Μορφή αναζήτησης

Levitiko 14:17

17Pea ʻe ʻai ʻe he taulaʻeiki, mei he toe ʻoe lolo ʻoku ʻi hono nima, ki he potu ʻi ʻolunga ʻoe telinga toʻomataʻu ʻo ia ʻoku fakamaʻa, pea ki he motuʻa nima ʻo hono nima toʻomataʻu, pea ki he motuʻa vaʻe ʻo hono vaʻe toʻomataʻu, pea ki he toto ʻoe feilaulau maʻae fai hala: