Μορφή αναζήτησης

Génesis 36

Sc'oplal smomnich'nabtac Esaú

(1 Cr 1.34-54)

1Li'i ja' smomnich'nabtac li Esaue, ja' li Edom yan sbie. 2Li Esaue ja' laj yic' li Canaán antsetique: Ada sbi, ja' stseb li Elón heteo vinique; li yane Aholibama sbi, ja' stseb Aná, ja' smomnich'on li Zibeón heveo vinique; 3xchi'uc Basemat ja' stseb Ismael, ja' li xchi'il ta voq'uel Nebaiote. 4Li Adae ivoc' jun yol ja' xnich'on li Esaue, Elifaz sbi. Li Basemate ivoc' jun yol, Reuel sbi. 5Li Aholibamae ivoc' yalab ec; ja' Jeús, Jaalam, xchi'uc Coré. Ja' xnich'nabtac Esaú ti ivoq'uic c'alal te to'ox nacalic ta Canaane.

6Li Esaue laj yic' batel li yajniltaque, xchi'uc li squeremetic, stsebetique, xchi'uc scotol li boch'otic te xchi'uque. Ibat sa' yan yosil, yu'un tsvoc' sba batel ta stojol li yits'in Jacobe. Laj yic' batel scotol sts'unub yovol, xchi'uc scotol li c'usitic iloc' yu'un te ta Canaane. 7Yu'un toj ven ep xa c'otem li c'usitic oy yu'unic ta xchibalique, jech mu xu' ti jmoj chnaquiique. Xchi'uc mu xa xve' o sts'unub yovolic ti c'u yepal osil bu nacalique. 8Ja' yu'un li Esaue, ja' li Edome, ibat nacluc ta toyolaltic ta vitsetic te ta yosilal Seir.

9Li'i ja' li smomnich'nab Esaue, ja' li smoltotic edometic ti te inaquiic ta toyolaltic ta vitsetic ta yosilal Seire. 10Li'i ja' sbiic li xnich'nab Esaue: Elifaz, ja' li yol Adae; li yane, Reuel, ja' yol li Basemate. 11Li xnich'nab Elifaze ja' Temán, Omar, Zefo, Gatam, xchi'uc Cenaz. 12Li Elifaze oy yan ants yu'un, Timna sbi. Ivoc' jun yol ec; Amalec sbi. Le'e ja' syal'alabtac li Adae, ja' li jun yajnil Esaue. 13Li xnich'nabtac Reuele ja' Nahat, Zera, Sama, xchi'uc Miza. Le'e ja' syal'alabtac li Basemate, ja' li yan yajnil Esaue. 14Li yalabtac Aholibamae ja' li yan yajnil Esaú noxtoque ja' Jeús, Jaalam, xchi'uc Coré. Li ants le'e ja' stseb Aná, ja' smomnich'on li Zibeone.

15Li banquilaletic yu'unic smomnich'nabtac Esaue ja' li'i: Li smomnich'nabtac Elifaz, ja' li banquilal xnich'on Esaue, ja' banquilaletic ic'ot yu'unic li Temán, Omar, Zefo, Cenaz, 16Coré, Gatam, xchi'uc Amaleque. Le'e ja' banquilaletic yu'unic li smomnich'nabtac Elifaz te ta Edom banamile. Ja' syal'alabtac li Adae. 17Li xnich'nabtac Reuele, ja' li yan xnich'on Esaú ta yan yajnile, ja' banquilaletic yu'unic li Nahat, Zera, Sama, xchi'uc Miza. Le'e ja' banquilaletic ic'ot yu'unic li smomnich'nabtac Reuel te ta Edom banamile. Ja' syal'alabtac li Basemate, ja' li yan yajnil Esaue. 18Li yalabtac Aholibama, ja' li yan yajnil Esaú stseb Anae, ja' banquilaletic yu'unic li Jeús, Jaalam, xchi'uc Coree. 19Scotol le'e ja' smomnich'nabtac li Esaue, ja' li Edom yan sbie, xchi'uc ja' jech li banquilaletic yu'unic ta jujuchop smomnich'nabtaque.

20Li Seir, ja' li horeo vinic ti te inaquiic ta Edom eq'ue, ja' jech sbiic li xnich'nabe: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, 21Disón, Ezer, xchi'uc Disán. Le'e ja' banquilaletic ic'ot yu'unic li horetique, ja' li smomnich'nabtac Seir te ta Edom banamile. 22Li xnich'nabtac Lotane ja' Hori xchi'uc Hemam. Li Timnae ja' xchi'il ta voq'uel li Lotane. 23Li xnich'nabtac Sobale ja' Alván, Manahat, Ebal, Sefo, xchi'uc Onam. 24Li xnich'nabtac Zibeone ja' Aja xchi'uc Aná. Li Anae ja' li boch'o la sta nio'etic ta xocol banamil ti c'alal ja'o te ta xchabibe sburotac stote, ja' li Zibeone. 25Li Anae oy jun xnich'on, Disón sbi, xchi'uc jun stseb, Aholibama sbi. 26Li xnich'nabtac Disone ja' Hemdán, Esbán, Itrán, xchi'uc Querán. 27Li xnich'nabtac Ezere ja' Bilhán, Zaaván, xchi'uc Acán. 28Li xnich'nabtac Disane ja' Uz xchi'uc Arán.

29Li banquilaletic yu'un horetique ja' Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, 30Disón, Ezer, xchi'uc Disán. Le'e ja' banquilaletic ic'ot yu'unic li horetic ti ta jujuchopic inaquiic te ta yosilal Seire.

31Li'i ja' li ajvaliletic ti la spasic mantal ta Edom banamil c'alal mu'yuc to'ox ajvalil yu'unic ec li israeletique: 32Ja' Bela, xnich'on Beore, ja' ajvalil te ta Edom banamil. Li slumale ja' Dinaba sbi. 33C'alal icham li Belae, i'och yan xq'uexol, Jobab sbi; ja' xnich'on li Zerae, ja' te liquem ta lum Bosra. 34C'alal icham li Jobabe, i'och yan xq'uexol, Husam sbi; ja' te liquem ta yosilal Temán. 35C'alal icham li Husame, i'och yan xq'uexol, Hadad sbi, ja' li xnich'on Bedad ti la stsal Madián te ta yosilal Moabe. Li slumale ja' Havit sbi. 36C'alal icham li Hadade, i'och yan xq'uexol, Samla sbi; ja' te liquem ta lum Masreca. 37C'alal icham li Samlae, i'och yan xq'uexol, Saúl sbi; te liquem ta lum Rehobot ta nopol uc'um Éufrates. 38C'alal icham li Saule, i'och yan xq'uexol, Baal-hanán sbi; ja' xnich'on li Acbore. 39C'alal icham li Baal-hanane, i'och yan xq'uexol, Hadad sbi; ja' te liquem ta lum Pau. Li yajnil Hadade ja' Mehetabel sbi, ja' stseb li Matrede, ja' smomnich'on li Mezaabe.

40Li'i ja' sbitac ta jujuchopic xchi'uc ta jujubej snaic xchi'uc sbi slumalic bu inaquiic li smomnich'nabtac Esaue: Timna, Alva, Jetet, 41Aholibama, Ela, Pinón, 42Cenaz, Temán, Mibzar, 43Magdiel, xchi'uc Iram. Le'e ja' banquilaletic yu'un li edometique, ja' jech Edom la sbiin ti bu inaquiic ta yosil stuquique. Li Edome ja' sbi noxtoc li Esaue; ja' totil yu'un li edometique.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index