Μορφή αναζήτησης

مَرقُس 4

4‏-نجی باب

تُخوم میثالی

مَتّیٰ 13‏:1‏-23؛ لوقا 8‏:4‏-15

1عیسی دِریانینگ کِنارسیندا خالقا یِنه اُورِتمَگه باشلادی.‏ داشینا شِیله اولی جِماغاتینگ اویشِندیگی اوچین دِریاداقی بیر قاییقا مینیپ اُتوردی.‏ هِمّه جِماغات بُلسا دِریانینگ کِنارسیندا، قوری یِرده دوردی.‏ 2عیسی اُلارا میثالّار بیلِن کَن زاتلار اُورِتدی.‏ اُلارا شو میثالی گورّونگ بِردی:‏ 3‏«‏قولاق آسینگ!‏ بیر تایخان تُخوم سِپلِمَگه چیقیار.‏ 4سِپیپ یُرکَه، تُخوملارینگ بیرنَچه‌سی یُلونگ اوستونه دوشیَر.‏ قوشلار گِلیپ، اُلاری چُقچُلایارلار.‏ 5بیرنَچه‌سی تُپراغی آز، داشلی یِره دوشیَر.‏ تُپراغی قالینگ بُلمانسُنگ، اُلار تیز گُگِریَرلِر.‏ 6یُنه گون قیزاندا، کُکلِرینینگ یُقدوغی اوچین، یانیپ قوراپ گیدیَرلِر.‏ 7بیرنَچه تُخوم تیکِنلِرینگ آراسینا دوشیَر.‏ تیکِنلِر اُسوپ، اُلاری باسیار.‏ شِیله‌لیکده، اُلار حاصیل بِرمِیَرلِر.‏ 8بیرنَچه‌سی بُلسا قاوی یِره دوشیَر.‏ اُلار اُسوپ، کَنِلیپ، کَبیری اُتوز، کَبیری آلتمیش، کَبیری هِم یوز بارابار حاصیل بِریَر.‏»‏ 9عیسی اُنسُنگ اُلارا:‏ ‏«‏اِشیتمَگه قولاغی بار آدام اِشیتسین!‏»‏ دییدی.‏

10عیسی اُن ایکی شَگیردی و باشغا کَبیر آداملار بیلِن یِکه قالاندا، اُلار اُندان بو میثالینگ مَعنیسینی سُرادیلار.‏ 11عیسی اُلارا شِیله دوشوندیردی:‏ ‏«‏خودایینگ پاتیشاهلیغینینگ سیری سیزه بِریلدی.‏ داشارداقیلارا بُلسا هِمّه زات میثالّار بیلِن آیدیلیار.‏ 12- چونکی

اُلار گُرسه-ده، بیلمِیَرلِر،

اِشیتسه-ده، دوشونمِیَرلِر؛

یُغسام مانگا طاراف اُورولیپ باغیشلاناردیلار.‏»‏

تُخوم میثالی دوشوندیریلیَر

13عیسی اُلارا شِیله دییدی:‏ ‏«‏سیز بو میثالا دوشونمِیَرسینگیزمی؟ اُندا باشغا میثالّارا نَهیلی دوشونجِکسینگیز؟ 14تایخانینگ تُخوم سِپِلِیانی خودایینگ سُزلِریدیر.‏ 15کَبیر آداملار یُلونگ اوستونه دوشِن تُخوملارا مِنگزِیَرلِر.‏ اُلار سُزی اِشیدیَرلِر، اِمّا یورِکلِرینه سِپیلِن بو سُزی شو واقتدا شِیطان آلیپ گیدیَر.‏ 16شُنونگ یالی-دا، داشلی یِره دوشِنلِر سُزی اِشیدیپ، اُنی دِرِّو شاتلیق بیلِن قابول اِدیَن آداملاردیر.‏ 17اِمّا اُلاردا کُک یُقدور، جیدامسیزدیر.‏ بو سُز اوچین قینچیلیق یا-دا اِذیِت بِرمه بُلاندا، اُلار شو واقتدا اُندان اِل چِکِرلِر.‏ 18باشغا بیرلِری تیکِنلِرینگ آراسینا دوشِن تُخوملارا مِنگزِیَرلِر:‏ اُلار سُزی اِشیدیَرلِر، 19اِمّا دونیَه‌نینگ قایغیلاری، بایلیغا کُوالاشما و باشغا هُوِسلِر آرا گیریپ، سُزی بُغیار، شُنونگ اوچین سُز حاصیل بِرمِیَر.‏ 20قاوی یِره سِپیلِنلِر بُلسا، سُزی اِشیدیپ، اُنی قابول اِدیَرلِر و کَبیری اُتوز، کَبیری آلتمیش، کَبیری هِم یوز بارابار حاصیل بِریَندیر.‏»‏

چیراغ حاقینداقی میثال

لوقا 8‏:16‏-18

21عیسی اُلارا:‏ ‏«‏چیراغی کیمدیر بیر قابینگ یا-دا چارپایانینگ آشاغیندا گوزگِمِک اوچین گِتیریَرلِرمی؟ اِیسِم، چیراغدانینگ اوستونده قُیماق اوچین دَلمی؟ 22یاپیق بُلوپ، اوستو آچیلماجاق، گوزگین بُلوپ، بیلینمِجِک زات یُقدور.‏ 23اِشیتمَگه قولاغی بار آدام اِشیتسین!‏»‏ دییدی.‏ 24عیسی یِنه-ده اُلارا:‏ ‏«‏اِشیدیَنلِرینگیزه اَهمییِت بِرینگ.‏ هایسی اُلچِگ بیلِن اُلچِسِنگیز، سیزی-ده شُل اُلچِگ بیلِن اُلچِرلِر.‏ حتّیٰ سیزه خاص-دا کَن بِریلِر.‏ 25چونکی کیمده بار بُلسا، اُنگا بِرلِر، کیمده یُق بُلسا، اِلیندَکی هِم اُندان آلنار»‏ دییدی.‏

بیتِن تُخوم میثالی

26اُنسُنگ عیسی شِیله دییدی:‏ ‏«‏خودایینگ پاتیشاهلیغی یِره تُخوم سِپیَن آدام یالیدیر.‏ 27اُل گیجه یاتیار، گوندیز توریار، اِمّا تُخومینگ نَدیپ گُگِریشینی، اُسوشینی بیلمِیَر.‏ 28تُپراق اُز-اُزوندِن حاصیل بِریَر.‏ دِسلاپ اُت، سُنگرا باشی هِم باشداقی دُلی دَنه‌لِری یِتیشدیریَر.‏ 29حاصیل بیشِنده، یانگقی آدام دِرِّو اُراغی ایشه گیریشیَر.‏ چونکی اُراق واقتی گِلِندیر.‏»‏

خَردِل تُخومی حاقدا میثال

مَتّیٰ 13‏:31‏-34؛ لوقا 13‏:18‏،19

30عیسی اُلارا یِنه-ده:‏ ‏«‏خودایینگ پاتیشاهلیغینی نَمَه مِنگزِدِلی؟ اُنی هایسی میثال بیلِن دوشوندیرِلی؟ 31‏-32خودایینگ پاتیشاهلیغی خَردِل تُخومی یالیدیر.‏ بو تُخوم یِر یوزونده اِکیلیَن هِمّه تُخوملارینگ اینگ کیچیسی بُلوپ، اِکیلِندِن سُنگ اُسوپ، هِمّه اُسوملیکلِردِن بِییک بُلیار.‏ اُل شِیله اولی شاخالار چیقاریار، قوشلار کُلِگه‌سینده کِتِکلَپ بیلیَرلِر»‏ دییدی.‏

33عیسی خودایینگ سُزونی خالقینگ دوشونیپ بیلجِک دِرِجه‌سینده شونونگ یالی کَن میثالّار بیلِن گورّونگ بِریَردی.‏ 34اُلارا میثالسیز هیچ زات آیتمایاردی، یُنه یِکه قالانلاریندا، اُز شَگیرتلِرینه هِمّه زادی دوشوندیریَردی.‏

عیسی طوفانی یاتیریار

مَتّیٰ 8‏:23‏-27؛ لوقا 8‏:22‏-25

35شُل گون آغشامارا عیسی شَگیرتلِرینه:‏ ‏«‏دِریانینگ بِیلِکی کِنارینا گِچِیلینگ»‏ دییدی.‏ 36شَگیرتلِر جِماغاتی شُل یِرده قالدیریپ، عیسانی اُتوران قاییقیندا اُزلِری بیلِن آلیپ گیتدیلِر.‏ اُلارینگ یانیندا باشغا قاییقلار هِم باردی.‏ 37شُل واقت گویچلی طوفان توروپ، مُوجلِر قاییقا اوردی-دا، قاییق سودان دُلوپ باشلادی.‏ 38عیسی بُلسا قاییقینگ ایزقی طارافیندا بیر یاسّیغا یاسّانیپ، اوقلاپ یاتیردی.‏ شَگیرتلِری اُنی اُیاریپ:‏ ‏«‏اُستاد، بیز هِلَک بُلیاریس!‏ بو سِنینگ قایغینگا-دا دَلمی؟»‏ دییدیلِر.‏ 39عیسی توروپ، یِله کَیِدی، اُل دِریایا:‏ ‏«‏سِسّیز بُل!‏ بِس اِت!‏»‏ دییدی.‏ شُندا یِل یاتدی و کَمیل اومسوملیک بُلدی.‏ 40عیسی شَگیرتلِرینه:‏ ‏«‏نَمه اوچین قُرقیارسینگیز؟ اِیسِم هِنیز-ده ایمان گِتیرِنگزُقمی؟ اِیسِم ایمانینگیز شِیله قُوشاقمی؟»‏ دییدی.‏ 41اُلار قاتی قُرقوشیپ، بیری-بیرلِرینه:‏ ‏«‏بو کیمکَه؟ اُنونگ سُزونه یِلِم حتّیٰ، دِریا هِم قولاق آسیار!‏»‏ دیییشدیلِر.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index