Μορφή αναζήτησης

Génesis 28

1Ja' yu'un li Isaaque laj yic' li Jacobe. Laj yac'be bendición, xchi'uc laj yalbe mantal: “Mu me xavic' junuc tseb li' ta Canaán banamile. 2Batan ta sna li amoltot Betuel te ta Padan-arame. Ja' bat ic'bo junuc stseb li avom Labane. 3Li Dios ti scotol xu' yu'une, ja' chayac'bot bendición, xchi'uc ja' chayac'bot ep amomnich'nabtac, yu'un jech vo'ot ta aventa ta xlic ep muc'tiquil lumetic. 4Ac'o yac'bot achi'uc amomnich'nabtac li bendición ti yalojbe ono'ox li Abrahame, yu'un jech vo'oxuc yajvaloxuc chacomic li banamil li' yo' bu nacalutic ta ora jech chac c'u cha'al yanlum cristianoe. Yu'un jech ono'ox albil yu'un Dios li Abraham ti chcu'unintic li banamil li'i”, xut.

5Ja' yu'un li Isaaque la stac batel ta Padan-aram li Jacobe. Li Jacobe te ic'ot ta sna Labán, ja' li xnich'on Betuel arameo vinique. Ja' xi'mel li Rebeca sme'ic Jacob xchi'uc Esaue.

Li Esaue la sa' yan yajnil

6Li Esaue laj yil ti ja' i'ac'bat bendición yu'un Isaac li Jacobe, xchi'uc ti itacat batel ta Padan-aram yu'un te ac'o bat sa' yajnile. Xchi'uc laj ya'ay noxtoc ti c'alal laj yo'nton ta yac'bel bendicione, laj yalbe ti mu me xic' junuc canaán antse. 7Xchi'uc laj yil ti ibat ta Padan-aram jech c'u cha'al i'albat yu'un li stot sme'e. 8Ja' yu'un li Esaue laj ya'ay ti mu lecuc ch-ilbat yu'un stot li me' canaán antsetic yic'oje. 9Jech te ibat sc'opan li Ismaele, ja' li xnich'on Abrahame. Te laj yic'be stseb, Mahalat sbi. Ja' xchi'il ta voq'uel li Nebaiote. Ja' slecoj o li yantic yajniltac, ja' li Canaán antsetique.

Li Diose laj yac' sba ta ilel ta stojol Jacob te ta Betel

10Li Jacobe iloc' batel ta Beerseba, la stam batel sbelal Harán. 11Oy bu ic'ot xcux yo'nton li Jacobe, jech te ivay, yu'un ich'ay xa'ox c'ac'al. La stam tal jbej ton xonjolin ti c'alal ivaye, yu'un oy ep tonetic te. 12Te ivaychin. Te laj yil ta xvayech jun tec'ubal xlic ta banamil xc'ot c'alal ta vinajel. Te xyal xmuyic yaj'almantal Dios laj yil. 13Jech noxtoc laj yil ti te va'al ta sts'el li Muc'ul Diose, jech i'albat: “Vu'un Muc'ul Diosun, vu'un Diosun yu'un amoltot Abraham xchi'uc li atot Isaaque. Li vo'ot xchi'uc amomnich'nabtaque, ta xcac'boxuc li banamil li' yo' bu mocholote. 14Ta to xlic bolicuc li amomnich'nabtaque; ja' jech ta xc'otic jech c'u cha'al spucucal banamil. Ta to spuc sbaic batel ta xchanjotal xocon vinajel. Xchi'uc vo'ot ta aventa achi'uc amomnich'nabtac ta xich'ic bendición scotol li cristianoetic ta sbejel banamile. 15Vu'un chajchi'inot; ta jchabiot ti buyuc no'ox chabate. Ta to xcac' sutan batel ta avosilal ti bu lalic tale. Ta xc'ot ta pasel cu'un jech c'u cha'al chacalbote. Mu'yuc chajcomtsanot”, xi li Muc'ul Diose.

16C'alal ijulov li Jacobe, jech la snop: “Ta melel ti bu oyune li' oy li Muc'ul Diose, pero li vu'une muc jna'”, xi. 17Toj ep ixi'. Jech la snop: “Li'i ja' jun lequil banamil. Li' oy sna li Diose. Li'i ja' sti' vinajel”, xi.

18C'alal isacub ta yoc'omale, sob ilic li Jacobe. Li ton ti la xonjoline, la sva'an. La spaj ta banamil sventa sna'ubil yu'un; la smalbe aceite. 19Li lum le'e Luz to'ox sbi, pero Betel laj yac'be sbi.

20Li Jacobe jech laj yal ta jamal: “Me chixchi'inun, me chixchabiun ti bu chibate, me chiyac'bun jc'u' jpoc' xchi'uc jve'el li Diose, 21xchi'uc me lec chisut batel yu'un ta sna li jtote, ja' Dios cu'un chc'ot o li Muc'ul Diose. 22Li ton ti la jva'an sventa sna'ubil cu'une, ja' sna Dios ta xc'ot”, xi. Jech lic sc'opan Dios: “Dios cu'un, scotol li c'usitic chavac'bune ta xcac'bot li jujun ta lajlajunebe”, xi.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index