilo lwabo ndobandipapila, akweenda kwabo kwakutandimvwa, 41-nkonkuko kwakandicita kuti ambebo ndakeenda cakutabamvwa akubatola kunyika yabasinkondonyina, —na myoyo yabo iitapalwidwe yalibombya, alimwi batambula ceempyo camilandu yabo, 42-lino njooibaluka cizuminano cangu ncendakatangana a-Jakobo, acizuminano cangu kuli-Izaka, acizuminano cangu kuliAbrahamu, ayalo nyika njooiyeeya. 43Nyika bayooisia, nkabela iyoobotelwa masabata aayo ciindi cakusiigwa, Lino baleelede kutambula ceempyo camilandu yabo, nkaambo kakuti bakasampaula imbeta zyangu, amyoyo yabo yakakaka milumbe yangu. 44-Nekubaboobo nebanooyooli munyika yabasinkondonyina, nsikooyoobasowa nikuba kubasesemwa kukubanyonyweeda limwi akukujaya cizuminano cangu ncindakatangana abo, nkaambo ndime Jehova Leza wabo. 45-Njoobaibulukila cizuminano ncendakatangana abamawisi, abo mbendakapozya munyika ya-Egepita kumeso aabamasi, kuti mbe Leza wabo. Ndime Jehova.

46-Njeeyo milumbe ambeta amilao Jehova njaakabika kubana ba-Israyeli kucilundu ca-Sinai kujanza lya-Musa.