Μορφή αναζήτησης

Éxodo 30

La spasic scajleb xchic'ubil pom

(Ex. 37.25-28)

1“Paso junuc scajleb xchic'ubil pom ta acacia te'. 2Co'ol sjamalil xapas ta jujujot xocon. Ja' cha'ch'ix xchi'uc oxc'ob sjamalil xapas li jujujote. Yan li stayalile ja' o'lol yo'ch'ix xapas. Li xulubtaque jmoj snitoj sba xapas ta scotol. 3Pixo ta c'anal taq'uin li sba yac'ole, xchi'uc li xchanjotal xocone, xchi'uc li xulubtaque. Lec c'upil sba xquechelquechel xapas ta joyob, bats'i c'anal taq'uin xavac'. 4Ac'bo noxtoc xotxot c'anal taq'uin te ta yolon ti bu xquechelquechel pasbile. Chabchab xavac' ta jujujot xocon ta jujun xchiquin. Ja' sventa te chich' xojel jelovel ste'el ti c'alal chich' q'uechel batele. 5Li xq'uechubiltaque ta acacia te' xapas. Pixo ta c'anal taq'uin. 6Ts'acal te xbat avac' ta yeloval li poc' yo' bu tiq'uil xcaxail jmantale, ja' ti bu chataun ta c'opanele. 7Scotol c'ac'al ta jujun sob ti c'alal chich' chapanel li candiletique, li Aarone ac'o xchic' pom te ta scajleb. 8Xchi'uc ac'o xchic' noxtoc ta jujun bat c'ac'al ti c'alal chich' tsanel li candiletique. Le'e ja' jech tsc'an chapasic o scotol c'ac'al ta jtojol, vu'un li Muc'ul Diosune. Ja' jech chcom o c'alal ta avalab anich'nabic. 9Mu me c'usi yan xachiq'uic te ta scajleb li xchic'ubil pome. Mu me xachiq'uic yan pom, me chic'bil matanal, o me yantic matanal, xchi'uc mu me xamaltaic ta ya'lel ts'usub. 10Li scajleb matanal le'e ja' voc'bil o ta jventa. Li Aarone jun no'ox velta ta jujun jabil ac'o smalta o xulub scajleb jmoton ta xch'ich'al li milbil matanal sventa xch'ayubil amulique. Jech noxtoc li matanal sventa xch'ayubil amulique, jun velta ta jujun jabil ac'o yac' te ta sba li scajleb jmotone”, xi.

Laj yaq'uic taq'uin ta stojol Muc'ul Dios c'u cha'al mu xchamic ta tsatsal chamel

11Li Muc'ul Diose la sc'opan yan velta li Moisese, jech laj yalbe:

12“C'alal chapas tsactsacvun ta stojol li israeletique, jujunic ac'o yac'bicun taq'uin ti c'u cha'al mu xchamic c'alal yorail chtal tsatsal chamel ta stojolique yu'un tsacbil xa ta vun li sbiique. 13Scotol li boch'otic tsacbil xa ta vun sbiique, ac'o yac'bicun vo'ob gramo saquil taq'uin sventa spatanic. Ja' o'lol tspas ti c'u yalal chapanbil te ta ch'ulnae. 14Scotol li boch'otic tsacbil xa ta vun sbiic ti xlic ta jtob (20) jabil c'alal ta molique, ac'o yac'bicun jech yepal saquil taq'uin, vu'un li Muc'ul Diosune. 15C'alal chaq'uic li taq'uine, mu me ja'uc jeloven xac' li jc'ulejetique, mu me ja'uc mu sta chac' li me'onetique. Co'ol yepal ac'o yaq'uic. 16Ich'o scotol li taq'uin chaq'uic ta sventa mu xchamic li achi'iltac ta israelale. Te xavac' tunuc ta sventa abtel ta ch'ulna pasbil ta nucul. Ja' sna'ubilic cu'un li achi'iltac ta israelal ti yac'ojic taq'uin sventa mu xchamique”, xi.

La spasic muc'ta perol pasbil ta bronce

(Ex. 38.8)

17Li Muc'ul Diose la sc'opan yan velta li Moisese, jech laj yalbe:

18“Paso junuc perol ta bronce taq'uin, xchi'uc pasbo snacleb ta bronce taq'uin noxtoc; ja' sventa yavil vo'. Te xavac' ta o'lol yu'unic li scajleb jmoton xchi'uc li ch'ulna pasbil ta nucule. Nojeso ta vo'. 19Ja' te ac'o slup loq'uel spoc sc'obic xchi'uc spoc yacanic li Aarón xchi'uc xnich'nabe. 20C'alal ch-ochic batel ta ch'ulna pasbil ta nucule, ac'o spoc batel sc'obic xchi'uc yacanic yu'un jech mu xchamic. C'alal chnopajic batel ta scajleb jmoton sventa chaq'uic li chic'bil matanal 21sventa mu xchamique, ac'o spoc sc'obic xchi'uc yacanic. Li mantal li'i ja' jech chcom o ta stojolic xchi'uc smomnich'nabtac li Aarone”, xi.

Sc'oplal ch'ul aceite sventa ts'u'iltasel

(Ex 37.29)

22Li Muc'ul Diose la sc'opan noxtoc li Moisese, jech laj yalbe:

23“Sa'o atuc li vomoletic ti lec muic yiq'ue: ja' vaquib kilo xasa' li mirra ti lequique, oxib kilo canela, xchi'uc oxib kilo cálamo ti lec mu yiq'ue, 24xchi'uc vaquib kilo spat acasia te' jech chac c'u cha'al yalal chapanbil te ta ch'ulnae, xchi'uc o'lol xchanibal kilo yaceiteal oliva. 25Scotol le'e ja' xapas ta ch'ul aceite sventa ich'ub abtelal. Ja' jech xapas jech chac c'u cha'al li boch'o lec sna' spasel perfumeetique. Ja' ch'ul aceite sventa ich'ub abtelal chc'ot. 26Ja' xamalta o li ch'ulna pasbil ta nucule, li xcaxail jmantale, 27li mexae xchi'uc li c'usitic te chtune, li candeleroe xchi'uc li c'usitic te chtune, xchi'uc li perole, xchi'uc li snaclebe. 28Xchi'uc ja' xamalta o noxtoc li scajleb jmoton sventa xchic'ubil matanaletique, xchi'uc scotol li c'usitic te chtune, xchi'uc li perole, xchi'uc li snaclebe. 29Ja' jech xavoc'bicun, jech voc'bil chcom o ta jtojol. Scotol li c'usiuc no'ox tsc'alin sba xchi'uque voc'bil chcom o ec.

30“Li aceitee malbo ta sjolic li Aarón xchi'uc xnich'nabe, jech voc'bil chcomic o ta paleal cu'un. 31Jech xavalbe li achi'iltac ta israelale: ‘Li'i ja' ch'ul aceite sventa ich'ub abtelal chcom o avu'unic c'alal ta avalab anich'nabic. 32Mu me boch'ouc no'ox vinical xamalbeic ta sjol, xchi'uc mu me xapasic yan aceite co'ol jech chac c'u cha'al li aceite li'i, yu'un ja' no'ox stuc ch'ul aceite chcom o. Ja' yu'un tsc'an chc'ot ta avo'ntonic ti ja' no'ox stuc ch'ul aceitee. 33Me oy boch'o tspas yan aceite co'ol jech chac c'u cha'al li'i, o me tsmalbe ta sjol boch'ouc no'oxe, ac'o yich' loq'uesel ta atojolic’, uto”, xi li Muc'ul Diose.

Sc'oplal c'u x'elan la spas pom li Moisese

(Ex. 37.29)

34Li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Moisese:

“Sa'o yan c'usitic mu yic' jech chac li'i: xuch'al te', unya ti lec mu yiq'ue, gálbano, xchi'uc bats'i pom. Ja' co'ol yepal xasa' ta jujuchop. 35Scotol le'e paso ta lequil pom; lec xacapilan jech chac c'u cha'al li boch'o lec sna' spasel perfumeetique, ja' ch'ul pom chcom o. 36Juch'o c'uuc yepal; lec chamen xajuch'. Te xavac' ta nopol xcaxail jmantal ta ch'ulna pasbil ta nucul. Ja' no'ox stuc bats'i lequil ch'ul pom chcom te ta atojolic. 37Mu me xapasic yan pom co'ol jech chac c'u cha'al chapase yu'un ja' cu'un, vu'un li Muc'ul Diosune. Ja' no'ox stuc ts'u'iltasbil chcom cu'un te ta atojolic. 38Me oy boch'o ta spas jech co'ol sventa chich'be yiq'ue, ac'o yich' loq'uesel ta atojolic”, xi li Muc'ul Diose.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index