Μορφή αναζήτησης

Mark 7

God ana raugagayo mai Jew ahi vaivai i ghetawanei

(Mat 15:1-9)

1-4(Pharisee ma mai Jew anatapuhi, muriyai da hita am, au naona, nimahi hina oghai. Me warihagha waghawaghahi ahi vaivai hi teretereiya nanaꞌarena. Maranaina boruwei he nene memei, egha hina am da au naona gobuhi hina ogha tawaneꞌi. Ahi ghoha maghamaghauhi ghehauhi maiteni hevo taghotaghohi, me ani am da ani uma, me he oghaꞌoghanei).

Pharisee ma raugagayo tauvi haraharamanahi ghehauhi Jerusalemei hi nei Yesu awarina da hita rau-tanighanei ma hi inanai da ana tauvotaghotagho ana nima gobuhi hi amꞌam.

5Ma tauhi Yesu hi rau-bayadei hipa, “Aiwaꞌi aubaina, am tauvotaghotagho waghawaghata ahi vaivai egha hita votaghotaghoi ma ana ura mirahi he amꞌam?”

6Ma Yesu i pari-beyana, “Taumi morumorumi, God ana peroveta Isaiah i riwa kauwa, tauna i girugirumia nanaꞌarena, God i riwa,

‘Taumi gamomiyei o vovohepahepaꞌu,

wate nuwanuwami au horana tapuna ava.

7Tauhi rava ahi vaivai hevivi damani ma egha yamna God ana raugagayo.

Yamna aubaina ahi vohepahepa yamna kwakwavina.’+ 8Taumi God ana raugagayo o teretere riyei ma taumi ami vaivai o vovo taghotaghoi.”

9Ma i riwana meyehi ipa, “Taumi ami haramanei God ana raugagayo o teretere riyei ma taumi ami vaivai o vovo taghotaghoi. 10Moses God ana raugagayo i teretereiya yamna, ‘Amam ma ayom mavi virehi,’+ ma ‘Aiyaꞌi amana ma ayona e enaena boꞌahi, tauna onavi hiragheni.’+ 11Wate taumi o viharaharamanihi da ayo ma ama he rau-rau boviyehi ma, God awarina; he amꞌam verena. 12Ami viharaharamanei, tauhi ama ma ayo egha hita vohaguhi. 13Ma weꞌi, viharaharamana taumi, rava auwarihi o vividamani ma God riwana o vivihamoaꞌi. Ma kauwa maghamaghauhi ghehauhi maitehi o kaukauwei.”

Aiwaꞌi ghohana rava horahi evivi mirahi.

(Mat 15:10-20)

14Yesu patara i ghore meyehi ma ipa, “Ana tapumi ona rau-tanighaneu ma aiwaꞌi a ririwemi ona haramanei. 15-16Aiwaꞌi da au gamomi e ruirui tauna egha itavivi miraimi ma aiwaꞌi da horamiyei e hopuhopu, tauna evivi miraimi, God au matana.”+

17Yesu patara ivo terehi ma i naeme au numa ma ana tauvotaghotagho hivi taravirevirei da awanaina anona itavi heghehi. 18-19Yesu ipa, “Taumi maiteni egha ota haramanei bo? Kauwa aiwaꞌi upuneꞌi rava au horahi e ruirui apo egha inavi mirai, anona yamna weꞌi kauwana egha tauna au nuwanuwana ita ruirui ma au manawana da e hopuhopu.” (Weꞌi riwanei Yesu yam anatapuhi ivi aninei da tauhi egha waꞌiyawa).

20I amdabi ipa, “Aiwaꞌi rava horanei e hopuhopu yamna rava evivi mirai, God au matana. 21Rava ghohaꞌapoapoe, nuwanuwahiyei hevivi tetei ma ghohana he ghohaghohai nota apoapoehi me, rauhoghara yabayababa, danene, vihiraghena, awadanene, 22amboho, rau ivi apoapoe, moru, erawa, unura, terevaidegha, maeghaeghae ma buꞌuwa kauwahi. 23Weꞌi ghohahi apoapoehi rava horahiyei he hopuhopu ma rava hevivi mirahi.”

Wavine ana vitumaghana

(Mat 15:21-28)

24Ma naꞌi meyagaina i voterei ma i nae Tyre au paratana ma au numa i rui, aubaina egha ita ghohei da rava hita haramanei, wate tauna egha tagotagogina da ita rau-govagha. 25-26Wavine tagogi Yesu tuyeghana i nonori ma i nei awarina, weꞌi wavinena tauna egha Jew, tauna eteni au Fonisia i tupuwa, Siria au paratana. We wavinena natuna wavinena haburuna aruwa-apoapoena, i ruini. Yamna aubaina ayona i nae Yesu awarina, au naona i raudune ma ivi baghai da aruwa-apoapoena natuna awarina ita vaina tawaneꞌi. 27Yesu i haramanei da wavinena eteni, yamna aubaina i riwei, “Egha ita ahi da rowarowa ahi yam ana vaini ma ouꞌou ana verei, eꞌegha da, au naona rowarowa hina am hi yauwa.”+

28Ma wavine i pari-beyei, “Bada, yamna riwa kauwa wate rowarowa ahi yam hamohamoghina kepakepa au gabaurina e dabadabarara yana ouꞌou he aniani.”

29Ma Yesu i riwei, “Ma naeme am au numa. Tam am paribeyana i ahi aubaina aruwa-apoapoena natum au horana tauna i hopuna tawaneꞌi.”

30Ma i nae me ana au numa ma i tuhaghai da teverana ana au ani eno i enoeno ma aruwa-apoapoena i hopu tawaneꞌi.

Yesu oroto tanigha potapotana ma mena birebirena ivi yawahani

31Yesu Tyre paratana i ne tawaneꞌi da au Sidon ma i kwaviviro da au Dekapolis Galili topana au ririvana. 32Rava ghehauhi oroto tanighana potapotana ma menana birebirena hi neiai ma Yesu hivi baghai da urana au opina ita terei da itavi yawahani. 33Yamna aubaina Yesu oroto i taravaina hopunei da tauhi ava ma ura gigina oroto au tanighana i tere ruꞌiyei ma ura gigina i hovai ma menana ivo dadani. 34Ma au mara i inana ma nuwanuwana i boyai ma i yavutu tawanana ma oroto i riwei, “Efata,” weꞌi anona “Mawana tawaneꞌi.” 35Maratagogi tanighana i wanatawanei ma menana ivi dagudagu ma i dede kauwa. 36Ma Yesu rava ivi ghaehi, i riwana guratehi da egha rava ghehauhi hina riwei da aiwaꞌi i tupuwa. Rava i riwana guratehi wate tauhi egha hita rau-tanighana ma hivi tuyetuyeghei. 37Ma maranai rava weꞌi riwana hi nonori, tauhi hi bahana guratei ma i riwa, “Aiwaꞌi anatapuhi i kauwana anatapuna ahiꞌahina ava. Tauna rava tanigha potapotana ivi yawahani da e rau-tanighana ma menana birebirena e dedede kauwa.”

Topura Mark

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index