Μορφή αναζήτησης

Nomipā 7:89

89¶ Pea ʻi heʻene ʻalu ʻa Mōsese ki he fale fehikitaki ʻoe kakai ke lea ki he ʻOtua, naʻa ne fanongo ki he leʻo ʻoe tokotaha naʻe lea kiate ia mei he nofoʻanga ʻoe ʻaloʻofa ʻaia naʻe tuʻu ʻi he funga ʻoe puha ʻoe fuakava, mei he vahaʻa ʻoe ongo selupimi: pea naʻa ne folofola mai kiate ia.