Μορφή αναζήτησης

1 Thessalonians 4:15

15Nayinda jangkurr jala nurru milidimbaka narrinya, miku nayinda nurrungi jangkurr. Nayinda nangangi jangkurr, ngamanginkanyi mambukanyi Jesus Christkanyi. Jalija wijba Jesus Christ wayka nanginkurri jambarri, baki nanamuku christianmuku jalija yalu yuwajiwa wanka jungku wayka jambana nanamanji, miku yaliyi jilajba waluwa nanamukuyngka jali yalungka janyba wabula. Miku yaliyi jilajba waluwa yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index