Μορφή αναζήτησης

Levitiko 9:23

23Elyo Musa a-Aroni bakanjila mutente lyambunganino. Bazwe buyo, bakalongezya bantu, nkabela bulemu bwaJehova bwakaboneka kumeso aabantu boonse.