Μορφή αναζήτησης

مَرقُس 14

14‏-نجی باب

عیسانی اُلدورمِک بارادا دیلبیرلِشیک

مَتّیٰ 26‏:1‏-5؛ لوقا 22‏:1‏-2؛ یوحنا 11‏:45‏-53

1پِسَح و پِتیر بایرامینا ایکی گون قالیپدی.‏ یُلباشچی کاهینلار، دین عُلَمالار عیسانی حیله بیلِن توتوپ، اُلدورمِگینگ یُلونی آغتاریاردیلار.‏ 2یُنه وِلین بیری-بیرلِرینه:‏ ‏«‏بایرام گونلِرینده دَل، خالق قالماغال تورزایماسین»‏ دیییشیَردیلِر.‏

بیر آیال عیسانینگ باشینا یاغ قوییار

مَتّیٰ 26‏:6‏-13؛ یوحنا 12‏:1‏-8

3عیسی بِیت‌عَنیادا جُزامی شمعونینگ اُیونده ساچاق باشیندا اُتیرقا، بیر آیال آغزی مُهورلِنِن مِرمِر قاپدا باهالی ساپ-آراسّا سُنبُل یاغینی آلیپ گِلدی.‏ آیال سویشَه‌نینگ آغزینداقی مُهری دُودی-ده، یاغی اُنونگ دِپه‌سیندِن قویدی.‏ 4کَبیرلِری قاهارلانیپ، بیری-بیرلِرینه:‏ ‏«‏نَمه اوچین بو یاغ بِیله حایپ اِدیلدی؟ 5مونی بیر ییلّیق قازانچ پولوندان هِم قیمّاتلی ساتیپ، قاریپلارا پایلاپ بُلاردی آخیری»‏ دییشیپ، آیالا کَییندیلِر.‏ 6اِمّا عیسی اُلارا:‏ ‏«‏آیالا دِگمَنگ، نَمه اوچین اُنی اینجیدیارسینگیز؟ اُل مِنینگ اوچین عجاییپ ایش اِتدی.‏ 7چونکی قاریپلار هِمیشه سیزینگ یانینگیزدا، اُلارا ایسلَن واقتینگیز یاغشیلیق اِدیپ بیلِرسینگیز، اِمّا مِن هِمیشه یانینگیزدا بُلمارین.‏ 8بو آیال اِلینده بارینی اِتدی، اُل بِدِنیمه عاطیر قویوپ، مِنی جایلاماغا اُووندِن تاییارلادی.‏ 9سیزه دُغروسینی آیدیارین، خوش خابار دونیَه‌نینگ نیرِسینده آیدیلسا، بو آیالینگ اِدِنی-ده شُل یِرده یادلانار»‏ دییدی.‏

یهودانینگ خایینلیغی

مَتّیٰ 26‏:14‏-16؛ لوقا 22‏:3‏-6

10اُنسُنگ اُن ایکیلِرینگ بیری بُلان یهودا اِسخریوطی عیسی خایینلیق اِتمِک اوچین یُلباشچی کاهینلارینگ یانینا گیتدی.‏ 11اُلار مونی اِشیدیپ بِگِندیلِر، اُنگا پول بِرمَگه سُز بِردیلِر.‏ اُل عیسانی اُلارا تابشیرماق اوچین، قاوی فورصاتینگ ایزیندا گِزدی.‏

پِسَح بایرامی

مَتّیٰ 26‏:17‏-30؛ لوقا 22‏:7‏-23؛ یوحنا 13‏:21‏-30؛ 1 قُرِنتُس‌لیلار 11‏:23‏-25

12پِسَح قربانی اِدیلیَن گونی، یَعنی پِتیر بایرامینینگ اَوَّلکی گونی شَگیرتلِری عیسادان:‏ ‏«‏پِسَح شامینی اییمِگینگ اوچین، نیرَه باریپ تاییارلیق گُرمِگیمیزی ایسلِیَرسینگ؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 13عیسی شَگیرتلِرینینگ ایکیسینی یُلّاپ، اُلارا:‏ ‏«‏شَهره بارینگ، کویزه بیلِن سو آلیپ باریان بیر آداما ساتاشارسینگیز، شُنونگ ایزینا دوشوپ گیدینگ.‏ 14اُل نیرَه باریپ گیرسه، شُل اُیونگ اِیه‌سینه:‏ ‏”‏شَگیرتلِریم بیلِن پِسَح شامینی اییِر یالی، میهمان اُتاقی نیرِده دیییپ اُستاد سُرایار“‏ دییینگ.‏ 15اُل هِم یُقارقی مِرتِبِدَه دوشِلیپ، تاییار گینگ بیر اُتاقی گُرکِزِر.‏ شُل یِرده تاییارلیق گُرونگ»‏ دییدی.‏ 16شَگیرتلِر یُلا دوشوپ، شَهره گِلدیلِر.‏ هِمّه زادی عیسانینگ آیدیشی یالی تاپیپ گُردولِر و پِسَح شامینی تاییارلادیلار.‏

17آغشام عیسی اُن ایکی شَگیرتلِر بیلِن بیله گِلدی.‏ 18ساچاق باشیندا شام ایییپ اُتیرقالار، اُل:‏ ‏«‏سیزه دُغروسینی آیدیارین، مِنینگ بیلِن شام ایییپ اُتوران بیرینگیز، مانگا خایینلیق اِدِر»‏ دییدی.‏ 19اُلار هِم قینانیپ، ایزلی-ایزینا اُندان:‏ ‏«‏مِن شُل دَلمی؟»‏ دیییپ سُراماغا باشلادیلار.‏ 20عیسی اُلارا:‏ ‏«‏اُل اُن ایکیلِردِن بیری، مِنینگ بیلِن بیله اُقارا چُرِک باتیریپ اُتورانینگ بیری.‏ 21هاووا، اینسان اُغلی اُزی حاقدا یازیلیشی یالی جان بِرِر، اِمّا اینسان اُغلونا خایینلیق اِدِنینگ حالینا وای!‏ اُل آدام اِنه‌دِن دُغمادیق بُلسا، اُنونگ اوچین خاص قاوی بُلاردی»‏ دییدی.‏

22شام ایییپ اُتیرقالار، عیسی چُرِک آلیپ، شوکور اِتدی و اُنی بُلوپ شَگیرتلِرینه بِردی-ده:‏ ‏«‏آلینگ، بو مِنینگ بِدِنیمدیر»‏ دییدی.‏ 23اُنسُنگ بیر کَسه شِراپ آلیپ، شوکور اِدِنیندِن سُنگ، اُلارا بِردی، هِمّه‌سی اُندان ایچدی.‏ 24سُنگرا عیسی اُلارا:‏ ‏«‏بو مِنینگ کَن آداملار اوچین دُکولیَن تَزه عَهد قانیمدیر.‏ 25سیزه دُغروسینی آیدیارین، خودایینگ پاتیشاهلیغیندا تَزه‌سینی ایچجِک گونومه چِنلی اوزوم شِرابینی قایتادان ایچمِرین»‏ دییدی.‏

26اُلار خودایا اُوگی آیدیمی آیدانلاریندان سُنگ، زِیتون داغینا چیقدیلار.‏

عیسی پِطرُسینگ اینکَر اِتجِکدیگینی آیدیار

27- عیسی شَگیرتلِرینه:‏ ‏«‏سیزینگ هِمَّنگیز مِندِن اِل چِکِرسینگیز، سِبَبی ‏”‏چُپانی اورارین، قُیونلار پیتراپ گیدِر“‏ دیییپ یازیلاندیر.‏ 28اِمّا مِن دیرِلِنیمدِن سُنگ، سیزدِن اُنگ جلیلَه بارارین»‏ دییدی.‏ 29پِطرُس اُنگا:‏ ‏«‏هِمّه‌لِر سِنی تِرک اِتسه-ده، مِن بِیله اِتمِرین»‏ دییدی.‏ 30عیسی اُنگا:‏ ‏«‏سانگا دُغروسینی آیدیارین:‏ شو گون گیجه خُرُز ایکی گِزِک قیغیریانچا، سِن مِنی تانییاندیغینگی اوچ گِزِک اینکَر اِدِرسینگ»‏ دییدی.‏ 31اِمّا پِطرُس جانچِکیپ:‏ ‏«‏مِن سِنینگ بیلِن اُلمِلی بُلسام-دا، سِنی آصلا اینکَر اِتمِرین»‏ دییدی.‏ شَگیرتلِرینگ هِمّه‌سی-ده شِیله دییدیلِر.‏

جِتسیمانی باغیندا

مَتّیٰ 26‏:36‏-46؛ لوقا 22‏:39‏-46

32اُلار جِتسیمانی دییِن بیر یِره گِلدیلِر.‏ عیسی شَگیرتلِرینه:‏ ‏«‏سیز شو یِرده قاراشینگ، مِن گیدیپ، خودایا دُغا-دیلِگ اِتجِک»‏ دییدی.‏ 33عیسی پِطرُسی، یعقوبی و یوحنانی اُزی بیلِن اَکیتدی.‏ عیسی آغیر دِرت چِکیپ، قایغیلانماغا باشلادی.‏ 34اُلارا:‏ ‏«‏مِنینگ جانیم اُلِر یالی غاملی، سیز بو یِرده قالینگ-دا، اُیا بُلونگ»‏ دییدی.‏ 35عیسی بیرآز اُوه یُریدی-ده، یِره یوزین دوشوپ:‏ ‏«‏مومکین بُلسا، شو قینانچ واقت مِندِن داشلاشسین»‏ دیییپ دُغا-دیلِگ اِتدی.‏ 36اُل:‏ ‏«‏آبّا+ ، آتام، سِن هِمّه زادی باشاریارسینگ.‏ بو عاذاپ کَسه‌سینی مِندِن داشلاشدیر، یُنه مِنینگ خاییشیم دَل، سِنینگ ایسلِگینگ بُلسون»‏ دییدی.‏

37عیسی شَگیرتلِرینینگ یانینا قایدیپ گِلِنده، اُلار اوقلاپ یاتیردیلار.‏ عیسی پِطرُسا:‏ ‏«‏اوقلاپ یاتیرسینگمی؟ بیر ساغات-دا اُیا بُلوپ بیلمِدینگمی؟ 38اُیا بُلونگ، ایمتِحاندا دوشمِز یالی، دُغا اِدینگ.‏ روح ماییلدیر، اِمّا بِدِن ناتوواندیر»‏ دییدی.‏

39عیسی یِنه گیدیپ، شُل اُوالقی سُزلِری آیدیپ دُغا اِتدی.‏ 40ایزینا قایدیپ گِلِنده، شَگیرتلِری یِنه اوقلاپ یاتیردیلار، سِبَبی اُلارینگ گُزلِری آغیر اوقیدادی.‏ اُلار اُنگا نَمه دییجِکلِرینی بیلمِدیلِر.‏ 41عیسی اوچونجی گِزِک گِلیپ، اُلارا:‏ ‏«‏سیز هِنیزِم اوقلاپ یاتیرسینگیزمی؟ دینجینگیزی آلیارسینگیزمی؟ بُلدی، واقت گِلدی، اینسان اُغلی گونَه‌کَرلِرینگ اِلینه بِریلیَر.‏ 42تورونگ، گیدِلینگ، اینه، مانگا خایینلیق اِدِن قُلایلادی»‏ دییدی.‏

عیسی توتولیار

مَتّیٰ 26‏:47‏-56؛ لوقا 22‏:47‏-53؛ یوحنا 18‏:3‏-12

43عیسی هِنیز کِپلَپ دورقا، اُن ایکی شَگیرتلِرینگ بیری بُلان یهودا گُرنوپ باشلادی.‏ اُنونگ یانیندا یُلباشچی کاهینلار، دین عُلَمالار و یاشولیلار طارافیندان ایبِریلِن قیلیچلی، تایاقلی بیر جِماغات باردی.‏ 44عیسی خایینلیق اِدِن یهودا اُلارا:‏ ‏«‏مِن کیمی اُغشاسام، عیسی شُلدور.‏ اُنی توتونگ-دا، قُریپ آلیپ گیدینگ»‏ دیییپ کِپلِشیپدی.‏ 45اُل گِلیپ-گِلمَگَه عیسانینگ یانینا باردی-دا:‏ ‏«‏اُستاد!‏»‏ دیییپ، اُنی اُغشادی.‏ 46اُنسُنگ آداملار عیسانی توتوپ، باسدیلار.‏ 47عیسانینگ یانیندا دورانلارینگ بیری قیلیجینی چِکیپ، باش کاهینینگ خیدماتکَرینی اوروپ، اُنونگ قولاغینی کِسدی.‏ 48عیسی اُلارا:‏ ‏«‏نَمه اوچین بیر یُل کِسِنینگ قارشیسینا چیقیان یالی، مِنی توتماق اوچین قیلیچلی هِم تایاقلی گِلیپسینگیز؟ 49هِر گون عیباداتخانادا آرانگیزدا بُلوپ، سیزه اُورِدیَردیم، شُندا مِنی توتماندینگیز.‏ یُنه، قُی، مُقادِّس یازغیلار بِرجای بُلسون»‏ دییدی.‏ 50شَگیرتلِرینینگ باری اُنی قُییپ قاچیپ گیتدیلِر.‏

51‏-52یالانگاچ بِدِنینی پارچا بیلِن اُرتِن بیر یاش ییگیت عیسانینگ ایزینا دوشوپ باریاردی.‏ سِربازلار اُنی هِم توتدولار، اِمّا اُل پارچاسینی زینگیپ، یالانگاچ حالدا اُلاردان قاچیپ گیتدی.‏

عیسی مِجلِسینگ اُوونده

مَتّیٰ 26‏:57‏-68؛ لوقا 22‏:54‏-55، 63‏-71؛ یوحنا 18‏:13‏-14، 19‏-24

53عیسانی باش کاهینینگ یانینا گِتیردیلِر.‏ هِمّه یُلباشچی کاهینلار، یاشولیلار و دین عُلَمالار اُل یِره ییغنانیپدیلار.‏ 54پِطرُس باش کاهینینگ حایاطینا چِنلی قارانگقیلیق بیلِن عیسانینگ ایزینا دوشوپ گیتدی.‏ اُل هِم ساقچیلار بیلِن بیله حایاطدا اُدا چُیونیپ اُتیردی.‏

55یُلباشچی کاهینلار و هِمّه مِجلِس عیسی اُلوم جِزاسینی بِرمِک اوچین، اُنگا قارشی یالان دِلیلِّر آغتاردیلار، یُنه تاپیپ بیلمِدیلِر.‏ 56کَن آداملار اُنگا قارشی یالان شاهاتلیق بِرسِلِر-ده، اُلارینگ شاهاتلیغی بیر چیقمادی.‏ 57اُنسُنگ کَبیرلِری توروپ، اُنگا قارشی یالان شاهاتلیق بِریپ:‏ 58‏«‏بیز اُنونگ:‏ ‏”‏مِن اینسان اِلی بیلِن سالنان شو عیباداتخانانی ییقیپ، اوچ گونونگ ایچینده اِل بیلِن سالینمادیق باشغا بیر عیباداتخانا سالارین“‏ دییِنینی اِشیتدیک»‏ دییدیلِر.‏ 59اِمّا اُلارینگ شاهاتلیقلاری بیر چیقمادی.‏

60سُنگرا باش کاهین مِجلِسینگ اُرتاسیندا یِریندِن توروپ، عیسادان:‏ ‏«‏سِنده هیچ هیلی جُغاپ یُقمی؟ بو آداملارینگ سِنینگ قارشینگا بِریَن شاهاتلیغی نَمه؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 61عیسی کِپلِمِدی، هیچ بیر جُغاپ بِرمِدی.‏ باش کاهین یِنه اُندان:‏ ‏«‏بِییک خودایینگ اُغلی — مسیح سِنمی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 62عیسی:‏ ‏«‏مِندیرین!‏ سیز اینسان اُغلونینگ قودراتلی‌گویچلینینگ ساغیندا اُتورانینی و آسمانینگ بولوتلاریندا گِلیَنینی گُرِرسینگیز»‏ دییدی.‏ 63باش کاهین شُندا یاقاسینی ییرتیپ:‏ ‏«‏بیزه موندان باشغا شاهاتلیق نَمَه گِرِک؟ 64اُنونگ خودایا دیل یِتیرِنینی اُزونگیز اِشیتدینگیز آخیرین.‏ نَمه قارارا گِلیَرسینگیز؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُلارینگ باری عیسانی اُلوم جِزاسینا لاییق دیییپ مَحکوم اِتدیلِر.‏ 65کَبیرلِری اُنونگ اوستونه تویکوریپ باشلادیلار، گُزلِرینی دانگیپ، اُنی یومروقلاپ:‏ ‏«‏وِلیلیک اِت!‏»‏ دیییشیَردیلِر.‏ ساقچیلار-دا اُنی آرالارینا آلیپ اوردولار.‏

پِطرُس عیسانی اینکَر اِدیَر

مَتّیٰ 26‏:69‏-75؛ لوقا 22‏:56‏-62؛ یوحنا 18‏:15‏-18، 25‏-27

66پِطرُس حایاطینگ آشاق طارافیندا دورقا، باش کاهینینگ کِنیزلِریندِن بیری گِلدی.‏ 67اُل چُیونیپ اُتوران پِطرُسی گُرِنده، اُنگا دیقّاتلی:‏ ‏«‏سِن هِم شُل ناصِره‌لی عیسی بیلِندینگ»‏ دییدی.‏ 68اِمّا پِطرُس مونی اینکَر اِدیپ:‏ ‏«‏مِن سِنینگ نَمه حاقدا کِپلِیَنینگی بیلمِیَریم، دوشونمِیَریم»‏ دییدی-ده، حایاطینگ داشینا چیقدی.‏ شُل واقت هِم خُرُز قیغیردی.‏ 69کِنیز پِطرُسی گُرِنده، یانینداقیلارا:‏ ‏«‏بو آدام شُلارینگ بیری»‏ دیییپ، یِنه-ده آیتدی.‏ 70اِمّا پِطرُس مونی یِنه-ده اینکَر اِتدی.‏ آز سالیمدان اُل یِرده دورانلار پِطرُسا یِنه-ده:‏ ‏«‏دُغرودان-دا، سِن هِم شُلارینگ بیری، سِبَبی دیلینگدِن بِلّی سِن جلیله‌لی سِن»‏ دییدیلِر.‏ 71اِمّا اُل قاسام ایچیپ:‏ ‏«‏خودای اورسون!‏ سیزینگ آیدیان بو آدامینگیزی مِن تانیمییارین»‏ دییدی.‏ 72اِدیل شُل واقت خُرُز ایکینجی گِزِک قیغیردی.‏ پِطرُس عیسانینگ:‏ ‏«‏خُرُز ایکی گِزِک قیغیریانچا، سِن مِنی اوچ گِزِک اینکَر اِدِرسینگ»‏ دییِن سُزلِرینی یادلاپ، مُنگّوریپ آغلادی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index