سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

Γλώσσα: Susu

Πληροφορίες για τη μετάφραση

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible