Μορφή αναζήτησης

ʻEkisotosi 27:1

1“PEA te ke ngaohi ʻae feilaulauʻanga ʻaki ʻae ʻakau ko e sitimi, ko e hanga ʻe hongofulu ʻa hono lōloa, mo e hanga ʻe hongofulu ʻa hono māukupu: ʻe potupotu tatau pe ʻae feilaulauʻanga: pea ko e hanga ʻe ono ʻa hono māʻolunga.