Μορφή αναζήτησης

Levitiko 19:21

21Pea ke ʻomi ʻe he tangata ʻene feilaulau fai hala kia Sihova, ki he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, ʻio, ko e sipitangata ki he feilaulau maʻae fai hala.