Μορφή αναζήτησης

مَرقُس 15

15‏-نجی باب

عیسی پیلاتُسینگ اُوونده

مَتّیٰ 27‏:1‏-2، 11‏-14؛ لوقا 23‏:1‏-5؛ یوحنا 18‏:28‏-38

1ایر سَحِر بیلِن یُلباشچی کاهینلار، یاشولیلار، دین عُلَمالار و مِجلِسینگ هِمّه‌سی ماصلاحاتلاشیپ، عیسانی دانگیپ، پیلاتُسا تابشیردیلار.‏ 2پیلاتُس عیسادان:‏ ‏«‏سِن یهودیلِرینگ پاتیشاهسیمی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ عیسی:‏ ‏«‏اُز آیدیشینگ یالیدیر»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 3یُلباشچی کاهینلار اُنی کَن زاتلاردا تُهمِت اوردیلار.‏ 4پیلاتُس یِنه-ده اُنگا:‏ ‏«‏سِن هیچ هیلی جُغاپ بِرجِک دَلمی؟ گُر، نَچه زاتلاردا سانگا تُهمِت اوریارلار!‏»‏ دییدی.‏ 5اِمّا عیسی باشغا هیچ هیلی جُغاپ بِرمِدی.‏ پیلاتُس حایران قالدی.‏

عیسی اُلومه مَحکوم اِدیلیَر

مَتّیٰ 27‏:15‏-26؛ لوقا 23‏:13‏-25؛ یوحنا 18‏:39‏—19‏:16

6پیلاتُس هِر پِسَح بایرامیندا خالقینگ خاییشینا گُرَه بیر زیندانینی بُشادیاردی.‏ 7قالماغالدا آدام اُلدورِن قالماغالچیلار بیلِن بیله زیندان اِدیلِن باراباس آدلی بیری باردی.‏ 8خالق پیلاتُسینگ یانینا گِلیپ، هِمیشِکیسی یالی، اُزلِری اوچین بیر زیندانی بُشاتماغینی سُراماغا باشلادی.‏ 9اُنسُنگ پیلاتُس اُلارا جُغاپ بِریپ:‏ ‏«‏سیزینگ اوچین یهودیلِرینگ پاتیشاهسینی بُشاتماغیمی ایسلِیَرسینگیزمی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 10اُل یُلباشچی کاهینلارینگ عیسانی باخیلچیلیقدان تابشیراندیقلارینی بیلیَردی.‏ 11اِمّا یُلباشچی کاهینلار عیسانینگ دِرِگینه باراباسی بُشاتماغینی ایسلَنگ دیییپ، جِماغاتی کوشگوردیلِر.‏ 12پیلاتُس یِنه اُلاردان:‏ ‏«‏اُندا مِن سیزینگ یهودیلِرینگ پاتیشاهسی دیییَن آدامینگیزی نَمه اِدِیین؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 13اُلار بُلسا:‏ ‏«‏اُنی صلیبه چویله!‏»‏ دیییپ قیغیریشدیلار.‏ 14پیلاتُس اُلاردان:‏ ‏«‏نَمه اوچین؟ اُل نَمه یامانلیق اِتدی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اِمّا اُلار:‏ ‏«‏اُنی صلیبه چویله!‏»‏ دیییپ، خاص بِتِر قیغیریشدیلار.‏ 15شُندا پیلاتُس خالقی راضی اِتمِک قارارینا گِلیپ، باراباسی بُشاتدی.‏ عیسانی بُلسا قامچیلادیپ، صلیبه چویلِمِک اوچین، سِربازلارینگ اِلینه بِردی.‏

سِربازلار عیسانی ماسغارالایارلار

مَتّیٰ 27‏:27‏-31؛ یوحنا 19‏:2‏-3

16حاکیمینگ سِربازلاری عیسانی حُکومِت کُشگونونگ حایاطینا اِلتیپ، هِمّه قُشون بُلومینی اُنونگ داشینا اویشوردیلِر.‏ 17اُنونگ گِرشینه آرغاوانی دُن، باشینا تیکِندِن تَچ گِیدیردیلِر.‏ 18‏«‏یاشاسین، اِی، یهودیلِرینگ پاتیشاهسی!‏»‏ دیییپ، اُنی قیزغین قارشیلان بُلدولار.‏ 19باشینا تایاق بیلِن اوردولار، اوستونه تویکوردیلِر، اُوونده دیزا چُکوپ، اُنگا سِجده اِدِن بُلدولار.‏ 20اُنی ماسغارا اِدِنلِریندِن سُنگ، آرغاوانی دُنی اِگنیندِن چیقاردیلار-دا، اُز لِباسینی گِیدیریپ، صلیبه چویلِمَگه اَکیتدیلِر.‏

عیسی صلیبه چویلِنیَر

مَتّیٰ 27‏:32‏-44؛ لوقا 23‏:26‏-43؛ یوحنا 19‏:17‏-27

21شُل واقت قیرِوانلی شمعون دییِن بیر آدام اِکینچیلیگیندِن گِلیَردی.‏ اُل اسکندر بیلِن روفوسینگ آتاسیدی.‏ سِربازلار اُنی توتوپ، عیسانینگ صلیبینی گُتِرمَگه مِجبور اِتدیلِر.‏ 22اُلار عیسانی جُلجُتا، یَعنی ‏«‏کِلّه‌چاناق دِپه‌سی»‏ دییِن یِره اِلتدیلِر.‏ 23اُنسُنگ اُلار عیسانینگ دِرتلِرینی کِمِلتمِک اوچین، اُنگا آجی قاریلان شِراپ هُدورلِدیلِر، اِمّا اُل ایچمِدی.‏ 24سُنگرا اُنی صلیبه چویلِدیلِر.‏ کیمه نَمه دوشِرکَه دیییپ قُرعه آتیشیپ، اُنونگ لِباسلارینی اُزآرا پایلاشدیلار.‏

25اُنی صلیبه چویلَنلِرینده، ایر ساغات دُقوزدی.‏ 26دِپه‌سیندَکی اِتمیش یازویسیندا بُلسا:‏ ‏«‏یِهودیلِرینگ پاتیشاهسی»‏ دیییپ یازیلیپدی.‏ 27عیسی بیلِن بیله ایکی اُغرینی هِم صلیبه چویلِدیلِر، اُلارینگ بیری اُنونگ ساغ طارافیندا، بِیلِکیسی سُل طارافیندادی.‏ ‏[‏ 28شِیله‌لیک بیلِن ‏«‏اُل گونَه‌کَرلِر بیلِن بیر ساییلدی»‏ دییِن مُقادِّس یازغی بِرجای بُلدی.‏]‏ 29گِچیپ باریانلار باشلارینی چایقاپ، عیسی سِووپ:‏ ‏«‏هانی-دا، سِن عیباداتخانانی ییقیپ، اوچ گونده سالجاقدینگ-آ.‏ 30ایندی صلیبدِن آشاق دوش-ده و اُزونگی نِجات بِر-دا!‏»‏ دیییَردیلِر.‏ 31یُلباشچی کاهینلار بیلِن دین عُلَمالار-دا عیسانی اِدیل شونونگ یالی ماسغارالاپ، بیری-بیرلِرینه:‏ ‏«‏باشغالاری نِجات بِردی، یُنه اُزونی نِجات بِریپ بیلِنُق.‏ 32اسرائیل‌ینگ پاتیشاهسی مسیح، قُی، شو واقتینگ اُزونده صلیبدِن آشاق دوشسون، بیز هِم مونی گُروپ ایمان گِتیرِلی»‏ دیییَردیلِر.‏ عیسی بیلِن صلیبه چویلِنِنلِر-ده اُنگا سِویَردیلِر.‏

عیسانینگ اُلومی

مَتّیٰ 27‏:45‏-56؛ لوقا 23‏:44‏-49؛ یوحنا 19‏:28‏-30

33گونُرتان اُن ایکیدِن اُیلَن ساغات اوچه چِنلی هِمّه یوردی قارانگقیلیق آلدی.‏ 34- اُیلَن ساغات اوچ تُوِرِگی عیسی قاتی سِس بیلِن قیغیریپ:‏ ‏«‏ایلی، ایلی، لما سبقتنی؟»‏ یَعنی:‏ ‏«‏خوداییم، خوداییم!‏ نَمه اوچین مِنی تِرک اِتدینگ؟»‏ دییدی.‏ 35اُل یِرده دورانلارینگ کَبیرلِری مونی اِشیدِنلِرینده:‏ ‏«‏قُلاق آسّینگ، اُل اِلیاسی چاغیریار»‏ دییدیلِر.‏ 36بیر آدام یُرتوپ باریپ، بیر اَبری تورشی شِرابا باتیردی.‏ اُنی بیر تایاغینگ اوجونا داقیپ، عیسی ایچیرجِک بُلوپ اوزاتدی-دا:‏ ‏«‏هانی، گُرِلینگ!‏ اِلیاس گِلیپ، اُنی آشاق دوشورِرمیکَه؟»‏ دییدی.‏ 37اِمّا عیسی قاتی قیغیریپ جان بِردی.‏ 38شُل واقت عیباداتخانانینگ پِرده‌سی یُقاردان آشاقلیغینا ییرتیلیپ، ایکَه بُلوندی.‏ 39عیسانینگ قارشیسیندا دوران اَفسَر اُنونگ شِیله جان بِرِنینی گُرِنده:‏ ‏«‏بو آدام، دُغرودان هِم خودایینگ اُغلی میشدیق»‏ دییدی.‏

40اُل یِرده بُلیان زاتلارا اوزاقدان گُزَّپ دوران نَچَه آیالّار-دا باردی.‏ مَجدَلَلی مریم، یوشا بیلِن کیچی یعقوبینگ اِنه‌سی مریم و سالُمه هِم اُلارینگ آراسیندادی.‏ 41بولار عیسی جلیله‌دِکَه ایزینا دوشوپ، اُنگا خیدمات اِدیپدیلِر.‏ اُل یِرده عیسی بیلِن اورشلیمه گِلِن باشغا-دا کَن آیالّار باردی.‏

عیسانینگ جایلانماغی

مَتّیٰ 27‏:57‏-61؛ لوقا 23‏:50‏-56؛ یوحنا 19‏:38‏-42

42‏-43اُل گون تاییارلیق گونودی، یَعنی سَبَّتینگ اُوونگچَکی گوندی.‏ آغشام مِجلِسینگ سیلانیان آغضاسی، خودایینگ پاتیشاهلیغینا اومید بیلِن قاراشیان رامه‌لی یوسف گِلدی.‏ اُل یورِگینده باشاراریم دیییپ، پیلاتُسینگ یانینا باردی و اُندان عیسانینگ جِسِدینی دیلِدی.‏ 44پیلاتُس عیسانینگ باسیم اُلِندیگینه گِنگ قالدی، اَفسَری چاغیریپ:‏ ‏«‏اُلِنینه کَن واقت بُلدومی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 45مونی اَفسَردِن بیلِندِنگ سُنگ، جِسِدی یوسفه بِردی.‏ 46یوسف هِم کِفِنلیک پارچا ساتین آلدی، جِسِدی آشاق دوشوریپ، کِفِنه دُلادی-دا، قایادا قازیلان بیر قابردا جایلادی.‏ سُنگرا اُل قابرینگ آغزینا بیر داش تُغالاپ گِتیریپ قُیدی.‏ 47مَجدَلَلی مریم بیلِن یوشانینگ اِنه‌سی مریم عیسانینگ نیرِده جایلانان‌دیغینی گُردولِر.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index