Μορφή αναζήτησης

Génesis 35

Li Jacobe i'ac'bat bendición yu'un Dios te ta Betel

1Li Diose jech laj yalbe li Jacobe: “Totsan batel li'i; bat naclan ta Betel. Me lac'ot tee, paso jun scajleb smoton li Dios ti laj yac' sba ta ilel ta atojol ta Betel c'alal lajatov batel yu'un li abanquil Esaue”, xut. 2Li Jacobe laj yalbe ya'ay li yajnil xnich'nabe xchi'uc scotol li boch'otic te xchi'uque:

—Loq'uesic scotol li sloc'obal diosetic avich'ojic tale. Atinanic lec; lapo yan ac'u'ic. 3Batic ta ora ta Betel yu'un te chbat jpasbe scajleb smoton Dios sventa chquich' ta muc', yu'un ja' la scoltaun ti c'alal oy jvocole, xchi'uc ja' la xchi'inun ti buyuc no'ox lixanove —xut.

4Te lic sloq'uesic scotol li sloc'obal diosetic yich'ojique, xchi'uc li staq'uinal xchiquinique. Ja' laj yac'beic ta sc'ob li Jacobe. Li Jacobe la smuc ta banamil ta yibel jpets tulan te ta nopol Siquem. 5C'alal iloq'uic batele, li Diose laj yac' xi'icuc li yajval lumetic ti te no'ox nopol oyique, jech mu'yuc xbat snutsic ta be li xnich'nabtac Jacobe.

6Li Jacob xchi'uc boch'otic xchi'inoj batele te ic'otic ta lum Luz te ta Canaán banamil, ja' li Betel yan sbie. 7Te la spas jun scajleb smoton Dios. Li banamil tee El-Betel laj yac'be sbi, yu'un c'alal ijatov batel yu'un li sbanquile, li Diose te laj yac' sba ta ilel ta stojol. 8Jech noxtoc ja' te icham li Deborae, ja' li ants ti la sts'ites li Rebecae. Te la smuquic ta yolon jpets tulan ta nopol Betel. Li Jacobe “Tulan sventa oq'uel” laj yac'be sbi.

9C'alal isut tal ta Padan-aram li Jacobe, li Diose laj yac' sba ta ilel yan velta ta stojol. Te i'ac'bat bendición, 10jech laj yal chac li'i:

“Li vo'ote Jacob abi,

pero li' ta orae mu xa jechuc chcom abi.

Ja' xa Israel ta xcom abi”, xut.

C'alal laj xa'ox sjelbe sbi li Diose, 11jech laj yalbe:

“Vu'un Diosun ti scotol xu' cu'une;

ta xcac'bot ep anich'nab xchi'uc amomnich'nab.

Vo'ot ta aventa ta xlic jun muc'ta lum, xchi'uc yantic epal lumetic.

Te ta stojol amomnich'nabtac ta xloc' muc'tic ajvaliletic.

12Li banamil ti laj cac'be li Abraham xchi'uc Isaaque,

vo'ot xa chacac'bot ec.

Ta ts'acale, ja' xa chcac'beic ec li amomnich'nabtaque”, xut.

13Li Diose isut batel yo' bu la sc'opan sbaic xchi'uc li Jacobe. 14Ja' yu'un li Jacobe la stsac jbej ton; la spaj ta banamil. Ja' sventa sna'ubil ti bu la sc'opan sbaic xchi'uc Diose. Ts'acal la smalbe aceite xchi'uc ya'lel ts'usub. 15Li banamile Betel laj yac'be sbi.

Icham li Raquele

16Ts'acal iloq'uic batel ta Betel. Nat to jutuc muc staic Efrata c'alal la sta yorail la xcux li Raquele, pero toj ep i'ac'bat svocol. 17C'alal ja'o yipal xc'uxul cha'ye, jech i'albat yu'un li jnet'ume: “Mu xaxi' yu'un laj to avoq'ues yan querem”, xut. 18Li stuque jliquel xa no'ox sc'an xcham. Ta slajeb xa laj yich' ic'; Benoni xi laj yac'be comel sbi li yole. Pero li stote Benjamín laj yac'be sbi.

19Ja' jech ic'ot ta pasel c'alal icham li Raquele. Te la smuquic comel ta sbelal Efrata, ja' li Belén sbi ta orae. 20Li Jacobe la sva'an comel jun ton sventa senyail smuquinal li Raquele. Te oy o c'alal to tana.

21Li Israele itots batel yan velta; te to ic'ot spas scarpana ta jelovel q'uelub osil Edar. 22C'alal ja'o te nacal li Israele, li Rubene ibat xchi'in ta vayel li Bilhae, ja' li yan ants yu'un stote. C'alal laj ya'ay li Jacobe, bats'i tsots i'ilin.

Sc'oplal xnich'nabtac Jacob

(1 Cr 2.1-2)

Li xnich'nabtac Jacobe ja' lajchabic (12) ta voq'uel. 23Li yalabtac Leae ja' Rubén sbi li banquilale; ja'o ital Simeón, Leví, Judá, Isacar, xchi'uc Zabulón. 24Li yalabtac Raquele ja' José xchi'uc Benjamín. 25Li yalabtac Bilhae, ja' li squiara Raquele, ja' Dan xchi'uc Neftalí. 26Li yalabtac Zilpae, ja' li squiara Leae, ja' Gad xchi'uc Aser. Scotol le'e ja' xnich'nabtac Jacob ti te ivoq'uic ta Padan-arame.

Icham Isaac

27Li Jacobe ibat sq'uel li stot te ta Mamree, ja' li Isaaque. Ja' te ta lum Arba, ja' li Hebrón yan sbie. Ja' to'ox te inaquiic li Abraham xchi'uc Isaaque. 28Li Isaaque ja' icuxi balunvinic (180) jabil. 29C'alal ichame, mol xa'ox. Te bat yich' muquel yo' bu mucul li smoltotaque. Ja' imucat yu'un li xnich'nabe, ja' li Esaú xchi'uc Jacobe.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index