Μορφή αναζήτησης

Mark 5

Yesu aruwa-apoapoena oroto i ruiruiniya i hegari da i hopu.

(Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)

1Yesu ana tauvotaghotagho maitehi hi damana Galili topana au tupo gehauna, mepa mai Gerasa ravahi hi maꞌemaꞌeyana. 2Marainana Yesu wageꞌi i hopuhopu, oroto kokowagei i hopuꞌi. Weꞌi orotona yamna aruwa-apoapoena ivi howaꞌi ma ivi taniwagei. 3-5Egha tagotagogina da aiyaꞌi ita vovai-hubai, mara maghamaghauna, tauhi aiena ma urana seiniyei hi raghiraghihi, wate mara anataputapuna hi raurau-seini ma seinihi i raurau-tuituinihi, aubaina egha tagotagogina da hita raghita dawai. Waguvarai da madeghai i mahimahirinae, i garagarara ma ghaꞌimei i hapihapi meyei. Au oya ma au kokowaga i maꞌamaꞌae. 6Oroto kokowagei tauna au uwama ma Yesu i inanai ma i ruba da au naona i peꞌu. 7Ma ponana ghaeghaeneꞌi i garara, “Yesu, God au aidamo maemaema natuna, am ghohana awariꞌu aiwaꞌi? God wavanei, avivi baghaim, egha ma rau-iviꞌapoapoyeꞌu.” 8We nanaꞌarena i riwa, aubaina au naona Yesu aruwa-apoapoena i hegahegari da orotona ita hoputawaneꞌi. 9Yesu i rau-bayadei, “Wavam aiyaꞌi?”

I paribeyana ipa, “Tauai a magha, aubaina aꞌu wava yamna Legion+ .” 10Tauna Yesu ivi bagha maeyei da tauhi+ havena da naꞌi dobuna hita hopu-tawaneꞌi.

11Au barabara, poro maghamaghauhi hi yabayaba, 12aubaina aruwa-apoapoehi, Yesu hivi baghai hipa, “Ma pari-tawaneyai poro auwarihi da tauai, tauhi ana ruinihi.” 13Yesu ivi aninehi, anina ma aruwa-apoapoehi, oroto hi hopu-tawaneꞌi ma poro hi ruinihi. Porohi au aihariri hi ruba da Galili au topana hi harere. Tauhi maghauhi me 2000.

14Tau-vighamoghamo, hi rovo ma hi ruba au meyagaigheha dobugheha da rava maghamaghauhi hi pari-verehi. Rava hi nae da aiwaꞌi i tuputupuwa hita inanai, 15Marainana hi naꞌe Yesu awarina, tauna orotonana aruwa-apoapoehi hi riruiniya, yamna i tughutughura, gara i oteni ma ana nota ahiꞌahina. Ma tauhi hi rovo kauwa. 16Aiwaꞌi oroto ma aruwa-apoapoena da poro auwarihi i tuputupuwa, tau-inanahi, rava ghehauhi hi riwehi.

17M tauhi Yesu hivi baghaꞌi da ahi dobu ita hopu-tawaneꞌi.

18Marainana Yesu i gerugeru au waga, orotona aruwa-apoapoena i ruiruiniya, Yesu ivi baghai da maiteni hita nae.

19Yesu egha itavi aninei ma i riwei ipa, “Manaeme, am au numa ma am rava ma pariverehi, weꞌi kauwana ghaeghaena Bada i kaukauweiya tam aubaim ma tauna ana ivi ahiahi tam awarim.”

20Anina ma orotona, tauhi ivo terehi ma i naeme au Dekapolis (meyaghai 10) ma meyagai maghamaghauhi i naenihi ma rava i pari-verehi, aiwaꞌi Yesu i kaukauweiya tauna awarina. Ma tauhi tau-rautanighana, hi bahei.

Jairus natuna ma wavine doridoriana ivi yawahanihi.

(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)

21Yesu wageꞌi i damaname Galili topana au navanavagheha, marainana i damana vivira au navanavagheha, tauna yohora au geraha ma rava maghamaghauhi hi gariwabui. 22Oroto tagogi i neꞌi awarina, tauna ana wava Jairus ma tauna pari numana+ tau paꞌinina. Marainana tauna Yesu i inanai, i nae da au aiena i peꞌu ma i rau-duneyei, 23ma ivi baghaguratei, “Natuꞌu totopana i doria kauwa, maneꞌi da ma vodadani ma tauna ina yawahana ma ina maꞌae.”

24Anina ma Yesu maiteni i naꞌe. Rava maghamaghauhi hi neꞌi da hi gariuꞌumi.

25Wavine ghehauna tara i doridoriei, borima 12 au horana, tauna maiteni kampa. 26Wavinena money ghaeghaena i tawanei tau viyawahana+ auwarihi ma egha tagotagogina da hita hagu kauwei, doriana egha ita kwahakwaha ma i raꞌaraꞌata. 27-28Tauna Yesu tuyeghana i nonori ma ivi mayavaina meyei ipa, “Ana gara ava ana vodadani, apo ana yawahana.” Yamna aubaina da wavinena rava maghamaghauhi horahiyei i nae da Yesu murineꞌi ana gara ivo dadani. 29Mara tagogi tara doriana i kwaha ma tauna au horana mayana i vaina meyei da ana doria i kwaha. 30Yesu mayana i vaini da ana boyaboya i hopu tawaneꞌi, anina ma i maetavirei boru au pouhi ma ipa, “Aiyaꞌi aꞌu gara ivo dadani?”

31Ana tauvotaghotagho hipa, “Ma inanaꞌi, weꞌi ravahi hi gariuꞌumim, yamna aubaina apo me mariwanei da aiyaꞌi ivo dadanim?”

32Ma Yesu i inana viravira, i ghoheghohei da naꞌi ravana ita inanai. 33Wavinena i haramaneꞌi da aiwaꞌi i tupuwa awarina ma i rovo kauwa da i tatatava. Anina ma i neꞌi da Yesu au aena i peꞌu ma aiwaꞌi anataputapuna riwa vaimahiei i riwana pahiyei. 34Anina ma i riwei ipa, “Natuꞌu, am tumaghana awariꞌu, ivi yawahanim, am doria i kwaha nonowa. Nuwahubei ma nae.”

35Yesu yohora i bababani ma, Jairus ana tau vituyetuyegha hi neꞌi da hi riwei hipa, “Natum totopana i kwaha. Havena da tau viharaharamana utavi sinaviravirai?”

36Tauhi aiwaꞌi hi ririweiya, Yesu egha itavi ponavowehi ma Jairus, i riweꞌi ipa, “Egha marovo mavi tumaghaneꞌu.” 37Rava maghamaghauhi ivi ghaehi da hi maꞌae, Peter, James ma varehina John, tauhi ava i taravainihi ma hi nae. 38Jairus ana au numa hi gheꞌeta ma Yesu tauhi i inanahi da hivi nuwa ragharagha, hivivi nuwaboya ma hivivi touwana. 39Yesu au numa i rui ma i riwehi ipa, “Aiwaꞌi aubaina o toutou? Weꞌi teverana egha ita hiraghe, tauna e enoeno.”

40Tauna, hi inana vai diboghi ma hivivi namei, yamna aubaina da tauhi ivi hopunihi ma teverana amana, ayona ma ana tauvotaghotagho tonugha i taravainihi ma hi rui teverana i enoenoyana. 41Tevera au urana ivo wa ma i riwa ipa, “Talita koum,” anona yamna, “Totopa, taꞌu a ririwem ma vomahiri.”

42Tauna yaghiyaghina ava ivo mahiri ma i babaranae. (Tauna ana borima yamna 12) Weꞌi ghohana hita inanai, yamna tauhi anataputapuhi hi ghohorihi. 43Yesu ivi ghaꞌanaghagharehi havena da, rava ghehauhi hita riwehi ma ipa, “Aiwaꞌi ona verei da ina am.”

Topura Mark

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index