Μορφή αναζήτησης

Mark 4

Dowa tapuna da tapuna ana aꞌwanai.

(Mat 13:1-9; Luk 8:4-8)

1Yesu, viharaharamana ivi karena meyei Galili topana au gerahana. Ma rava maghamaghauhi hi neꞌi da hita rau-tanighanei. Patara i magha guratana, aubaina tauna au waga i geru, i tughura ma waga hivo dudu-hopuneꞌi au topa ma patara au geraha hi maꞌae. 2Ghoha maghamaghauhi awanaꞌineꞌi ivi haraharamanihi. 3Tauna awanaꞌineꞌi i riwehi ipa, “Ona rau-tanighana! Tauvao ana vaovao i ghohai ma pehi i ravi-hawari. 4Pehi ghehauhi au eta hi peꞌu ma kiu i neꞌi da i anihi. 5Ma pehi ghehauhi dowa au vighaꞌighaꞌimana hi peꞌu mepa dowa i habuhaburuyana ma mara tagogi hi gogo. 6Ma marainana madegha i rararana, mara tagogi tauhi he poꞌipoꞌi, weꞌi aubaina waramihi egha hita rui guratana dowa au horana. 7Pehi ghehauhi dowa au modumoduna ma vividonadonana i ravihawari. Pehihi hi gogo ma donadona i yavanihi da egha hita rau-ano. 8Ma pehi ghehauhi dowa au ahiꞌahina i ravi-hauwarihi ma hi gogo kauwa ma hi rau-ano da ghehauhi 30, ghehauhi 60 ma ghehauhi 100.”

9Yesu i riwa ipa, “Tanighami, ina maꞌamaꞌae yamna ona rau-tanighana.”

Aiwaꞌi aubaina Yesu awanaꞌinei e dedede.

(Mat 13:10-17; Luk 8:9-10)

10Maranaina Yesu tau avana i maꞌamaꞌae, ana tauvotaghotagho ma rava ghehauhi hi neꞌi da hivi baghai da awanaina dededena anona itavi heghehi.

11Ma Yesu i pari-beyehi ipa, “God ana vibadana dededena, taumi marina avivi heghemi. Ma rava au uputa maemaehi, nonora maghamaghauhi awanaꞌinei he nononora. 12Yamna aubaina:

‘Tauhi he inainana ma he inainana ma egha hita inainanaꞌi.

Tauhi he rau-rautanighana ma he rau-rautanighana ma egha hita haraharamanei.

Tauhi hita inanaꞌi ma hita haramaneꞌi, apo hita amvereyana meyehi God awarina ma tauna ahi ghohaꞌapoapoe ita nota-tawanei.’”(Isa 6:9-10)

Yesu doa tapuna da tapuna ana awanaina ivi heghai

(Mat 13:18-23; Luk 8:11-15)

13Yesu i rau-bayadehi, “Moina, weꞌi awanaꞌinana egha ota haramanei? Awanaina ghehauhi apo me ona haramanei? 14Tauvao, God riwana e pahepahewi. 15Rava ghehauhi yana me etanai ma pehi au tepahi e raviravihauwarihi. Riwa he nonori, wate Satan e tamatamavivirihi. 16Rava ghehauhi horahi, yana we nanaꞌarena, tauvao dowa au vikirakirana pehi e raviravihawari. Marainana riwa he nononori, yamna riwana he teretereriyei ma hevivi nuwaꞌahiahi. 17Tagogi naꞌi riwana egha au horahi ita maemae-nonowa. Marainana rava vivitumaghanaeghahi he rau-iviꞌapoapoeyehi, yamna yaghiyaghina ava he deghadegha. 18Rava ghehauhi horahi, yamna me pehi, modu au vidonadonahi he raviravihauwarihi. Tauhi riwa he nonori, 19wate weꞌi dobuna ana yawahana nuwaboyana, ana viguyau morumoruna ma ana raughoghara maghamaghauhi riwana evivi tapiai da egha ita raurauano. 20Wate rava ghehauhi horahi, yamna me pehi, dowa au ahiꞌahina he raviravihauwarihi. Tauhi yamna, riwa he nonori ma he vaivaini da he raurauano: ghehauhi 30, ghehauhi 60 ma ghehauhi 100.”

21Yesu i am dabi ipa, “Aiyaꞌi ravana, rampa e ruiruiyei da au gabaꞌura bo au rauraugovaghana e tereterei? Eꞌegha da ana au anitake evivi hanai. 22Aiwaꞌi riwana rauraugovaghana, yamna ina rau-gheꞌegheꞌetei ma aiwaꞌi riwana humahumana, yamna ina wana-tawatawanei. 23Ina pa ona rau-tanighana vaimahi, yamna ona nota tuhaghai.”

24Tauna maiteni i riwehi, ipa, “Aiwaꞌi o nononoriya, ona nota-vaimahiei. Am nota-vaimaiha ruvanei inavi kahaim ma ina rau-tepani. 25Tauhi aiwaꞌi auwarihi, yamna ghehauhi ina rau-tepani. Ma tauhi egha aiwaꞌi auwarihi, yamna aiwaꞌi haburuna hi vaivainiya ina vaina-tawanana pahiyei.”

Pehi me e gogogoneꞌi ana awanaina

26Yesu i amdabi ipa, “Weꞌi dededena, yamna God ana vibadana ghohana inanana, me nanaꞌarena. Oroto, witi pehina ana au vaovao i pahewi. 27Tauna waguvara eꞌenoeno ma madeghai ana ghohaghohana ghehauhi e ghohaghohahi ma ana pehina yamna mara nonowa e gogogo. Tauna egha ita haramanei me pehina e gogogonei. 28Tano tau avana e ghohai da e gogogo ma anona e tereterei. Au naona e rau-pairei, muriyai borina e teretereꞌi. Anina ma e roverove da e rau-ano. 29Marainana anona e magumagura, yamna oroto e amꞌam-tuꞌaruta.”

Gaga porana awanaina

(Mat 13:31-32, 34; Luk 13:18-19)

30Yesu i rau-bayada, “God ana vibadana inanana me nanaꞌarena? Aiwaꞌi dededenei apo tana parivai-etaꞌetai? 31Eyagi pehina, yamna me gaga porana muhomuhohi; ma rava he vaghovaghoi. 32Marainana e gogo, yamna e raꞌaraꞌata da ragharaghana e tereterei. Ma kiu ragharaghana au ghoꞌuna he rau-rau numa.”

33Yesu, awanaina maghamaghauna ana au dede i rau-guguyei da tauhi hita nota-tuhaghai, ahi nota au ruvana. 34Tauhi, awanaꞌineꞌi ava auwarihi ivi haraharamana ma marainana tauna, ana tauvotaghotagho maitehi tauhi ava, yamna awanaina ano ohohina e ririwehi.

Yesu maraꞌapoe ivo vaihubai.

(Mat 8:23-27; Luk 8:22-25)

35Madeghana tagogina au bigaina, Yesu ana tauvotaghotagho i riwehi ipa, “Tana damana Galili topana au tupoghehauna.” 36Tauna au waga i maꞌamaꞌae ma tauhi hi geru da maiteni hi nae. Tauhi, rava boruhi hivo terehi ma hi damana, waga ghehauhi maitehi kampa. 37Hive ghaeghaena i towa, yaghina waga i raviravi ma niu waga i howahowai. 38Yesu, unuꞌununa au unutana i terei ma waga au murina i enoeno. Ana tauvotaghotagho hi ravi-dagudagui ma hipa, “Tauviharaharamana, tauta tana hiraghe ma tam aiwaꞌi e notanotaꞌi?”

39Tauna ivo mahiri ma hive i riwei ipa, “Ma rautautau!” Ma yaghina i riwei ipa, “Ma genuwana!” Hive i wanautuini ma daumora i eno. 40Yesu i riwehi ipa, “Aiwaꞌi aubaina o rovorovo? Aiwaꞌi aubaina egha otavi tumaghana?”

41Tauhi hi baheꞌi ma hivi tarapiri vivira, “Tauna aiyaꞌi da hive ma yaghina maitehi hivi ponavowehi?”

Topura Mark

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index