Μορφή αναζήτησης

Senesi 49:11

11Te ne noʻotaki ʻene ʻuhiki ki he vaine,

mo ʻene ʻuhiki ʻasi ki he vaine mātuʻaki lelei;

te ne fō hono ngaahi kofu ʻi he uaine,

mo hono ngaahi kofu ʻi he toto ʻoe kālepi.