Μορφή αναζήτησης

1 Thessalonians 3:12

12Nurru ngajakangka Jesus Christ, janyulu yabimba narrinya, narringka marukankanyi muwa nangangi. Janarringka maruka muwa kudanyu barri, baki janarri maruka muwa yalungi marda bukambijuyngka. Janarri mili maruka muwa yalungi marda, baki mili yurrngumba barri. Nani barri nurru marukangka muwa narringi barri. Godanyunurru marukangka muwa narringi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index