Μορφή αναζήτησης

مَتّیٰ 8

8‏-نجی باب

عیسی جُزامینی شِفا بِریَر

مَرقُس 1‏:40‏-45؛ لوقا 5‏:12‏-16

1عیسی داغدان آشاق اینِنده، اولی جِماغات اُنونگ ایزینا دوشدی.‏ 2شُل واقت جُزاما دوچار بُلان بیر آدام اُنونگ یانینا گِلیپ، دیزینا چُکوپ:‏ ‏«‏اِی، آقام، اِگِر ایسلِسِنگ، مِنی جُزامدان پَک اِدیپ بیلِرسینگ»‏ دییدی.‏ 3عیسی اِلینی اوزاتدی-دا، اُنگا دِگریپ:‏ ‏«‏بُلیار، پَک بُل!‏»‏ دییدی.‏ اُل آدام شو واقتدا جُزامدان شِفا تاپدی.‏ 4سُنگرا عیسی اُنگا:‏ ‏«‏خاباردار بُل، مونی هیچ کیمه آیتماغین.‏ یُنه گیت-ده، اُزونگی کاهینا گُرکِز و پَکلِنِندیگینگی هِمّه‌لِره بِلّی بُلار یالی، موسانینگ تابشیران قربانلیغینی بِر»‏ دییدی.‏

رومی اَفسَرینگ ایمانی

لوقا 7‏:1‏-10

5عیسی کَفَرناحوما گیرِنده، بیر اَفسَر اُنونگ یانینا گِلیپ:‏ 6‏«‏آقام، مِنینگ خیدماتکَریم اُیده فِلِج بُلیپ یاتیر.‏ چِکیَن جِبریندِن یانگا قیمیلاپ-دا بیلِنُق»‏ دیییپ یالباردی.‏ 7عیسی اُنگا:‏ ‏«‏مِن باریپ، اُنی شِفا بِرِریم»‏ دییدی.‏ 8اَفسَر عیسی شِیله جُغاپ بِردی:‏ ‏«‏آقام، سِن مِنینگ اُیومه گِلمِگینگه مِن لاییق دَل.‏ دینگه بیرجه سُز آیتسانگ بِس، مِنینگ خیدماتکَریم شِفا تاپار.‏ 9مِن هِم حُکوم آشاغینداقی آدامدیرین، ایختییاریمدا سِربازلاریما بار.‏ اُلارینگ بیرینه ‏”‏گیت“‏ دییسِم گیدیَر، باشغا بیرینه ‏”‏گِل“‏ دییسِم گِلیَر.‏ خیدماتکَریمه-ده ‏”‏شونی اِت“‏ دییسِم اِدیَر.‏»‏ 10عیسی مونی اِشیدِنده حایران قالدی.‏ اُل ایزینا دوشوپ گِلیَنلِره:‏ ‏«‏سیزه دُغروسینی آیدیارین، مِن اسرائیل‌دا هِم شِیله ایمانی بار آدامی تاپمادیم.‏ 11سیزه شونی-دا آیدیارین:‏ گوندُغاردان و گونباتاردان کَن آداملار گِلیپ، ابراهیم، اسحاق، یعقوب بیلِن بیله آسمانینگ پاتیشاهلیغیندا بیر ساچاغینگ باشیندا اُتورارلار.‏ 12اِمّا شاهلیغینگ میراثچی بِلِّنِنلِر داشاری، قارانگقیلیغا زینگالار.‏ اُل یِرده آغلاما و دیش قیجیرداما بُلار»‏ دییدی.‏ 13عیسی اَفسَره:‏ ‏«‏بار، گیدیبِر، قُی، سانگا ایمانینگا گُرَه بُلسون!‏»‏ دییدی.‏ اُنونگ خیدماتکَری شو واقتینگ اُزونده شِفا تاپدی.‏

عیسی کَن مِریضلِری شِفا بِریَر

مَرقُس 1‏:29‏-34؛ لوقا 4‏:38‏-41

14عیسی پِطرُسینگ اُیونه گِلدی.‏ اُل پِطرُسینگ قایین اِنه‌سینی قیزّیرما توتوپ یاتانی گُردی.‏ 15عیسی آیالینگ اِلیندِن توتان ماحالی، اُنونگ قیزّیرماسی آیریلدی.‏ آیال یِریندِن توروپ، عیسی خیدمات اِتمَگه باشلادی.‏

16شُل گون آغشام عیسانینگ یانینا دیوانالاری گِتیردیلِر.‏ اُل هِم بیر سُز بیلِن اُلاردَکی جینلاری چیقاردی، شِیله-ده مِریضلِرینگ هِمّه‌سینی شِفا بِردی.‏ 17- شونلوقدا، اِشعیا پیغامبارینگ اوستو بیلِن آیدیلان شو سُزلِر بِرجای بُلدی:‏

‏«‏اُل بیزینگ ناتووانلیغیمیزی اُز اوستونه آلدی و

بیزینگ دِرتلِریمیزی چِکدی.‏»‏

عیسانینگ ایزینا دوشمِک

لوقا 9‏:57‏-62

18عیسی داشینا اویشِن کَن جِماغاتی گُروپ، دِریانینگ بِیلِکی طارافینا گِچمِگی دِستور بِردی.‏ 19شُندا دین عُلَمالارینگ بیری گِلیپ:‏ ‏«‏اُستاد، سِن نیرَه گیتسِنگ، مِن هِم سِنینگ ایزینگا دوشجِک»‏ دییدی.‏ 20عیسی اُنگا:‏ ‏«‏تیلکیلِرینگ جایی، قوشلارینگ کِتِکلِری باردیر، اِمّا اینسان اُغلونینگ باشینی قُیماغا-دا یِری یُقدور»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏

21اُنونگ باشغا بیر شَگیردی:‏ ‏«‏آقام، اِجازا بِر، اَوَّل گیدیپ، آتامی جایلاپ گِلِیین»‏ دییدی.‏ 22اِمّا عیسی اُنگا:‏ ‏«‏مِنینگ ایزیما دوش، قُی، اُلولِرینی اُلولِرینگ اُزلِری جایلاسینلار»‏ دییدی.‏

عیسی طوفانی یاتیریار

مَرقُس 4‏:35‏-41؛ لوقا 8‏:22‏-25

23عیسی قاییقا مینِنده، شَگیرتلِری هِم اُنونگ ایزینا دوشدولِر.‏ 24بیردِن دِریادا گویچلی قای توردی، قاییق مُوجلِره دوشدی.‏ اِمّا عیسی اوقلاپ یاتیردی.‏ 25شَگیرتلِری اُنی اُیاریپ:‏ ‏«‏آقام، بیزی نِجات بِر!‏ بیز هِلَک بُلوپ باریاریس!‏»‏ دییدیلِر.‏ 26عیسی اُلارا:‏ ‏«‏نَمَه اوچین قُرقیارسینگیز، اِی، ایمانی آزلار!‏»‏ دییدی.‏ سُنگرا بیردِن اُل یِریندِن توروپ، یِله و دِریایا کَیِدی، اُل یِره کَمیل اومسوملیک بُلدی.‏ 27اُلار حایران قالیپ:‏ ‏«‏بو نَهیلی آدامقا؟ اُنونگ سُزونه یِلِم حتّیٰ، دِریا هِم قولاق آسیار؟»‏ دیییشدیلِر.‏

عیسی جینلاری چیقاریار

مَرقُس 5‏:1‏-20؛ لوقا 8‏:26‏-39

28عیسی دِریانینگ بِیلِکی کِنارینداقی جَدَریلیلِرینگ یوردونا گِلدی.‏ اُل یِرده اُنگا ایکی دیوانا آدام دوش گِلدی.‏ اُلار مازارچیلیقدان چیقیپ گِلیَردیلِر.‏ اُلارینگ خاص خاطارلی بُلدیغی اوچین، اُل یِردِن هیچ کیم گِچیپ بیلمِیَردی.‏ 29بیردِن اُلار:‏ ‏«‏اِی، خودایینگ اُغلی عیسی، سِنینگ بیزینگ بیلِن نَمه ایشینگ بار؟ بیزی واقتیندان اُنگ عاذاپ بِرمَگه گِلدینگمی؟»‏ دیییپ قیغیریشیپ باشلادیلار.‏ 30شُل واقت اُلاردان اوزاغراقدا اولّاقان دُنگوز سوروسی اُتلاپ یُردی.‏ 31جینلار عیسی یالباریپ:‏ ‏«‏اِگِر بیزی کُووپ چیقارماقچی بُلسانگ، اُندا بیزی دُنگوز سوروسینه ایبِر»‏ دییدیلِر.‏ 32عیسی اُلارا:‏ ‏«‏بارینگ!‏»‏ دییدی.‏ شِیدیپ، اُلار آداملاردان چیقیپ، دُنگوزلارینگ ایچینه گیردیلِر.‏ اُنسُنگ هِمّه دُنگوز سوروسی قایادان اُزلِرینی دِریایا زینگیشیپ غارق بُلدیلار.‏ 33چُپانلار قاچیپ، شَهره گیتدیلِر.‏ اُلار دیوانالارا نَمه بُلاندیغی باراداقی واقالارینگ هِمّه‌سینی خالقا گورّونگ بِردیلِر.‏ 34سُنگرا شَهرینگ هِمّه ایلاتی عیسی بیلِن دوشوشماغا چیقدیلار.‏ اُنی گُرِنلِرینده، اُز یورتلاریندان گیتمِگینی ایسلَپ، عیسی یالباردیلار.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index