Μορφή αναζήτησης

Nomipā 1:25

25Ko kinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ʻio, ʻi he faʻahinga ʻo Kata, ko e toko fā mano mo e toko nima afe mo e toko onongeau ma nimangofulu.